Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
a year ago
1.5 kB
3
Indexable
Never
/*Tồn tại n vật liệu từ tính trong không gian không trọng lực. Tâm của mỗi vật liệu từ tính là vị trí, tức là tọa độ không gian (x,y,z). Các tọa độ y và z của n vật liệu từ tính giống nhau và chỉ có tọa độ của x là khác nhau. Nói cách khác, người ta cho rằng các vật liệu từ tính tồn tại theo một đường thẳng. Vị trí của các vật liệu từ tính không bao giờ bị thay đổi bởi bất kỳ ngoại lực nào. Bây giờ, khi một vật thể được đặt ở vị trí ngẫu nhiên trên đường thẳng trong đó tồn tại n vật liệu từ tính, lực hấp dẫn tác dụng từ mỗi vật liệu từ tính. Lực hấp dẫn tác dụng từ một vật liệu từ tính lên vật thể có được bằng khoảng cách (d) giữa vật liệu từ tính và vật thể và bằng khối lượng của vật liệu từ tính và vật thể.

 

Công thức tính lực hấp dẫn do vật từ tác dụng lên vật:

F = G*m1*m2/(d*d), G là hằng số dương.*/

/*input
2
1 2 1 1
2
1 2 1 1000
2
457 468 333 321
3
1 2 3 1 2 1
4
2 3 5 7 3 2 7 5
5
3 11 12 19 29 542 661 450 521 366	
6
42 75 88 94 113 144 669 551 355 344 294 155
7
62 86 279 323 363 516 579 810 749 736 297 136 107 52
8
10 34 64 73 93 97 101 122 466 463 441 373 315 292 225 83
10
9 14 38 39 48 73 179 190 207 302 560 497 640 722 437 259 449 470 709 520
*/