ramka

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
a year ago
4.3 kB
1
Indexable
Never
# ----------------------------------------------------------------------------------------------------
def OutState():
  return bytearray([254, 254, 23, 254, 13])


# ----------------------------------------------------------------------------------------------------

# ----------------------------------------------------------------------------------------------------
def NewData():
  return bytearray([254, 254, 127, 254, 13])


# ----------------------------------------------------------------------------------------------------

# ----------------------------------------------------------------------------------------------------
def RotateL(Bin):
  BinL = (Bin << 1) & 65535
  BinR = (Bin >> 15)
  return (BinL | BinR)


# ----------------------------------------------------------------------------------------------------

# ----------------------------------------------------------------------------------------------------
def CRCheck(Frame):
  Crc = 0x147A
  for i in Frame:
    Crc = RotateL(Crc)
    Crc = Crc ^ 0xFFFF
    Crc = Crc + int(hex(Crc)[:4], 16) + i
  Crc = hex(Crc)[2:]
  Crc = [int(Crc[:2], 16), int(Crc[2:], 16)]
  return Crc


# ----------------------------------------------------------------------------------------------------

# ----------------------------------------------------------------------------------------------------
def OutToDec(Out):
  OutBits = [1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128]
  OutBin = 0
  OutBit = 0
  for i in Out:
    OutBit = OutBits[i - 1]
    OutBin = OutBin + OutBit
  return OutBin


# ----------------------------------------------------------------------------------------------------

# ----------------------------------------------------------------------------------------------------
def OutDec(OutNr):
  Outs = [[], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], []]
  OutsDec = []

  # for i in OutNr:
  if OutNr % 8 == 0:
    Out8Nr = round(OutNr / 8) - 1
  else:
    Out8Nr = OutNr // 8
  Outs[Out8Nr].append(OutNr - Out8Nr * 8)
  #print('Outs in octets to check:', Outs)

  for i in Outs:
    if len(i) == 0:
      OutDec = 0x00
    else:
      OutDec = OutToDec(i)
    OutsDec.append(OutDec)
  return OutsDec


# ----------------------------------------------------------------------------------------------------

# ----------------------------------------------------------------------------------------------------
def OutFrame(OnOff, Pass, Out):
  """Generuje ramkę sterującą wyjściami typu BI lub MONO zgodną z protokołem RS232

 OnOff : int
  wyłączenie wyjścia - 0, załączenie wyjścia - 1, przełączenie wyjścia - 2
 Pass : str
  hasło użytkownika centrali systemu alarmowego
 Out : str
  numery wyjść do sterowania oddzielone przecinkami
 """
  Out = OutDec(Out)
  if OnOff == 0:
    OnOff = 137
  elif OnOff == 1:
    OnOff = 136
  else:
    OnOff = 145

  PassDec = []
  if len(Pass) < 16:
    Pass = Pass + 'F' * (16 - len(Pass)) # poprawione dodawanie 'F'
  for i in range(8):
    PassDec.append(int(Pass[0:2], 16))
    Pass = Pass[2:]

  Frame = [OnOff] + PassDec + Out

  Lista = ([254, 254] + Frame + CRCheck(Frame) + [254, 13]) # test ramki
  # test = ", ".join(str(x) for x in Lista).replace(',', '').replace(' ','')
  hexString = ''.join([format(x, '02x') for x in Lista])
  print("wypisz ciąg szesznastkowy: ", hexString)
  for i in Lista: # test ramki
    print(hex(i), ' ', end='') # test ramki
  print("\nwypisz ciag binarny ", bytes.fromhex(hexString))
  return bytes.fromhex(hexString) # poprawione zwracanie wartości


# ----------------------------------------------------------------------------------------------------

# Password = '1111'
# OutNr = Out
# OnOffOut = OnOff
# OutNr = list(map(int, OutNr.split(',')))
# OutNr.sort()

print('----------------------------------------------------------------------------------------------------')
# print('Write outs frame:', OutFrame(OnOffOut, Password, OutNr))
print('----------------------------------------------------------------------------------------------------')