Untitled

mail@pastecode.io avatarunknown
python
2 months ago
421 B
6
Indexable
Never
import random
 
Magic_ball = ['Chắc chắn',
   'Chắc chắn là như vậy',
   'Vâng chắc chắn',
   'Hỏi không rõ ràng, hãy thử lại',
   'Hỏi lại sau',
   'Tập trung và hỏi lại lần nữa',
   'Câu trả lời của tôi là không',
   'Trông có vẻ không ổn',
   'Rất nghi ngờ']
 
 
 
print(Magic_ball[random.randint(0, len(Magic_ball) - 1)] )