ostatnie

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
2 years ago
3.0 kB
1
Indexable
Never
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Security.Cryptography.X509Certificates;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace zadanie8
{
  internal class Program
  {
    static double[,] Ilorazy(int[] t1, int[] t2)
    {
      double[,] outTab = new double[t1.Length, t2.Length];
      double x = 0, y = 0;

      for (int i = 0; i < t1.Length; i++)
      {
        x = t1[i];
        for(int j = 0; j < t2.Length; j++)
        {
          y = t2[j];
          if(y == 0.0)
            throw new DivideByZeroException("Dzielenie przez zero NIEEEE");
          else
            outTab[i, j] = x/y;
        }
      }
      return outTab;
    }

    static void Main(string[] args)
    {
      /* 
       * Napisz metodę Ilorazy, przyjmującą w parametrach dwie tablice typu int t1 i t2, 
       * zwracającą tablicę dwuwymiarową(regularną) której elementy są równe odpowiednim 
       * ilorazom elementów tablic podanych w parametrach, tzn. t[i, j] = t1[i] / t2[j].
       * W przypadku, dzielenia przez 0 należy zgłosić wyjątek.W metodzie Main należy 
       * zastosować blok try catch w celu obsługi wyjątku.
       */
      /*
      Console.WriteLine("Podaj rozmiar tablic: ");
      int n = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      Random r = new Random();
      int[] tab1 = new int[n];
      int[] tab2 = new int[n];

      // wypelnienie tablic (wartościami od -100 do 100)
      for (int i = 0; i < tab1.Length; i++)
        tab1[i] = r.Next(-100, 100);
      for (int i = 0; i < tab2.Length; i++)
        tab2[i] = r.Next(-100, 100);
      */
      int[] tab1 = new int[] {0, 6, 9};
      int[] tab2 = new int[] {1, 0, 3};

      Console.WriteLine("\n=========tab 1============");

      foreach (int i in tab1)
        Console.Write(i+ " ");

      Console.WriteLine("\n=========tab 2============");

      foreach (int i in tab2)
        Console.Write(i + " ");

      Console.WriteLine();
      Console.WriteLine();

      try
      {
        double[,] result = Ilorazy(tab1, tab2);

        for (int i = 0; i < result.GetLength(0); i++)
        {
          for (int j = 0; j < result.GetLength(1); j++)
          {
            Console.Write(result[i, j] + " ");
          }
          Console.WriteLine();
        }
      }
      catch (Exception e)
      {
        Console.WriteLine("BLAD TO: " + e.Message);
      }

      Console.ReadKey();
    }
  }
}