Create ticket open firewall

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
2 years ago
4.4 kB
2
Indexable
Never
curl --location --request POST 'http://ticketwebapi-dev.fpt.vn/api/CreateTicketSupport/CreateTicketSupportCADS' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data-raw '{
  "Title" : "This is title",
  "Description" : "<div>
<p>Dear CSOC,</p>
<p>Nhờ các anh hỗ trợ allow rule firewall như file đính kèm.</p>
<p>Các rule này nhằm kết nối từ cụm K8s Clusters CADS tới cụm Kafka CADS.</p>
<p>Cám ơn các anh.</p><table style='\''font-size:12px;font-family:arial;border-spacing:1px;border-collapse:collapse;'\''>
<tbody><tr>
<th colspan='\''2'\'' style='\''color:red;font-size:17px;font-weight:bold;padding:5px;border-width:2px;'\''>THÔNG TIN HỖ TRỢ</th></tr>
<tr>
<td colspan='\''2'\'' style='\''padding:5px;border-width:2px;'\''>Dear Anh/Chị Dưới đây là thông tin hỗ trợ vừa được ghi nhận</td></tr>
<tr></tr>
<tr></tr>
<tr>
<td style='\''padding:5px;border-width:2px;'\''><b>Mã Ticket:</b></td>
<td style='\''padding:5px;border-width:2px;'\''>HT1810220618</td></tr>
<tr>
<td style='\''padding:5px;border-width:2px;'\''><b>Yêu Cầu:</b></td>
<td style='\''padding:5px;border-width:2px;'\''>[EPZ] - CADS - Hỗ trợ allow firewall</td></tr>
<tr>
<td style='\''padding:5px;border-width:2px;'\''><b>Vùng:</b></td>
<td style='\''padding:5px;border-width:2px;'\''>Vùng 5</td></tr>
<tr>
<td style='\''padding:5px;border-width:2px;'\''><b>Chi Nhánh:</b></td>
<td style='\''padding:5px;border-width:2px;'\''>Tất cả các chi nhánh</td></tr>
<tr>
<td style='\''padding:5px;border-width:2px;'\''><b>Loại yêu cầu:</b></td>
<td style='\''padding:5px;border-width:2px;'\''>Hỗ trợ nghiệp vụ</td></tr>
<tr>
<td style='\''padding:5px;border-width:2px;'\''><b>Loại Dịch Vụ:</b></td>
<td style='\''padding:5px;border-width:2px;'\''>Hỗ trợ thực hiện kế hoạch</td></tr>
<tr>
<td style='\''padding:5px;border-width:2px;'\''><b>Loại Khách Hàng:</b></td>
<td style='\''padding:5px;border-width:2px;'\''>ALL</td></tr>
<tr>
<td style='\''padding:5px;border-width:2px;'\''><b>Thông Tin Đầu Vao:</b></td>
<td style='\''padding:5px;border-width:2px;'\''>Hỗ trợ thực hiện nâng cấp hệ thống</td></tr>
<tr>
<td style='\''padding:5px;border-width:2px;'\''><b>Nguyên nhân:</b></td>
<td style='\''padding:5px;border-width:2px;'\''>Chọn nguyên nhân</td></tr>
<tr>
<td style='\''padding:5px;border-width:2px;'\''><b>Ghi Chú:</b></td>
<td style='\''padding:5px;border-width:2px;'\''></td></tr>
<tr>
<td style='\''padding:5px;border-width:2px;'\''><b>Thời Gian Tạo Ticket:</b></td>
<td style='\''padding:5px;border-width:2px;'\''>18/10/2022 10:16:55</td></tr>
<tr>
<td style='\''padding:5px;border-width:2px;'\''><b>Thời gian dự kiến hoàn thành:</b></td>
<td style='\''padding:5px;border-width:2px;'\''>19/10/2022 10:16:55</td></tr>
<tr>
<td style='\''padding:5px;border-width:2px;'\''><b>Mức Quan Trọng:</b></td>
<td style='\''padding:5px;border-width:2px;'\''>1</td></tr>
<tr>
<td style='\''padding:5px;border-width:2px;'\''><b>Tình Trạng Xử Lý:</b></td>
<td style='\''padding:5px;border-width:2px;'\''>Chưa xử lý</td></tr>
<tr>
<td style='\''padding:5px;border-width:2px;'\''><b>Nhân Viên Xử Lý:</b></td>
<td style='\''padding:5px;border-width:2px;'\''></td></tr>
<tr>
<td style='\''padding:5px;border-width:2px;'\''><b>Số Di Động:</b></td>
<td style='\''padding:5px;border-width:2px;'\''></td></tr>
<tr>
<td style='\''padding:5px;border-width:2px;'\''><b>Số IP Nội Bộ:</b></td>
<td style='\''padding:5px;border-width:2px;'\''></td></tr>
<tr>
<td style='\''padding:5px;border-width:2px;'\''><b>Queue:</b></td>
<td style='\''padding:5px;border-width:2px;'\''>SOC-System</td></tr>
<tr>
<td colspan='\''2'\'' style='\''padding:5px;border-width:2px;'\''><span style='\''color:red;'\''><strong>Ghi Chú:</strong></span> Yêu cầu các Bộ phận và Cá nhân liên quan vui lòng kiểm tra xử lý.</td></tr>
<tr>
<td colspan='\''2'\'' style='\''padding:5px;border-width:2px;'\''><span style='\''color:red;'\''><em>* Nhân Viên Tạo Ticket : </em></span>Nguyễn Cao Hòa ( ID: 101462 ) - Bộ Phận : BIGDATA-SYS </td></tr></tbody></table></div>",
  "FoundStaff" : "tungdq4@fpt.com.vn",
  "ToList" : "tungdq4@fpt.com.vn",
  "CcList" : "tungdq4@fpt.com.vn",
  "MailAttachment" : "20230110/set_1/20230110091524_BIGDATA_NewIP_DMZ_dot41.xlsx"
}'