Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
a year ago
5.5 kB
0
Indexable
Never
Hugo thi chạy
Hugo thi chạy

Sắp tới công ty nên Hugo làm việc tổ chức sự kiện Olympic dành cho toàn bộ nhân viên. Có rất nhiều bộ môn thi đấu như Bóng bàn, cầu long, cờ vua, cờ tướng, bơi lội, và có cả thể thao điện tử nữa. Là một người quan tâm tới sức khỏe của bản thân vì vậy Hugo thường xuyên chạy bộ để rèn luyện sức khỏe. Thật may trong các môn thi đấu Olympic có hạng mục này. Trong quá trình tập luyện Hugo đã luyện cho mình được 5 kiểu chạy khác nhau, mỗi kiểu chạy sẽ tiêu tốn số lượng năng lượng nhất định và thời gian chạy hết 1km là khác nhau. Mỗi kiểu chạy sẽ sử dụng cho 1km.

Năng lượng của Hugo là có hạn, nếu sử dụng vượt Hugo sẽ bị bệnh.


Sau khi tham khảo thông tin Hugo biết được quãng đường cần chạy bộ D của cuộc thi. Nhân viên y tế có thể giúp Hugo tính toán được số năng lượng tối đa của Hugo.
Cho thông tin của 5 kiểu chạy của Hugo bao gồm số phút, số giây (số phút <= 6 và số giây <= 60) và số năng lượng tiêu tốn.
Hãy tính thời gian ngắn nhất để Hugo về đích mà không bị bệnh.

 

Input

Dòng đầu số test T (T<=50)

Mỗi test bao gồm 2 dòng

Dòng 1 chứa số năng lượng tối đa M <=60 và chiều dài quãng đường D<=40km
Dòng thứ 2 chứa thông tin của 5 kiểu chạy lần lượt là số phút, số giây, số năng lượng tiêu tốn

 

Output
In ra thời gian ngắn nhất để Hugo về đích mà không bị bệnh theo dạng số phút, số giây. Nếu không thể hãy in ra -1

 

Input

4

297 10

5 38 23 5 22 12 4 16 6 5 38 20 0 20 17

192 10

2 6 12 6 5 24 2 22 22 4 13 12 4 30 16

503 10

1 42 20 1 8 14 0 33 15 2 6 6 5 3 16

122 10

2 37 21 3 59 22 6 0 22 4 56 5 0 9 10

 

Output

Case #1

3 20

Case #2

21 0

Case #3

5 30

Case #4

1 30
///////////input
50
297 10
5 38 23 5 22 12 4 16 6 5 38 20 0 20 17 
192 10
2 6 12 6 5 24 2 22 22 4 13 12 4 30 16 
503 10
1 42 20 1 8 14 0 33 15 2 6 6 5 3 16 
122 10
2 37 21 3 59 22 6 0 22 4 56 5 0 9 10 
313 10
5 33 22 1 27 13 3 21 11 1 24 14 0 56 12 
221 10
1 21 13 4 9 17 4 18 5 4 5 13 3 49 19 
415 10
1 57 10 5 39 17 5 34 17 1 30 9 5 41 23 
156 10
4 24 9 3 30 10 2 54 20 3 14 12 3 27 14 
220 10
1 59 21 1 30 20 1 44 7 1 32 8 1 45 8 
273 10
6 11 22 6 16 23 3 42 17 4 6 13 2 49 9 
442 10
0 3 21 1 59 12 3 16 24 1 25 24 4 54 17 
506 11
4 12 6 0 25 22 0 15 23 2 6 13 2 44 24 
370 12
3 46 17 0 26 20 6 6 22 1 14 18 2 23 23 
143 13
5 4 14 3 52 20 3 56 18 4 10 15 4 27 22 
142 14
0 51 5 6 15 22 4 14 6 5 35 20 1 57 21 
51 15
5 30 23 6 0 14 2 23 9 5 40 15 4 32 20 
110 16
3 8 6 3 52 6 3 8 5 5 29 6 4 25 21 
173 17
5 34 15 1 39 23 4 21 7 1 35 21 0 59 18 
215 18
4 1 9 6 22 17 5 34 22 4 6 10 3 0 24 
462 19
4 2 10 5 27 24 6 35 24 1 42 17 0 26 9 
156 20
0 17 18 4 8 20 1 10 22 4 22 17 5 22 8 
295 21
4 54 22 6 14 12 1 42 12 5 52 7 2 52 18 
239 22
0 56 12 5 17 20 2 14 24 1 48 8 4 45 15 
309 23
3 0 23 4 53 23 4 46 19 0 13 11 0 20 9 
162 24
0 38 8 3 2 6 5 33 9 4 18 6 0 8 5 
329 25
0 37 13 0 35 9 3 24 12 2 50 13 6 56 11 
548 26
2 42 17 6 47 22 0 21 6 5 18 6 5 51 5 
501 27
0 32 8 3 40 5 3 58 6 1 55 16 1 57 23 
254 28
0 45 23 6 59 10 6 34 8 2 24 9 2 42 23 
260 29
6 52 6 3 45 15 0 21 6 4 56 9 2 1 17 
261 30
3 19 19 1 40 6 0 30 13 4 28 5 6 36 15 
443 31
2 13 10 3 50 5 4 52 20 2 40 14 0 45 11 
122 32
0 34 17 1 52 12 1 40 11 6 21 22 0 6 9 
446 33
4 12 21 4 26 18 3 50 15 2 35 8 2 53 15 
283 34
0 27 15 3 19 16 6 15 15 4 26 17 5 43 10 
282 35
4 39 20 0 27 6 0 44 18 0 35 9 5 2 6 
388 36
1 40 17 5 5 9 2 33 16 4 23 11 4 29 8 
54 37
2 9 17 4 48 10 4 57 20 6 20 5 6 7 24 
232 38
4 12 11 5 28 21 6 11 6 0 45 15 1 11 5 
385 39
2 38 8 4 28 5 2 42 8 3 20 21 2 34 9 
383 40
1 36 24 0 52 14 4 39 8 5 55 6 1 28 10 
363 40
2 56 6 0 47 14 0 4 23 1 32 17 2 14 17 
395 40
4 41 18 3 52 21 6 34 23 6 24 11 1 1 12 
592 40
1 52 20 5 59 15 4 57 10 1 36 18 1 31 5 
174 40
0 7 7 2 8 11 4 28 9 2 35 19 6 0 18 
545 40
5 37 20 3 31 20 6 20 7 0 39 11 0 12 7 
551 40
2 44 18 4 3 17 2 23 5 5 55 12 6 32 6 
186 40
5 56 15 3 9 24 1 30 12 6 19 15 0 55 22 
216 40
5 9 22 5 21 11 5 22 9 4 31 6 5 34 19 
442 40
0 25 13 5 14 6 1 23 8 2 15 12 0 58 6
///////////output
//////////code
#include <iostream>

using namespace std;
int energy, dis;
int timee[5] = {0};
int nl[5] = {0};
int minn = 10000;
int ans;

int phut;
int giay;
int nangluong;

void BT(int km, int tongNL, int tongTG, int idx){
	if (tongTG > minn || tongNL > energy){
		return;
	}
	if (km == dis){
		if (tongTG < minn && tongNL <= energy){
			minn = tongTG;
		}
		return;
	}
	int i;
	for (i=idx; i<5; i++){
		BT(km+1, tongNL+nl[i], tongTG+ timee[i], i);
	}
	
}

int main(){
	//freopen("input.txt", "r", stdin);
	int T;
	cin >> T;

	for (int tc =1; tc <= T; tc++){
		cin >> energy >> dis;
		// nhap du lieu
		for (int i = 0; i < 5; i++){
			cin >> phut >> giay >> nangluong;
			timee[i] = phut*60 + giay;
			nl[i] = nangluong;
		}
		minn = 10000;
		ans = 0;

		BT(0,0,0,0);
		if (minn!=10000){
			cout << "Case #" << tc<< endl << minn/60 << " " << minn%60 << endl;
		}
		else{
			cout << "Case #" << tc<< endl << -1 << endl;
		}
	}

	return 0;
}