Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
2 years ago
39 kB
9
Indexable
Never
@prefix asset: <https://data.awvvlaanderen.be/id/asset/> .
@prefix imel: <https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#> .
@prefix onderdeel: <https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#> .
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .

asset:0000 a onderdeel:AllCasesTestClass ;
  imel:AIMObject.assetId [ imel:DtcIdentificator.identificator "0000" ] ;
  onderdeel:AllCasesTestClass.testBooleanField false ;
  onderdeel:AllCasesTestClass.testDecimalField 79.07 ;
  onderdeel:AllCasesTestClass.testIntegerField -55 ;
  onderdeel:AllCasesTestClass.testKwantWrd [ imel:KwantWrdTest.waarde 98.21 ] .
/home/davidlinux/PycharmProjects/OTLToShacl/venv/bin/python /home/davidlinux/PycharmProjects/OTLToShacl/main.py
@prefix owl: <http://www.w3.org/2002/07/owl#> .
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
@prefix sh: <http://www.w3.org/ns/shacl#> .
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .

<https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMDBStatusShape> a sh:NodeShape ;
  rdfs:label "AIM databank status" ;
  rdfs:comment "Voegt een attribuut toe aan de subklasse dat aangeeft of de asset zichtbaar is in de databank of (zacht) verwijderd is." ;
  sh:property <https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMDBStatus.isActiefShape> ;
  sh:targetClass <https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMDBStatus> .

<https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMObjectShape> a sh:NodeShape ;
  rdfs:label "AIM object" ;
  rdfs:comment "Abstracte als de basisklasse voor alle uniek geïdentificeerde OTL objecten met de basiseigenschappen die elk OTL object minstens heeft." ;
  sh:property <https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMObject.assetIdShape>,
    <https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMObject.bestekPostNummerShape>,
    <https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMObject.datumOprichtingObjectShape>,
    <https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMObject.notitieShape>,
    <https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMObject.standaardBestekPostNummerShape>,
    <https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMObject.theoretischeLevensduurShape>,
    <https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMObject.typeURIShape> ;
  sh:targetClass <https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMObject> .

<https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMToestandShape> a sh:NodeShape ;
  rdfs:label "AIM Toestand" ;
  rdfs:comment "Voegt een attribuut toe aan de subklasse dat de huidige stand in de levenscyclus van het object aangeeft." ;
  sh:property <https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMToestand.toestandShape> ;
  sh:targetClass <https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMToestand> .

<https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DirectioneleRelatieShape> a sh:NodeShape ;
  rdfs:label "Directionele relatie" ;
  rdfs:comment "Een abstracte die relaties groepeert waarbij de richting semantisch gedefinieerd is." ;
  sh:targetClass <https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DirectioneleRelatie> .

<https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#NietDirectioneleRelatieShape> a sh:NodeShape ;
  rdfs:label "Niet-directionele relatie" ;
  rdfs:comment "Een abstracte die relaties groepeert waarbij de richting semantisch niet gedefinieerd is." ;
  sh:targetClass <https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#NietDirectioneleRelatie> .

<https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#RelatieObjectShape> a sh:NodeShape ;
  rdfs:label "Relatieobject" ;
  rdfs:comment "Abstracte die de relaties voorziet van gemeenschappelijk eigenschappen." ;
  sh:property <https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#RelatieObject.assetIdShape>,
    <https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#RelatieObject.bronAssetIdShape>,
    <https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#RelatieObject.doelAssetIdShape>,
    <https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#RelatieObject.typeURIShape> ;
  sh:targetClass <https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#RelatieObject> .

<https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#AllCasesTestClassShape> a sh:NodeShape ;
  rdfs:label "All Cases TestClass" ;
  rdfs:comment "Testclass containing all possible datatypes and combinations" ;
  sh:property <https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#AllCasesTestClass.testBooleanFieldShape>,
    <https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#AllCasesTestClass.testComplexTypeMetKardShape>,
    <https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#AllCasesTestClass.testComplexTypeShape>,
    <https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#AllCasesTestClass.testDateFieldShape>,
    <https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#AllCasesTestClass.testDateTimeFieldShape>,
    <https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#AllCasesTestClass.testDecimalFieldMetKardShape>,
    <https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#AllCasesTestClass.testDecimalFieldShape>,
    <https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#AllCasesTestClass.testEenvoudigTypeMetKardShape>,
    <https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#AllCasesTestClass.testEenvoudigTypeShape>,
    <https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#AllCasesTestClass.testIntegerFieldMetKardShape>,
    <https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#AllCasesTestClass.testIntegerFieldShape>,
    <https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#AllCasesTestClass.testKeuzelijstMetKardShape>,
    <https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#AllCasesTestClass.testKeuzelijstShape>,
    <https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#AllCasesTestClass.testKwantWrdMetKardShape>,
    <https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#AllCasesTestClass.testKwantWrdShape>,
    <https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#AllCasesTestClass.testStringFieldMetKardShape>,
    <https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#AllCasesTestClass.testStringFieldShape>,
    <https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#AllCasesTestClass.testTimeFieldShape>,
    <https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#AllCasesTestClass.testUnionTypeMetKardShape>,
    <https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#AllCasesTestClass.testUnionTypeShape> ;
  sh:targetClass <https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#AllCasesTestClass> .

<https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#AnotherTestClassShape> a sh:NodeShape ;
  rdfs:label "Another TestClass" ;
  rdfs:comment "Just another TestClass to test relations" ;
  sh:property <https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#AnotherTestClass.deprecatedStringShape> ;
  sh:targetClass <https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#AnotherTestClass> .

<https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#BevestigingShape> a sh:NodeShape ;
  rdfs:label "Bevestiging" ;
  rdfs:comment "Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting." ;
  sh:targetClass <https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Bevestiging> .

<https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DeprecatedTestClassShape> a sh:NodeShape ;
  rdfs:label "Deprecated TestClass" ;
  rdfs:comment "Deprecated TestClass" ;
  owl:deprecated true ;
  sh:targetClass <https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DeprecatedTestClass> .

<https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#VoedtShape> a sh:NodeShape ;
  rdfs:label "Voedt" ;
  rdfs:comment "Deze relatie wordt enkel gelegd naar onderdelen die permanent onder spanning staan in normaal bedrijf. Aan deze relatie wordt steeds een richting toegekend van de voedinggever naar de ontvanger." ;
  sh:property <https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Voedt.aansluitspanningShape>,
    <https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Voedt.aansluitvermogenShape> ;
  sh:targetClass <https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Voedt> .

<https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be> a owl:Ontology ;
  rdfs:comment """Met het programma Open Standaarden voor Linkende Organisaties (OSLO) zet de Vlaamse overheid in op een 
    éénduidige standaard voor de uitwisseling van informatie. De objecttypenbibliotheek (OTL) specificeert een 
    implementatiemodel voor de data-uitwisseling gedurende de volledige levenscyclus van onderdelen en installaties 
    die in brede zin verband houden met wegen en verkeer zoals gespecificeerd in de verschillende 
    Standaardbestekken 250, 260 en 270.""" ;
  sh:declare [ sh:namespace <https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be> ;
      sh:prefix "awv" ] .

<https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMDBStatus.isActiefShape> a sh:PropertyShape ;
  rdfs:label "is actief" ;
  sh:datatype xsd:boolean ;
  sh:maxCount 1 ;
  sh:minCount 0 ;
  sh:name "isActief" ;
  sh:nodeKind sh:Literal ;
  sh:path <https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMDBStatus.isActief> .

<https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMObject.assetIdShape> a sh:PropertyShape ;
  rdfs:label "asset-id" ;
  sh:datatype <https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcIdentificator> ;
  sh:maxCount 1 ;
  sh:minCount 0 ;
  sh:name "assetId" ;
  sh:nodeKind sh:BlankNode ;
  sh:path <https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMObject.assetId> .

<https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMObject.bestekPostNummerShape> a sh:PropertyShape ;
  rdfs:label "bestekpostnummer" ;
  sh:datatype xsd:string ;
  sh:minCount 0 ;
  sh:name "bestekPostNummer" ;
  sh:nodeKind sh:Literal ;
  sh:path <https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMObject.bestekPostNummer> .

<https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMObject.datumOprichtingObjectShape> a sh:PropertyShape ;
  rdfs:label "datum oprichting object" ;
  sh:datatype xsd:date ;
  sh:maxCount 1 ;
  sh:minCount 0 ;
  sh:name "datumOprichtingObject" ;
  sh:nodeKind sh:Literal ;
  sh:path <https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMObject.datumOprichtingObject> .

<https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMObject.notitieShape> a sh:PropertyShape ;
  rdfs:label "notitie" ;
  sh:datatype xsd:string ;
  sh:maxCount 1 ;
  sh:minCount 0 ;
  sh:name "notitie" ;
  sh:nodeKind sh:Literal ;
  sh:path <https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMObject.notitie> .

<https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMObject.standaardBestekPostNummerShape> a sh:PropertyShape ;
  rdfs:label "standaardbestekpostnummer" ;
  sh:datatype xsd:string ;
  sh:minCount 0 ;
  sh:name "standaardBestekPostNummer" ;
  sh:nodeKind sh:Literal ;
  sh:path <https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMObject.standaardBestekPostNummer> .

<https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMObject.theoretischeLevensduurShape> a sh:PropertyShape ;
  rdfs:label "theoretische levensduur" ;
  sh:datatype <https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInMaand> ;
  sh:maxCount 1 ;
  sh:minCount 0 ;
  sh:name "theoretischeLevensduur" ;
  sh:nodeKind sh:BlankNode ;
  sh:path <https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMObject.theoretischeLevensduur> .

<https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMObject.typeURIShape> a sh:PropertyShape ;
  rdfs:label "type URI" ;
  sh:datatype xsd:anyURI ;
  sh:maxCount 1 ;
  sh:minCount 0 ;
  sh:name "typeURI" ;
  sh:nodeKind sh:Literal ;
  sh:path <https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMObject.typeURI> .

<https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMToestand.toestandShape> a sh:PropertyShape ;
  rdfs:label "toestand" ;
  sh:datatype <https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KlAIMToestand> ;
  sh:maxCount 1 ;
  sh:minCount 0 ;
  sh:name "toestand" ;
  sh:nodeKind sh:BlankNode ;
  sh:path <https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMToestand.toestand> .

<https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcIdentificator.identificatorShape> a sh:PropertyShape ;
  rdfs:label "identificator" ;
  sh:datatype xsd:string ;
  sh:maxCount 1 ;
  sh:minCount 0 ;
  sh:name "identificator" ;
  sh:path <https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcIdentificator.identificator> .

<https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcIdentificator.toegekendDoorShape> a sh:PropertyShape ;
  rdfs:label "toegekend door" ;
  sh:datatype xsd:string ;
  sh:maxCount 1 ;
  sh:minCount 0 ;
  sh:name "toegekendDoor" ;
  sh:path <https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcIdentificator.toegekendDoor> .

<https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcTestComplexType.testBooleanFieldShape> a sh:PropertyShape ;
  rdfs:label "Test boolean veld" ;
  sh:datatype xsd:boolean ;
  sh:maxCount 1 ;
  sh:minCount 0 ;
  sh:name "testBooleanField" ;
  sh:path <https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcTestComplexType.testBooleanField> .

<https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcTestComplexType.testComplexType2MetKardShape> a sh:PropertyShape ;
  rdfs:label "Test complexe waarde met kardinaliteit" ;
  sh:datatype <https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcTestComplexType2> ;
  sh:minCount 0 ;
  sh:name "testComplexType2MetKard" ;
  sh:path <https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcTestComplexType.testComplexType2MetKard> .

<https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcTestComplexType.testComplexType2Shape> a sh:PropertyShape ;
  rdfs:label "Test complexe waarde" ;
  sh:datatype <https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcTestComplexType2> ;
  sh:maxCount 1 ;
  sh:minCount 0 ;
  sh:name "testComplexType2" ;
  sh:path <https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcTestComplexType.testComplexType2> .

<https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcTestComplexType.testKwantWrdMetKardShape> a sh:PropertyShape ;
  rdfs:label "Test kwantitatieve waarde met kardinaliteit" ;
  sh:datatype <https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdTest> ;
  sh:minCount 0 ;
  sh:name "testKwantWrdMetKard" ;
  sh:path <https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcTestComplexType.testKwantWrdMetKard> .

<https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcTestComplexType.testKwantWrdShape> a sh:PropertyShape ;
  rdfs:label "Test kwantitatieve waarde" ;
  sh:datatype <https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdTest> ;
  sh:maxCount 1 ;
  sh:minCount 0 ;
  sh:name "testKwantWrd" ;
  sh:path <https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcTestComplexType.testKwantWrd> .

<https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcTestComplexType.testStringFieldMetKardShape> a sh:PropertyShape ;
  rdfs:label "Test tekstveld met kardinaliteit" ;
  sh:datatype xsd:string ;
  sh:minCount 0 ;
  sh:name "testStringFieldMetKard" ;
  sh:path <https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcTestComplexType.testStringFieldMetKard> .

<https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcTestComplexType.testStringFieldShape> a sh:PropertyShape ;
  rdfs:label "Test tekstveld" ;
  sh:datatype xsd:string ;
  sh:maxCount 1 ;
  sh:minCount 0 ;
  sh:name "testStringField" ;
  sh:path <https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcTestComplexType.testStringField> .

<https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcTestComplexType2.testKwantWrdShape> a sh:PropertyShape ;
  rdfs:label "Test kwantitatieve waarde" ;
  sh:datatype <https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdTest> ;
  sh:maxCount 1 ;
  sh:minCount 0 ;
  sh:name "testKwantWrd" ;
  sh:path <https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcTestComplexType2.testKwantWrd> .

<https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcTestComplexType2.testStringFieldShape> a sh:PropertyShape ;
  rdfs:label "Test tekstveld" ;
  sh:datatype xsd:string ;
  sh:maxCount 1 ;
  sh:minCount 0 ;
  sh:name "testStringField" ;
  sh:path <https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcTestComplexType2.testStringField> .

<https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DteTestEenvoudigType.waardeShape> a sh:PropertyShape ;
  rdfs:label "waarde" ;
  sh:datatype xsd:string ;
  sh:maxCount 1 ;
  sh:minCount 0 ;
  sh:name "waarde" ;
  sh:nodeKind sh:Literal ;
  sh:path <https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DteTestEenvoudigType.waarde> .

<https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInMaand.standaardEenheidShape> a sh:PropertyShape ;
  rdfs:label "standaard eenheid" ;
  sh:datatype rdfs:Literal ;
  sh:hasValue "mo" ;
  sh:maxCount 1 ;
  sh:minCount 0 ;
  sh:name "standaardEenheid" ;
  sh:nodeKind sh:Literal ;
  sh:path <https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInMaand.standaardEenheid> .

<https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInMaand.waardeShape> a sh:PropertyShape ;
  rdfs:label "waarde" ;
  sh:datatype xsd:nonNegativeInteger ;
  sh:maxCount 1 ;
  sh:minCount 0 ;
  sh:name "waarde" ;
  sh:nodeKind sh:Literal ;
  sh:path <https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInMaand.waarde> .

<https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInVolt.standaardEenheidShape> a sh:PropertyShape ;
  rdfs:label "standaard eenheid" ;
  sh:datatype rdfs:Literal ;
  sh:hasValue "V" ;
  sh:maxCount 1 ;
  sh:minCount 0 ;
  sh:name "standaardEenheid" ;
  sh:nodeKind sh:Literal ;
  sh:path <https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInVolt.standaardEenheid> .

<https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInVolt.waardeShape> a sh:PropertyShape ;
  rdfs:label "waarde" ;
  sh:datatype xsd:decimal ;
  sh:maxCount 1 ;
  sh:minCount 0 ;
  sh:name "waarde" ;
  sh:nodeKind sh:Literal ;
  sh:path <https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInVolt.waarde> .

<https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdTest.standaardEenheidShape> a sh:PropertyShape ;
  rdfs:label "standaard eenheid" ;
  sh:datatype rdfs:Literal ;
  sh:hasValue "%" ;
  sh:maxCount 1 ;
  sh:minCount 0 ;
  sh:name "standaardEenheid" ;
  sh:nodeKind sh:Literal ;
  sh:path <https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdTest.standaardEenheid> .

<https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdTest.waardeShape> a sh:PropertyShape ;
  rdfs:label "waarde" ;
  sh:datatype xsd:decimal ;
  sh:maxCount 1 ;
  sh:minCount 0 ;
  sh:name "waarde" ;
  sh:nodeKind sh:Literal ;
  sh:path <https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdTest.waarde> .

<https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#RelatieObject.assetIdShape> a sh:PropertyShape ;
  rdfs:label "asset-id" ;
  sh:datatype <https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcIdentificator> ;
  sh:maxCount 1 ;
  sh:minCount 0 ;
  sh:name "assetId" ;
  sh:nodeKind sh:BlankNode ;
  sh:path <https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#RelatieObject.assetId> .

<https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#RelatieObject.bronAssetIdShape> a sh:PropertyShape ;
  rdfs:label "asset-id bron-asset" ;
  sh:datatype <https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcIdentificator> ;
  sh:maxCount 1 ;
  sh:minCount 0 ;
  sh:name "bronAssetId" ;
  sh:nodeKind sh:BlankNode ;
  sh:path <https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#RelatieObject.bronAssetId> .

<https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#RelatieObject.doelAssetIdShape> a sh:PropertyShape ;
  rdfs:label "asset-id doel-asset" ;
  sh:datatype <https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcIdentificator> ;
  sh:maxCount 1 ;
  sh:minCount 0 ;
  sh:name "doelAssetId" ;
  sh:nodeKind sh:BlankNode ;
  sh:path <https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#RelatieObject.doelAssetId> .

<https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#RelatieObject.typeURIShape> a sh:PropertyShape ;
  rdfs:label "type URI" ;
  sh:datatype xsd:anyURI ;
  sh:maxCount 1 ;
  sh:minCount 0 ;
  sh:name "typeURI" ;
  sh:nodeKind sh:Literal ;
  sh:path <https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#RelatieObject.typeURI> .

<https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#AllCasesTestClass> rdfs:subClassOf <https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMObject> .

<https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#AllCasesTestClass.testBooleanFieldShape> a sh:PropertyShape ;
  rdfs:label "Test BooleanField" ;
  sh:datatype xsd:boolean ;
  sh:maxCount 1 ;
  sh:minCount 0 ;
  sh:name "testBooleanField" ;
  sh:nodeKind sh:Literal ;
  sh:path <https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#AllCasesTestClass.testBooleanField> .

<https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#AllCasesTestClass.testComplexTypeMetKardShape> a sh:PropertyShape ;
  rdfs:label "Test ComplexTypeMetKard" ;
  sh:datatype <https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcTestComplexType> ;
  sh:minCount 0 ;
  sh:name "testComplexTypeMetKard" ;
  sh:nodeKind sh:BlankNode ;
  sh:path <https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#AllCasesTestClass.testComplexTypeMetKard> .

<https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#AllCasesTestClass.testComplexTypeShape> a sh:PropertyShape ;
  rdfs:label "Test ComplexType" ;
  sh:datatype <https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcTestComplexType> ;
  sh:maxCount 1 ;
  sh:minCount 0 ;
  sh:name "testComplexType" ;
  sh:nodeKind sh:BlankNode ;
  sh:path <https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#AllCasesTestClass.testComplexType> .

<https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#AllCasesTestClass.testDateFieldShape> a sh:PropertyShape ;
  rdfs:label "Test DateField" ;
  sh:datatype xsd:date ;
  sh:maxCount 1 ;
  sh:minCount 0 ;
  sh:name "testDateField" ;
  sh:nodeKind sh:Literal ;
  sh:path <https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#AllCasesTestClass.testDateField> .

<https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#AllCasesTestClass.testDateTimeFieldShape> a sh:PropertyShape ;
  rdfs:label "Test DateTimeField" ;
  sh:datatype xsd:dateTime ;
  sh:maxCount 1 ;
  sh:minCount 0 ;
  sh:name "testDateTimeField" ;
  sh:nodeKind sh:Literal ;
  sh:path <https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#AllCasesTestClass.testDateTimeField> .

<https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#AllCasesTestClass.testDecimalFieldMetKardShape> a sh:PropertyShape ;
  rdfs:label "Test DecimalField Met Kard" ;
  sh:datatype xsd:decimal ;
  sh:minCount 0 ;
  sh:name "testDecimalFieldMetKard" ;
  sh:nodeKind sh:Literal ;
  sh:path <https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#AllCasesTestClass.testDecimalFieldMetKard> .

<https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#AllCasesTestClass.testDecimalFieldShape> a sh:PropertyShape ;
  rdfs:label "Test DecimalField" ;
  sh:datatype xsd:decimal ;
  sh:maxCount 1 ;
  sh:minCount 0 ;
  sh:name "testDecimalField" ;
  sh:nodeKind sh:Literal ;
  sh:path <https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#AllCasesTestClass.testDecimalField> .

<https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#AllCasesTestClass.testEenvoudigTypeMetKardShape> a sh:PropertyShape ;
  rdfs:label "Test EenvoudigType Met Kard" ;
  sh:datatype <https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DteTestEenvoudigType> ;
  sh:minCount 0 ;
  sh:name "testEenvoudigTypeMetKard" ;
  sh:nodeKind sh:BlankNode ;
  sh:path <https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#AllCasesTestClass.testEenvoudigTypeMetKard> .

<https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#AllCasesTestClass.testEenvoudigTypeShape> a sh:PropertyShape ;
  rdfs:label "Test EenvoudigType" ;
  sh:datatype <https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DteTestEenvoudigType> ;
  sh:maxCount 1 ;
  sh:minCount 0 ;
  sh:name "testEenvoudigType" ;
  sh:nodeKind sh:BlankNode ;
  sh:path <https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#AllCasesTestClass.testEenvoudigType> .

<https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#AllCasesTestClass.testIntegerFieldMetKardShape> a sh:PropertyShape ;
  rdfs:label "Test IntegerField Met Kard" ;
  sh:datatype xsd:integer ;
  sh:minCount 0 ;
  sh:name "testIntegerFieldMetKard" ;
  sh:nodeKind sh:Literal ;
  sh:path <https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#AllCasesTestClass.testIntegerFieldMetKard> .

<https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#AllCasesTestClass.testIntegerFieldShape> a sh:PropertyShape ;
  rdfs:label "Test IntegerField" ;
  sh:datatype xsd:integer ;
  sh:maxCount 1 ;
  sh:minCount 0 ;
  sh:name "testIntegerField" ;
  sh:nodeKind sh:Literal ;
  sh:path <https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#AllCasesTestClass.testIntegerField> .

<https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#AllCasesTestClass.testKeuzelijstMetKardShape> a sh:PropertyShape ;
  rdfs:label "Test Keuzelijst Met Kard" ;
  sh:datatype <https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#KlTestKeuzelijst> ;
  sh:minCount 0 ;
  sh:name "testKeuzelijstMetKard" ;
  sh:nodeKind sh:BlankNode ;
  sh:path <https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#AllCasesTestClass.testKeuzelijstMetKard> .

<https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#AllCasesTestClass.testKeuzelijstShape> a sh:PropertyShape ;
  rdfs:label "Test Keuzelijst" ;
  sh:datatype <https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#KlTestKeuzelijst> ;
  sh:maxCount 1 ;
  sh:minCount 0 ;
  sh:name "testKeuzelijst" ;
  sh:nodeKind sh:BlankNode ;
  sh:path <https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#AllCasesTestClass.testKeuzelijst> .

<https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#AllCasesTestClass.testKwantWrdMetKardShape> a sh:PropertyShape ;
  rdfs:label "Test KwantWrd Met Kard" ;
  sh:datatype <https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdTest> ;
  sh:minCount 0 ;
  sh:name "testKwantWrdMetKard" ;
  sh:nodeKind sh:BlankNode ;
  sh:path <https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#AllCasesTestClass.testKwantWrdMetKard> .

<https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#AllCasesTestClass.testKwantWrdShape> a sh:PropertyShape ;
  rdfs:label "Test KwantWrd" ;
  sh:datatype <https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdTest> ;
  sh:maxCount 1 ;
  sh:minCount 0 ;
  sh:name "testKwantWrd" ;
  sh:nodeKind sh:BlankNode ;
  sh:path <https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#AllCasesTestClass.testKwantWrd> .

<https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#AllCasesTestClass.testStringFieldMetKardShape> a sh:PropertyShape ;
  rdfs:label "Test StringField Met Kard" ;
  sh:datatype xsd:string ;
  sh:minCount 0 ;
  sh:name "testStringFieldMetKard" ;
  sh:nodeKind sh:Literal ;
  sh:path <https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#AllCasesTestClass.testStringFieldMetKard> .

<https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#AllCasesTestClass.testStringFieldShape> a sh:PropertyShape ;
  rdfs:label "Test StringField" ;
  sh:datatype xsd:string ;
  sh:maxCount 1 ;
  sh:minCount 0 ;
  sh:name "testStringField" ;
  sh:nodeKind sh:Literal ;
  sh:path <https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#AllCasesTestClass.testStringField> .

<https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#AllCasesTestClass.testTimeFieldShape> a sh:PropertyShape ;
  rdfs:label "Test TimeField" ;
  sh:datatype xsd:time ;
  sh:maxCount 1 ;
  sh:minCount 0 ;
  sh:name "testTimeField" ;
  sh:nodeKind sh:Literal ;
  sh:path <https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#AllCasesTestClass.testTimeField> .

<https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#AllCasesTestClass.testUnionTypeMetKardShape> a sh:PropertyShape ;
  rdfs:label "Test UnionTypeMetKard" ;
  sh:datatype <https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtuTestUnionType> ;
  sh:minCount 0 ;
  sh:name "testUnionTypeMetKard" ;
  sh:nodeKind sh:BlankNode ;
  sh:path <https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#AllCasesTestClass.testUnionTypeMetKard> .

<https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#AllCasesTestClass.testUnionTypeShape> a sh:PropertyShape ;
  rdfs:label "Test UnionType" ;
  sh:datatype <https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtuTestUnionType> ;
  sh:maxCount 1 ;
  sh:minCount 0 ;
  sh:name "testUnionType" ;
  sh:nodeKind sh:BlankNode ;
  sh:path <https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#AllCasesTestClass.testUnionType> .

<https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#AnotherTestClass> rdfs:subClassOf <https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMObject> .

<https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#AnotherTestClass.deprecatedStringShape> a sh:PropertyShape ;
  rdfs:label "Deprecated Tekstveld" ;
  owl:deprecated true ;
  sh:datatype <https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcTestComplexType> ;
  sh:maxCount 1 ;
  sh:minCount 0 ;
  sh:name "deprecatedString" ;
  sh:nodeKind sh:BlankNode ;
  sh:path <https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#AnotherTestClass.deprecatedString> .

<https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Bevestiging> rdfs:subClassOf <https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#NietDirectioneleRelatie> .

<https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DeprecatedTestClass> rdfs:subClassOf <https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMObject> .

<https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Voedt> rdfs:subClassOf <https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DirectioneleRelatie> .

<https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Voedt.aansluitspanningShape> a sh:PropertyShape ;
  rdfs:label "aansluitspanning" ;
  sh:datatype <https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInVolt> ;
  sh:maxCount 1 ;
  sh:minCount 0 ;
  sh:name "aansluitspanning" ;
  sh:nodeKind sh:BlankNode ;
  sh:path <https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Voedt.aansluitspanning> .

<https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Voedt.aansluitvermogenShape> a sh:PropertyShape ;
  rdfs:label "aansluitvermogen" ;
  owl:deprecated true ;
  sh:datatype <https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInVolt> ;
  sh:maxCount 1 ;
  sh:minCount 0 ;
  sh:name "aansluitvermogen" ;
  sh:nodeKind sh:BlankNode ;
  sh:path <https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Voedt.aansluitvermogen> .

<https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DirectioneleRelatie> rdfs:subClassOf <https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#RelatieObject> .

<https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInMaand> a sh:PropertyShape ;
  rdfs:label "Kwantitatieve waarde in maand" ;
  sh:name "KwantWrdInMaand" ;
  sh:nodeKind sh:BlankNode ;
  sh:path <https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInMaand> ;
  sh:property <https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInMaand.standaardEenheidShape>,
    <https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInMaand.waardeShape> .

<https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#NietDirectioneleRelatie> rdfs:subClassOf <https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#RelatieObject> .

<https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcTestComplexType2> a sh:PropertyShape ;
  rdfs:label "Test ComplexType2" ;
  sh:name "DtcTestComplexType2" ;
  sh:path <https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcTestComplexType2> ;
  sh:property <https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcTestComplexType2.testKwantWrdShape>,
    <https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcTestComplexType2.testStringFieldShape> .

<https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DteTestEenvoudigType> a sh:PropertyShape ;
  rdfs:label "Test EenvoudigType" ;
  sh:name "DteTestEenvoudigType" ;
  sh:nodeKind sh:BlankNode ;
  sh:path <https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DteTestEenvoudigType> ;
  sh:property <https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DteTestEenvoudigType.waardeShape> .

<https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInVolt> a sh:PropertyShape ;
  rdfs:label "Kwantitatieve waarde in volt" ;
  sh:name "KwantWrdInVolt" ;
  sh:nodeKind sh:BlankNode ;
  sh:path <https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInVolt> ;
  sh:property <https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInVolt.standaardEenheidShape>,
    <https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInVolt.waardeShape> .

<https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#RelatieObject> rdfs:subClassOf <https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMDBStatus> .

<https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMObject> rdfs:subClassOf <https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMDBStatus>,
    <https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMToestand> .

<https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcTestComplexType> a sh:PropertyShape ;
  rdfs:label "Test ComplexType" ;
  sh:name "DtcTestComplexType" ;
  sh:path <https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcTestComplexType> ;
  sh:property <https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcTestComplexType.testBooleanFieldShape>,
    <https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcTestComplexType.testComplexType2MetKardShape>,
    <https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcTestComplexType.testComplexType2Shape>,
    <https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcTestComplexType.testKwantWrdMetKardShape>,
    <https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcTestComplexType.testKwantWrdShape>,
    <https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcTestComplexType.testStringFieldMetKardShape>,
    <https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcTestComplexType.testStringFieldShape> .

<https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcIdentificator> a sh:PropertyShape ;
  rdfs:label "Identificator" ;
  sh:name "DtcIdentificator" ;
  sh:path <https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcIdentificator> ;
  sh:property <https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcIdentificator.identificatorShape>,
    <https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcIdentificator.toegekendDoorShape> .

<https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdTest> a sh:PropertyShape ;
  rdfs:label "Kwantitatieve test waarde" ;
  sh:name "KwantWrdTest" ;
  sh:nodeKind sh:BlankNode ;
  sh:path <https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdTest> ;
  sh:property <https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdTest.standaardEenheidShape>,
    <https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdTest.waardeShape> .


Loaded 8 objects in 0.0 seconds
Validation done in 0.01 seconds
Validation Report
Conforms: False
Results (1):
Constraint Violation in DatatypeConstraintComponent (http://www.w3.org/ns/shacl#DatatypeConstraintComponent):
	Severity: sh:Violation
	Source Shape: <https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#AllCasesTestClass.testKwantWrdShape>
	Focus Node: asset:0000
	Value Node: [ imel:KwantWrdTest.waarde Literal("98.21", datatype=xsd:decimal) ]
	Result Path: <https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#AllCasesTestClass.testKwantWrd>
	Message: Value is not Literal with datatype <https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdTest>


Process finished with exit code 0