Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
javascript
a year ago
1.7 kB
1
Indexable
Never
import { DataTypes } from "sequelize";
import {
 NOTIFICATION_ACTION,
 NOTIFICATION_TYPE,
} from "../interfaces/notification/notification.enum";
import { sequelize } from "../start/sequelize";

const Notification = sequelize.define("Notification", {
 _id: {
  type: DataTypes.UUID,
  defaultValue: DataTypes.UUIDV4,
  primaryKey: true,
 },
 userIdFrom: {
  type: DataTypes.UUID,
  defaultValue: null,
  allowNull: true,
  references: {
   model: sequelize.models.User,
   key: "_id",
  },
 },
 userIdTo: {
  type: DataTypes.UUID,
  defaultValue: null,
  allowNull: true,
  references: {
   model: sequelize.models.User,
   key: "_id",
  },
 },
 content: {
  type: DataTypes.STRING,
  allowNull: false,
 },
 type: {
  type: DataTypes.ENUM(
   "user",
   "rating",
   "proposal",
   "post",
   "hire",
   "payment",
   "contract"
  ),
  defaultValue: NOTIFICATION_TYPE.USER,
  allowNull: true,
 },
 action: {
  type: DataTypes.ENUM(
   "Nộp hồ sơ",
   "Chấp nhận hồ sơ",
   "Yêu cầu tạo hợp đồng",
   "Xác nhận hợp đồng",
   "Hủy hợp đồng",
   "Xác nhận hoàn thành công việc",
   "Công khai thông tin",
   "Thuê",
   "Thêm vào ví",
   "Dùng",
   "Đánh giá",
   "Chào mừng"
  ),
  defaultValue: NOTIFICATION_ACTION.GREETING,
  allowNull: true,
 },
 isRead: {
  type: DataTypes.BOOLEAN,
  defaultValue: false,
  allowNull: false,
 },
 typeNoId: {
  type: DataTypes.UUID,
  defaultValue: null,
  allowNull: true,
 },
 isDelete: {
  type: DataTypes.BOOLEAN,
  defaultValue: false,
  allowNull: false,
 },
});

export default Notification;