Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
15 days ago
2.5 kB
2
Indexable
Never
package com.example.lonżowanie;

import org.bukkit.entity.Player;
import org.bukkit.entity.Entity;
import org.bukkit.entity.Horse;
import org.bukkit.event.Listener;
import org.bukkit.event.EventHandler;
import org.bukkit.event.player.PlayerInteractEntityEvent;
import org.bukkit.scheduler.BukkitRunnable;
import org.bukkit.util.Vector;

public class LonżowanieListener implements Listener {
  private final LonżowaniePlugin plugin;

  public LonżowanieListener(LonżowaniePlugin plugin) {
    this.plugin = plugin;
  }

  @EventHandler
  public void onPlayerInteractEntity(PlayerInteractEntityEvent event) {
    // Sprawdzenie, czy kliknięta encja to koń
    if (!(event.getRightClicked() instanceof Horse)) {
      return;
    }

    event.setCancelled(true);
    Player player = event.getPlayer();
    Entity horse = event.getRightClicked();

    // Pobranie wartości z konfiguracji
    double radius = plugin.getConfig().getDouble("lonzowanie.radius", 5.0);
    double speed = plugin.getConfig().getDouble("lonzowanie.speed", 0.2);

    // Sprawdzenie poprawności wartości konfiguracyjnych
    if (radius <= 0 || speed <= 0) {
      player.sendMessage("Nieprawidłowa konfiguracja lonżowania.");
      return;
    }

    Vector center = player.getLocation().toVector();

    new BukkitRunnable() {
      private double angle = 0.0;

      @Override
      public void run() {
        if (!horse.isValid() || !player.isOnline()) {
          this.cancel();
          return;
        }

        // Obliczenie nowej pozycji na okręgu
        double x = center.getX() + radius * Math.cos(angle);
        double z = center.getZ() + radius * Math.sin(angle);
        Vector newPosition = new Vector(x, horse.getLocation().getY(), z);

        // Ustawienie kierunku i prędkości poruszania się konia
        Vector direction = newPosition.subtract(horse.getLocation().toVector()).normalize();
        horse.setVelocity(direction.multiply(speed));

        // Aktualizacja kąta
        angle += Math.toRadians(speed * 15);
        if (angle >= 2 * Math.PI) {
          angle -= 2 * Math.PI; // Zapobiega przekroczeniu zakresu double
        }
      }
    }.runTaskTimer(plugin, 0L, 1L);
  }
}
Leave a Comment