Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
12 days ago
3.3 kB
7
Indexable
Never
using System;
using System.Diagnostics;

namespace quicksortandramusage
{
  class Program
  {
    private static int maxpamiec = 0; //zmienna, która przechowuje max zajętość pamięci RAM
    private static int UzywanaPamiec()
    {
      return (int)Process.GetCurrentProcess().PrivateMemorySize64;
    }
    private static void QuickSort(int[] tab, int lewy, int prawy)
    {
      if (lewy < prawy)
      {
        int pivot = Dzielenie(tab, lewy, prawy); //ustawiamy pkt. odniesienia, dzielimy tablicę na dwie części
        int aktualnapamiec = UzywanaPamiec(); //sprawdzam aktualną zajętość pamięci i aktualizuję max
        if (aktualnapamiec > maxpamiec)
        {
          maxpamiec = aktualnapamiec;
        }

        QuickSort(tab, lewy, pivot); //wywołujemy metodę dla liczb mniejszych od pivota, sortujemy lewą część tablicy
        QuickSort(tab, pivot + 1, prawy); //analogicznie wywołujemy metodę dla prawej części tablicy
      }
    }
    private static int Dzielenie(int[] tab, int lewy, int prawy) //zwraca indeks, na którym znajduje się ostateczny element mniejszy od pivota
    {
      int pivot = tab[lewy];
      int i = lewy;
      int j = prawy;

      while (true)
      {
        while (tab[i] < pivot) //szukamy el. tablicy mniejszego od pivota
          i++;

        while (tab[j] > pivot) //szukamy el. tablicy większego od pivota
          j--;

        if (i < j) //zamieniamy el. tablic miejscami, jeśli liczniki się nie wyminęły
        {
          Zamiana(tab, i, j); 
          i++;
          j--;
        }
        else
        {
          return j;
        }
      }
    }
    private static void Zamiana(int[] tab, int i, int j) //zamieniamy elementy tablic miejscami
    {
      int x = tab[i];
      tab[i] = tab[j];
      tab[j] = x;
    }
    static void Main(string[] args)
    {
      int[] tab = new int[] { 2, 5, 1, 3, 4, 0, 6, 2, 5 };
      Console.WriteLine("Tablica nieposortowana:");
      foreach (int x in tab)
      {
        Console.Write(" " + x);
      }
      Console.WriteLine();

      int poczatkowapamiec = UzywanaPamiec(); //początkowa zajętość pamięci

      QuickSort(tab, 0, tab.Length - 1); //wywołujemy metodę szybkiego sortowania

      int koncowapamiec = UzywanaPamiec(); //końcowa zajętość pamięci

      Console.WriteLine();
      Console.WriteLine("Tablica posortowana:");
      foreach (int x in tab)
      {
        Console.Write(" " + x);
      }
      Console.WriteLine("\nMaksymalna zajętość pamięci: " + maxpamiec);
      Console.WriteLine("Zajętość pamięci przed sortowaniem: " + poczatkowapamiec);
      Console.WriteLine("Zajętość pamięci po sortowaniu: " + koncowapamiec);
      Console.ReadLine();
    }
  }
}

Leave a Comment