Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
17 days ago
1.1 kB
1
Indexable
Never
 def run(self, x):
    return nn.DotProduct(self.w, x)
// Nhân ma trận
Sử dụng phương thức DotProduct có sẵn trong file nn.py dùng để nhân
Inputs:
    features: Ma trận m x n kích thước (batch_size x num_features)
    weight: Ma trận kích thước (1 x )
  Output: Ma trận kích thước (num_features x 1)

get_prediction(self, x)
   return 1 if nn.as_scalar(self.run(x)) >= 0 else -1

// Trả về 1 nếu tích chấm không âm hoặc −1 ngược lại
phương thức nn.as_scalar để chuyển đổi ma trận vô hướng thành số dấu phẩy động Python

train(self)
    n_step = 1000
    for _ in range(n_step):
      for x, y in dataset.iterate_once(1):
        if self.get_prediction(x) != nn.as_scalar(y):
          self.get_weights().update(x, nn.as_scalar(y))

//Hàm này sẽ lặp lại tập dữ liệu và cập nhật các mẫu bị phân loại sai. Sử dụng updatephương thức của nn.Parameterlớp để cập nhật trọng số.