Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
2 years ago
2.2 kB
2
Indexable
Never
from typing import Any, List, Callable, Union

class TreeNode:
  value: Any
  children: List['TreeNode']
  def __init__(self, value: Any):
    # Przechowuje wartość węzła
    self.value = value
    # Przechowuje listę dzieci węzła
    self.children = []

  def is_leaf(self) -> bool:
    # Zwraca True, jeśli węzeł nie ma dzieci, w przeciwnym razie False
    return not self.children

  def add(self, child: 'TreeNode') -> None:
    # Dodaje węzeł przekazany w argumencie jako dziecko
    self.children.append(child)

  def for_each_deep_first(self, visit: Callable[['TreeNode'], None]) -> None:
    # Odwiedź bieżący węzeł i wykonaj funkcję visit na nim
    visit(self)
    # Dla wszystkich dzieci bieżącego węzła wywołaj metodę for_each_deep_first()
    for child in self.children:
      child.for_each_deep_first(visit)

  def for_each_level_order(self, visit: Callable[['TreeNode'], None]) -> None:
    # Tworzy pustą kolejkę FIFO i dodaje do niej bieżący węzeł
    queue = [self]
    # Dopóki kolejka nie jest pusta:
    while queue:
      # Pobierz pierwszy element z kolejki
      node = queue.pop(0)
      # Odwiedź węzeł i wykonaj funkcję visit na nim
      visit(node)
      # Dodaj wszystkie dzieci węzła do kolejki
      queue.extend(node.children)

  def search(self, value: Any) -> Union['TreeNode', None]:
    # Jeśli wartość bieżącego węzła jest równa szukanej wartości, zwraca bieżący węzeł
    if self.value == value:
      return self

    # Dla wszystkich dzieci bieżącego węzła wywołaj metodę search()
    for child in self.children:
      result = child.search(value)
      # Jeśli metoda zwróciła węzeł, zwróć go
      if result:
        return result

    # Jeśli nie znaleziono węzła z szukaną wartością, zwróć None
    return None

  def __str__(self) -> str:
    # Zwraca wartość węzła jako napis
    return str(self.value)