Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
10 months ago
16 kB
2
Indexable
Never
import pygame
import random

from pygame.locals import *
pygame.init()

screen = pygame.display.set_mode((1000, 700), 0, 32)
zegar = pygame.time.Clock()

kolor_niebieski = (0, 0, 255)
kolor_czerwony = (255, 0, 0)
kolor_zielonkawy = (71, 102, 58)
kolor_bialy = (255, 255, 255)

domyslny_font = pygame.font.SysFont(None, 45)

grafika_options_wcisniety = pygame.image.load('grafiki/options_2.png')
grafika_ranking_wcisniety = pygame.image.load('grafiki/ranking_2.png')
grafika_menu_wcisniety = pygame.image.load('grafiki/menu2.png')
grafika_play_wcisniety = pygame.image.load('grafiki/play.png')
grafika_exit_wcisniety = pygame.image.load('grafiki/quit.png')
grafika_save_wcisniety = pygame.image.load('grafiki/save.png')
grafika_options = pygame.image.load('grafiki/options.png')
grafika_ranking = pygame.image.load('grafiki/ranking.png')
grafika_menu = pygame.image.load('grafiki/menu.png')
grafika_play = pygame.image.load('grafiki/play_2.png')
grafika_exit = pygame.image.load('grafiki/quit_2.png')
grafika_save = pygame.image.load('grafiki/save 2.png')
grafika_tlo = pygame.image.load('grafiki/tlo.png')
grafika_jablko = pygame.image.load('grafiki/jablko.png')
grafika_napis = pygame.image.load('grafiki/tekst.png')
grafika_ramka = pygame.image.load('grafiki/ramka.png')
grafiki_waz = {
  'glowa_gora': pygame.image.load('grafiki/waz_glowa_gora.png'),
  'glowa_dol': pygame.image.load('grafiki/waz_glowa_dol.png'),
  'glowa_prawo': pygame.image.load('grafiki/waz_glowa_prawo.png'),
  'glowa_lewo': pygame.image.load('grafiki/waz_glowa_lewo.png'),
  'ogon_gora': pygame.image.load('grafiki/waz_ogon_dol.png'),
  'ogon_dol': pygame.image.load('grafiki/waz_ogon_gora.png'),
  'ogon_prawo': pygame.image.load('grafiki/waz_ogon_lewo.png'),
  'ogon_lewo': pygame.image.load('grafiki/waz_ogon_prawo.png'),
  'cialo_poziomo': pygame.image.load('grafiki/waz_poziomo.png'),
  'cialo_pionowo': pygame.image.load('grafiki/waz_pionowo.png'),
  'lewo_dol': pygame.image.load('grafiki/waz_zakret_dol_lewo.png'),
  'prawo_dol': pygame.image.load('grafiki/waz_zakret_dol_prawo.png'),
  'lewo_gora': pygame.image.load('grafiki/waz_zakret_gora_lewo.png'),
  'prawo_gora': pygame.image.load('grafiki/waz_zakret_gora_prawo.png')
}class Kwadrat():
  bok = 50

  def __init__(self, kolumna, wiersz, kolor = None, grafika = None):
    self.kolumna = kolumna
    self.wiersz = wiersz
    self.kolor = kolor
    self.grafika = grafika

  def polozenie(self):
    return list([self.kolumna, self.wiersz])

  def rysuj(self):
    print(f"self.grafika = {self.grafika}")
    if self.grafika == None:
      pygame.draw.rect(screen, self.kolor, (self.kolumna * self.bok, self.wiersz * self.bok, self.bok, self.bok))
    else:

      screen.blit(self.grafika, (self.kolumna * self.bok, self.wiersz * self.bok, self.bok, self.bok))

class ElementCiala(Kwadrat):
  def __init__(self, kolumna, wiersz, kierunek):
    self.kierunek = kierunek
    Kwadrat.__init__(self, kolumna, wiersz)

class Snake():
  def __init__(self):
    self.dlugosc = 3
    self.tablica = []
    self.tablica.append(ElementCiala(0, 0, 'prawo'))
    self.tablica.append(ElementCiala(0, 1, 'prawo'))
    self.tablica.append(ElementCiala(0, 2, 'prawo'))
    self.kierunek = [1, 0]
    self.poprzedni_kierunek = [1, 0]
    self.update_grafiki()

  def wynik(self):
    return self.dlugosc - 3
  def update(self, jedzenie):
    nowa_glowa = self.tablica[-1].polozenie()
    nowa_glowa[0] += self.kierunek[0]
    nowa_glowa[1] += self.kierunek[1]
    self.poprzedni_kierunek = self.kierunek
    if jedzenie.polozenie() == nowa_glowa:
      print("teraz bede jadl")
      jedzenie.kolumna = random.randint(0, 19)
      jedzenie.wiersz = random.randint(0, 13)
      self.dlugosc += 1
    else:
      print("teraz nie jem")
      self.tablica.pop(0)

    k = None
    if self.kierunek == [1, 0]:
      k = 'prawo'
    elif self.kierunek == [-1, 0]:
      k = 'lewo'
    elif self.kierunek == [0, -1]:
      k = 'gora'
    else:
      k = 'dol'
    self.tablica.append(ElementCiala(nowa_glowa[0], nowa_glowa[1], k))
    self.update_grafiki()

  def update_grafiki(self):
    for i in range(1, len(self.tablica) - 1):
      if self.tablica[i].kierunek == 'prawo':
        if self.tablica[i + 1].kierunek == 'dol':
          self.tablica[i].grafika = grafiki_waz['lewo_dol']
        elif self.tablica[i + 1].kierunek == 'gora':
          self.tablica[i].grafika = grafiki_waz['lewo_gora']
        else:
          self.tablica[i].grafika = grafiki_waz['cialo_poziomo']
      elif self.tablica[i].kierunek == 'lewo':
        if self.tablica[i + 1].kierunek == 'dol':
          self.tablica[i].grafika = grafiki_waz['prawo_dol']
        elif self.tablica[i + 1].kierunek == 'gora':
          self.tablica[i].grafika = grafiki_waz['prawo_gora']
        else:
          self.tablica[i].grafika = grafiki_waz['cialo_poziomo']
      elif self.tablica[i].kierunek == 'gora':
        if self.tablica[i + 1].kierunek == 'prawo':
          self.tablica[i].grafika = grafiki_waz['prawo_dol']
        elif self.tablica[i + 1].kierunek == 'lewo':
          self.tablica[i].grafika = grafiki_waz['lewo_dol']
        else:
          self.tablica[i].grafika = grafiki_waz['cialo_pionowo']
      elif self.tablica[i].kierunek == 'dol':
        if self.tablica[i + 1].kierunek == 'prawo':
          self.tablica[i].grafika = grafiki_waz['prawo_gora']
        elif self.tablica[i + 1].kierunek == 'lewo':
          self.tablica[i].grafika = grafiki_waz['lewo_gora']
        else:
          self.tablica[i].grafika = grafiki_waz['cialo_pionowo']

      # grafika ogona
      if self.tablica[1].kierunek == 'prawo':
        self.tablica[0].grafika = grafiki_waz['ogon_prawo']
      elif self.tablica[1].kierunek == 'lewo':
        self.tablica[0].grafika = grafiki_waz['ogon_lewo']
      elif self.tablica[1].kierunek == 'dol':
        self.tablica[0].grafika = grafiki_waz['ogon_dol']
      elif self.tablica[1].kierunek == 'gora':
        self.tablica[0].grafika = grafiki_waz['ogon_gora']

      # grafika glowy
      if self.tablica[-1].kierunek == 'prawo':
        self.tablica[-1].grafika = grafiki_waz['glowa_prawo']
      elif self.tablica[-1].kierunek == 'lewo':
        self.tablica[-1].grafika = grafiki_waz['glowa_lewo']
      elif self.tablica[-1].kierunek == 'dol':
        self.tablica[-1].grafika = grafiki_waz['glowa_dol']
      elif self.tablica[-1].kierunek == 'gora':
        self.tablica[-1].grafika = grafiki_waz['glowa_gora']

  def rysuj(self):
    for element in self.tablica:
      print('rysuje element ciala')
      print(f'grafika = {element.grafika}')
      print(f'polozenie = {element.polozenie()}')
      print(f'kolor = {element.kolor}')
      print(f'kierunek = {element.kierunek}')
      element.rysuj()

class Plansza():
  def __init__(self):
    self.snake = Snake()
    kolumna = random.randint(0, 19)
    wiersz = random.randint(0, 13)
    self.jedzenie = Kwadrat(kolumna, wiersz, None, grafika_jablko)

  def update(self):
    glowa = self.snake.tablica[-1].polozenie()
    if glowa[0] >= 20 or glowa[0] < 0 or glowa[1] >= 14 or glowa[1] < 0:
      print("!!!!! Uderzenie")
      return -1
    for i in range(len(self.snake.tablica) - 1):
      if glowa == self.snake.tablica[i].polozenie():
        print("Zderzenie z samym soba")
        return -1

    self.snake.update(self.jedzenie)


  def punkty_rysuj(self):
    punkty = self.snake.wynik()
    punkty_img = domyslny_font.render(str(punkty), True, kolor_bialy)
    screen.blit(punkty_img, (950, 10))

  def rysuj(self):
    if self.update() == -1:
      return -1

    self.snake.rysuj()
    self.jedzenie.rysuj()
    self.punkty_rysuj()

def gra():
  plansza = Plansza()

  while 1:
    # wylacza okienko gry po klijnieciu X'a
    events = pygame.event.get()
    for event in events:
      if event.type == pygame.QUIT:
        break
      #obsluga klawiatury
      if event.type == pygame.KEYDOWN:
        if event.key == pygame.K_DOWN:
          if plansza.snake.poprzedni_kierunek != [0, -1]:
            plansza.snake.kierunek = [0, 1]
        if event.key == pygame.K_UP:
          if plansza.snake.poprzedni_kierunek != [0, 1]:
            plansza.snake.kierunek = [0, -1]
        if event.key == pygame.K_LEFT:
          if plansza.snake.poprzedni_kierunek != [1, 0]:
            plansza.snake.kierunek = [-1, 0]
        if event.key == pygame.K_RIGHT:
          if plansza.snake.poprzedni_kierunek != [-1, 0]:
            plansza.snake.kierunek = [1, 0]

    screen.blit(grafika_tlo, (0, 0))
    if plansza.rysuj() == -1:
      ranking(plansza.snake.wynik())
    pygame.display.update()

    zegar.tick(2)

def zapisz_wynik(wynik):
  pole_wpisywania = pygame.Rect(200, 200, 140, 32)
  wpisany_tekst = ''
  while True:
    click = False
    for event in pygame.event.get():
      if event.type == MOUSEBUTTONDOWN:
        if event.button == 1:
          click = True
      if event.type == pygame.KEYDOWN:
        if event.key == pygame.K_BACKSPACE:
          #usuwamy ostatnia litere tekstu - wytlumaczyc jak to dziala
          wpisany_tekst = wpisany_tekst[:len(wpisany_tekst)-1]
        else:
          wpisany_tekst += event.unicode

    przycisk_zapisz = pygame.Rect(389, 375, 222, 108)
    przycisk_nie_zapisuj = pygame.Rect(389, 452.5, 222, 108)    myszka_x, myszka_y = pygame.mouse.get_pos()

    if przycisk_zapisz.collidepoint((myszka_x, myszka_y)):
      screen.blit(grafika_save_wcisniety, (389, 388))
      print("wcisniety")
      if click:
        #zapisywanie do pliku
        with open('wyniki.txt', 'a') as plik:
          plik.write(wpisany_tekst+';'+str(wynik))

        main()

    if przycisk_nie_zapisuj.collidepoint((myszka_x, myszka_y)):
      screen.blit(grafika_exit_wcisniety, (389, 465.5))
      if click:
        main()


    screen.fill(kolor_zielonkawy)

    pygame.draw.rect(screen, kolor_czerwony, pole_wpisywania)
    tekst_img = domyslny_font.render(wpisany_tekst, True, kolor_bialy)
    screen.blit(tekst_img, (pole_wpisywania.x + 5, pole_wpisywania.y + 5))

    pygame.display.update()

def wczytaj_ranking():
  plik = open('wyniki.txt')
  dane = plik.read()
  print(dane)

  linijki = dane.splitlines()
  wyniki = []
  for linijka in linijki:
    wyniki.append(linijka.split(';'))
  return wyniki

def ranking(aktualny_wynik = None):
  wyniki = wczytaj_ranking()
  wpisany_tekst = ''
  click = False

  while 1:
    screen.fill(kolor_zielonkawy)

    screen.blit(grafika_save, (389, 375))

    for i in range(len(wyniki)):
      screen.blit(grafika_ramka, (250, 50 + 50* i))
      nazwa_gracza = domyslny_font.render(wyniki[i][0], True, kolor_bialy)
      punkty = domyslny_font.render(wyniki[i][1], True, kolor_bialy)

      screen.blit(nazwa_gracza, (300, 55 + 50 * i + 5))
      screen.blit(punkty, (650, 55 + 50 * i + 5))

    przycisk_main_menu = pygame.Rect(389, 600, 222, 108)

    click = False
    for event in pygame.event.get():
      if event.type == MOUSEBUTTONDOWN:
        if event.button == 1:
          click = True
      if aktualny_wynik != None:
        if event.type == KEYDOWN:
          if event.key == K_BACKSPACE:
            #usun ostatnia litere z wpisanego tekstu
            wpisany_tekst = wpisany_tekst[:len(wpisany_tekst) - 1]
          else:
            wpisany_tekst += event.unicode

    if aktualny_wynik != None:
      przycisk_zapisz = pygame.Rect(400, 500, 200, 100)
      #pygame.draw.rect(screen, kolor_niebieski, przycisk_zapisz)

      screen.blit(grafika_ramka, (250, 500))
      punkty = domyslny_font.render(str(aktualny_wynik), True, kolor_bialy)
      tekst = domyslny_font.render(wpisany_tekst, True, kolor_bialy)
      screen.blit(punkty, (650, 505))
      screen.blit(tekst, (300, 505))

      myszka_1, myszka_2 = pygame.mouse.get_pos()

      if przycisk_zapisz.collidepoint((myszka_1, myszka_2)):
        if click:
          with open('wyniki.txt', 'a') as plik:
            plik.write(wpisany_tekst + ';' + str(aktualny_wynik) + '\n')

          main()    myszka_1, myszka_2 = pygame.mouse.get_pos()

    if przycisk_main_menu.collidepoint((myszka_1, myszka_2)):
      screen.blit(grafika_menu_wcisniety, (389, 600))
      if click:
        main()
    else:
      screen.blit(grafika_menu, (389, 583))

    myszka_x, myszka_y = pygame.mouse.get_pos()

    if przycisk_main_menu.collidepoint((myszka_x, myszka_y)):
      if click:
        main()

    pygame.display.update()

def main():
  click = False
  while 1:
    screen.fill(kolor_zielonkawy)
    przycisk_graj = pygame.Rect(389, 207.5, 222, 108)
    przycisk_ranking = pygame.Rect(389, 330, 222, 108)
    przycisk_exit = pygame.Rect(389, 452.5, 222, 108)

    click = False
    for event in pygame.event.get():
      if event.type == MOUSEBUTTONDOWN:
        if event.button == 1:
          click = True


    myszka_x, myszka_y = pygame.mouse.get_pos()

    if przycisk_graj.collidepoint((myszka_x, myszka_y)):
      screen.blit(grafika_play_wcisniety, (389, 220.5))
      if click:
        gra()
    else:
      screen.blit(grafika_play, (389, 207.5))

    if przycisk_ranking.collidepoint((myszka_x, myszka_y)):
      screen.blit(grafika_ranking_wcisniety, (389, 343))
      if click:
        ranking()
    else:
      screen.blit(grafika_ranking, (389, 330))

    if przycisk_exit.collidepoint((myszka_x, myszka_y)):
      screen.blit(grafika_exit_wcisniety, (389, 465.5))
      if click:
        exit()
    else:
      screen.blit(grafika_exit, (389, 452.5))


    screen.blit(grafika_napis, (325, 25))
    pygame.display.update()

gra()