Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
a year ago
1.6 kB
1
Indexable
Never
// C++ code
//
const int Button = 5;
const int LED1 = 9;
const int LED2 = 10;
const int LED3 = 11;
const int LED4_5_6 = 7;
unsigned long lastMillis = 0;

void setup()
{
 pinMode(Button,INPUT); 
 pinMode(LED4_5_6,OUTPUT); 
 pinMode(LED1,OUTPUT); 
 pinMode(LED2,OUTPUT); 
 pinMode(LED3,OUTPUT); 
 // mặc định tt ban đầu của nút là đang thả
 digitalWrite(Button,LOW);
 // Cho các led 1,2,3 sáng khi công tắc được thả
 digitalWrite(LED1,HIGH);
 digitalWrite(LED2,HIGH);
 digitalWrite(LED3,HIGH);
 Serial.begin(9600);
}

void loop()
{
 // Kiểm tra trạng thái nút bấm
 int buttonState = digitalRead(Button);
 if (buttonState == HIGH)
 {
  digitalWrite(LED4_5_6,HIGH);
  if((millis() - lastMillis) > 6000) // giữ nút nhấn >6s
  { 
   digitalWrite(LED1,HIGH);
   digitalWrite(LED2,HIGH);
   digitalWrite(LED3,HIGH); 
  }
  else 
  {
   digitalWrite(LED1,HIGH);
   digitalWrite(LED2,HIGH);
   digitalWrite(LED3,HIGH);
   // mỗi 1 giây trong chu kì 3s, các đèn sẽ sáng lần lượt
   int time = (millis() - lastMillis) / 1000 % 3; 
   if(time==0)
    digitalWrite(LED1,HIGH);
   else if(time==1)
    digitalWrite(LED2,HIGH);
   else if(time==2)
    digitalWrite(LED3,HIGH);
   else
    return;
   }
 }
 else
 {
  digitalWrite(LED4_5_6,LOW);
  
  digitalWrite(LED1,HIGH);
  digitalWrite(LED2,HIGH);
  digitalWrite(LED3,HIGH);
  
  lastMillis = millis();
 }
 
}