Untitled

mail@pastecode.io avatarunknown
python
14 days ago
2.5 kB
0
Indexable
Never
import os
import tkinter as tk
from tkinter import filedialog
from tkinter import messagebox

# Tạo một cửa sổ tkinter
window = tk.Tk()
window.title("Chọn thư mục")

# Tạo hai biến để lưu loại file và tên thư mục data
file_type = tk.StringVar()
data_name = tk.StringVar()

# Hàm để chọn thư mục và chuyển file theo loại
def choose_dir():
  # Lấy giá trị của hai biến file_type và data_name
  ext = file_type.get()
  name = data_name.get()
  # Nếu người dùng không nhập loại file hoặc tên thư mục data
  if not ext or not name:
    # Hiển thị thông báo lỗi và dừng hàm
    messagebox.showerror("Lỗi", "Bạn cần nhập loại file và tên thư mục data muốn chuyển")
    return
  # Hiển thị hộp thoại chọn thư mục
  dir = filedialog.askdirectory()
  # Nếu người dùng chọn một thư mục
  if dir:
    # Tạo thư mục data nếu chưa có
    os.makedirs(os.path.join(dir, name), exist_ok=True)
    # Duyệt qua tất cả các file trong thư mục và các thư mục con
    for root, dirs, files in os.walk(dir):
      # Duyệt qua tất cả các file trong thư mục hiện tại
      for file in files:
        # Nếu file có định dạng theo yêu cầu
        if file.endswith(ext):
          # Lấy đường dẫn đầy đủ của file
          src = os.path.join(root, file)
          # Lấy đường dẫn đầy đủ của thư mục data
          dst = os.path.join(dir, name, file)
          # Chuyển file vào thư mục data và ghi đè nếu có trùng tên
          os.rename(src, dst)
    # Hiển thị thông báo hoàn thành
    messagebox.showinfo("Hoàn thành", f"Đã chuyển tất cả các file {ext} vào thư mục {name}")

# Tạo các label và entry để nhập loại file và tên thư mục data
tk.Label(window, text="Loại file:").grid(row=0, column=0)
tk.Entry(window, textvariable=file_type).grid(row=0, column=1)
tk.Label(window, text="Tên thư mục data:").grid(row=1, column=0)
tk.Entry(window, textvariable=data_name).grid(row=1, column=1)

# Tạo nút để chọn thư mục và chuyển file theo loại
tk.Button(window, text="Chọn thư mục", command=choose_dir).grid(row=2, columnspan=2)

# Chạy giao diện tkinter
window.mainloop()