Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
25 days ago
1.5 kB
3
Indexable
Never
#include <DHT.h>

#define DHTPIN 2    // Chân DATA của cảm biến DHT11 được kết nối với chân số 2 trên Arduino
#define DHTTYPE DHT11 // Loại cảm biến là DHT11
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);

#define LED1 4
#define LED2 5
#define LED3 6

void setup() {
 Serial.begin(115200);
 pinMode(LED1, OUTPUT);
 pinMode(LED2, OUTPUT);
 pinMode(LED3, OUTPUT);
 dht.begin();
}

void loop() {
 delay(2000); // Đợi 2 giây trước khi đọc lại dữ liệu

 float humidity = dht.readHumidity();    // Đọc độ ẩm
 float temperature = dht.readTemperature(); // Đọc nhiệt độ ở đơn vị Celsius

 // Kiểm tra xem đọc dữ liệu từ cảm biến có thành công không
 if (isnan(humidity) || isnan(temperature)) {
  Serial.println("Failed to read from DHT sensor!");
  return;
 }

 // In ra màn hình nhiệt độ và độ ẩm
 Serial.print("Nhiệt độ: ");
 Serial.print(temperature);
 Serial.print(" °C\tĐộ ẩm: ");
 Serial.print(humidity);
 Serial.println("%");
 if (temperature < 25) {
  digitalWrite(LED1, HIGH);
 }
 if (temperature > 26) {
  digitalWrite(LED2, HIGH);
 }
 if (temperature >=26 ) {
  digitalWrite(LED3, HIGH);
 }

 if (humidity < 58) {
  digitalWrite(LED1, LOW);
  digitalWrite(LED2, LOW);
  digitalWrite(LED3, LOW);
 }
 delay(300);
 digitalWrite(LED1, LOW);
 digitalWrite(LED2, LOW);
 digitalWrite(LED3, LOW);
}
Leave a Comment