Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
2 months ago
35 kB
1
Indexable
Never
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
 <title>Gym department details</title>
 <meta name="description" content="">
 <meta name="keywords" content="">
 <link rel="icon" href="assets/img/icon.png">
 <link rel="apple-touch-icon" href="assets/img/apple-touch-icon.png">
 <script src="https://kit.fontawesome.com/a59b9b09ab.js" crossorigin="anonymous"></script>
 <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css">
 <link
  href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:300,300i,400,400i,600,600i,700,700i|Raleway:300,300i,400,400i,500,500i,600,600i,700,700i|Poppins:300,300i,400,400i,500,500i,600,600i,700,700i"
  rel="stylesheet">
 <link href="assets/vendor/aos/aos.css" rel="stylesheet">
 <link href="assets/vendor/bootstrap/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
 <link href="assets/vendor/bootstrap-icons/bootstrap-icons.css" rel="stylesheet">
 <link href="assets/vendor/boxicons/css/boxicons.min.css" rel="stylesheet">
 <link href="assets/vendor/glightbox/css/glightbox.min.css" rel="stylesheet">
 <link href="assets/vendor/remixicon/remixicon.css" rel="stylesheet">
 <link href="assets/vendor/swiper/swiper-bundle.min.css" rel="stylesheet">
 <link rel="stylesheet" href="https://www.w3schools.com/w3css/4/w3.css">
 <link href="assets/css/MyStyle.css" rel="stylesheet">
</head>

<body class="body-gym-details">
 <header id="header" >
  <div class="container d-flex align-items-center justify-content-lg-between">
   <h1 style="margin-left: -60px;" class="logo me-auto me-lg-0"><a href="index.html">Fitpass<span>.</span></a></h1>
   <nav id="navbar" class="navbar order-last order-lg-0">
    <ul >
     <li><a class="nav-link scrollto active" href="#hero">Trang chủ</a></li>
     <li><a class="nav-link scrollto" href="#about">Đặt lịch tập</a></li>
     <li><a class="nav-link scrollto" href="#services">Liên hệ</a></li>
     <li>
      <form class="d-flex" style="margin-left: 50px;">
       <input style="height: 30px; margin-top: 5px; width: 300px;" class="form-control me-2" type="search" placeholder="Tìm kiếm" aria-label="Search">
       <img type="submit" style="margin-top: 6px; width: 25px; height: 25px;" src="https://cdn-icons-png.flaticon.com/128/4250/4250968.png">
      </form>
     </li>
    </ul>
    <i class="bi bi-list mobile-nav-toggle"></i>
   </nav>
   <div style="display: flex; margin-right: 50px;">
    <img type="submit" style="margin-top: 3px; width: 35px; height: 35px;" src="https://cdn-icons-png.flaticon.com/128/9405/9405895.png">
    <div style="margin: auto; margin-left: 10PX; color: rgb(255, 170, 0); font-weight: 500;">500 Credits</div>
   </div>
   <div class="dropdown" style="position: absolute; right:10px;">
    <button class="btn btn-secondary dropdown-toggle" type="button" id="dropdownMenuButton1" data-bs-toggle="dropdown" aria-expanded="false">
     <a href="#"><img style="width: 30px;" src="https://cdn-icons-png.flaticon.com/128/3870/3870822.png"></a>
    </button>
    <ul class="dropdown-menu" aria-labelledby="dropdownMenuButton1">
     <li><a class="dropdown-item" href="#">Tài khoản người dùng</a></li>
     <li><a class="dropdown-item" href="#">Lịch sử</a></li>
     <li><a class="dropdown-item" href="#">Đăng xuất</a></li>
    </ul>
   </div>
   
  </div> 
 </header>
 
 <!-- <div style="width: 100%; margin: auto; margin-top: 0px;"> -->
 <div class="gym-first-info">
  <div class="gym-picture">
  <img style="width: 150px; border-radius: 50%;" src="https://images-platform.99static.com//OKu0VMqKvuxDE1ZpNydMBJaZ74Q=/81x0:1091x1010/fit-in/500x500/99designs-contests-attachments/66/66218/attachment_66218425">
  <div class="gym-name-cover">
   <h3 style="margin: auto; color: rgb(255, 255, 255); font-weight: 600;">Phòng Gym Hòa Lạc</h3>
   <h5 style="color: white;">2000 người đã tham gia</h5>
  </div>
  </div>
  <!-- <div style="background-color: black;">
  </div> -->
 </div>
 <div class="gym-container">
    <div class="about-our-gym">
     <div class="about-our-gym-1">
      <h3 style="color: aliceblue; margin-top: px; font-weight: 600;">Về phòng gym của chúng tôi</h3>
      <div style="background-color: rgb(255, 187, 0); height: 3px; width: 150px;"></div>
     <div class="gym-intro">Không chỉ là 1 phòng tập gym - thể hình đơn lẻ, Kickfit Sports là một trung tâm thể dụng thể thao với quy mô lớn và hiện đại hàng đầu Hà Nội. Các trang thiết bị luyện tập đều được nhập khẩu từ các thương hiệu lớn tại Châu Âu và Mỹ đem đến trải nghiệm tập luyện tốt nhất. Phòng tập được tích hợp đầy đủ bể bơi 4 mùa, phòng xông hơi, spa, sân tập ngoài trời và trên cao thoáng mát, tủ đồ, khu vực nghỉ ngơi... Ngoài tập gym bạn còn có thể trải nghiệm nhiều loại hình thể thao khác như: Boxing, Muay Thái, Kickboxing, Bơi, Yoga, Zumba, Kickfit,...</div>
     <hr style="margin-top: 20px;">
     <div class="gym-address">
      <i class="bi bi-geo-alt-fill"></i>
      <!-- <img style="width: 22px;" src="https://cdn-icons-png.flaticon.com/128/463/463575.png"></a> -->
      <div style="margin-left: 10px;">Địa chỉ : Thôn 3 thạch hòa, Thạch Thất, Hà Nội</div>
     </div>
     <div class="gym-address">
      <i class="bi bi-telephone-outbound-fill"></i>      
      <!-- <img style="width: 22px;" src="https://cdn-icons-png.flaticon.com/128/463/463575.png"></a> -->
      <div style="margin-left: 10px;">Số điện thoại : 0123456789</div>
     </div>
     <div class="gym-address">
      <i class="bi bi-alarm-fill"></i>
      <!-- <img style="width: 22px;" src="https://cdn-icons-png.flaticon.com/128/463/463575.png"></a> -->
      <div id="myBtn" style="margin-left: 10px;">Giờ hoạt động</div>
      <!-- The Modal -->
      <div id="myModal" class="modal">
       <!-- Modal content -->
       <div class="modal-content">
        <div class="schedule-modal-header">
         <div style="display: flex;">
          <h3>Giờ hoạt động</h3>
         </div>
         <span class="close">&times;</span>
        </div>
        <div class="week">
         <div class="day-line">
          <div class="day">Thứ Hai</div>
          <div class="time">
           <span>08:00</span>
           <span>-</span>
           <span>21:00</span>
          </div>
         </div>
         <div class="day-line">
          <div class="day">Thứ Ba</div>
          <div class="time">
           <span>08:00</span>
           <span>-</span>
           <span>21:00</span>
          </div>
         </div>
         <div class="day-line">
          <div class="day">Thứ Tư</div>
          <div class="time">
           <span>08:00</span>
           <span>-</span>
           <span>21:00</span>
          </div>
         </div>
         <div class="day-line">
          <div class="day">Thứ Năm</div>
          <div class="time">
           <span>08:00</span>
           <span>-</span>
           <span>21:00</span>
          </div>
         </div>
         <div class="day-line">
          <div class="day">Thứ Sáu</div>
          <div class="time">
           <span>08:00</span>
           <span>-</span>
           <span>21:00</span>
          </div>
         </div>
         <div class="day-line">
          <div class="day">Thứ Bảy</div>
          <div class="time">
           <span>08:00</span>
           <span>-</span>
           <span>21:00</span>
          </div>
         </div>
         <div class="day-line">
          <div class="day">Chủ nhật</div>
          <div class="time">
           <span>08:00</span>
           <span>-</span>
           <span>21:00</span>
          </div>
         </div>
        </div>
       </div>
      </div>
     </div>
     </div>

     <div class="gym-service">
      <div class="sub-service">
       <label class="switch">
        <input type="checkbox" checked disabled>
        <span class="toggle-slider round"></span>
       </label>
       <div style="color: rgb(255, 255, 255); margin-left: 10px">Bể bơi</div>
      </div>
      <div class="sub-service">
       <label class="switch">
        <input style="margin-left: 10px" type="checkbox" checked disabled>
        <span class="toggle-slider round"></span>
       </label>
       <div style="color: rgb(255, 255, 255); margin-left: 10px;">Spa</div>
      </div>
      <div class="sub-service">
       <label class="switch">
        <input style="margin-left: 10px" type="checkbox" unchecked disabled>
        <span class="toggle-slider round"></span>
       </label>
       <div style="color: rgb(255, 255, 255); margin-left: 10px;">Xông hơi</div>
      </div>
      <div class="sub-service">
       <label class="switch">
        <input style="margin-left: 10px" type="checkbox" checked disabled>
        <span class="toggle-slider round"></span>
       </label>
       <div style="color: rgb(255, 255, 255); margin-left: 10px;">Phòng tắm</div>
      </div>
      <div class="sub-service">
       <label class="switch">
        <input style="margin-left: 10px" type="checkbox" checked disabled>
        <span class="toggle-slider round"></span>
       </label>
       <div style="color: rgb(255, 255, 255); margin-left: 10px;">Máy lạnh</div>
      </div>
      <div class="sub-service">
       <label class="switch">
        <input style="margin-left: 10px" type="checkbox" checked disabled>
        <span class="toggle-slider round"></span>
       </label>
       <div style="color: rgb(255, 255, 255); margin-left: 10px;">Boxing</div>
      </div>
      <div class="sub-service">
       <label class="switch">
        <input style="margin-left: 10px" type="checkbox" checked disabled>
        <span class="toggle-slider round"></span>
       </label>
       <div style="color: rgb(255, 255, 255); margin-left: 10px;">Quầy bar</div>
      </div>
      <div class="sub-service">
       <label class="switch">
        <input type="checkbox" unchecked disabled>
        <span class="toggle-slider round"></span>
       </label>
       <div style="color: rgb(255, 255, 255); margin-left: 10px;">Máy đo chỉ số cơ thể </div>
      </div>
     </div>
    </div>

    <h3 style="color: aliceblue; margin-top: 80px; font-weight: 600">Danh sách gói tập</h3>
    <div style="background-color: rgb(255, 187, 0); height: 3px; width: 150px;"></div>
    <!-- <div style="color:white; margin-top: 25px;">Hiểu được nhu cầu tập luyện, khả năng sắp xếp thời gian và tính kỉ luật phụ thuộc vào đặc thù mỗi cá nhân, chúng tôi chia ra thành những gói tập khác nhau với các khung thời gian phù hợp với nhu cầu của mỗi khách hàng.</div> -->
    <div class="list-plan-wrapper">
     <button class="left" onclick="leftScroll()">
      <img style="width: 30px;" src="https://cdn-icons-png.flaticon.com/128/892/892646.png"></img>
     </button>
     <div class="scroll-plans">
      <div class="child">
       <div class="plan-description">
        <div class="gym-plan-name">GÓI 1 NGÀY</div>
        <div class="gym-plan-price">
         <div style="font-size: xxx-large; font-weight: 700;">20</div>
         <div style=" padding-left: 10px; padding-top: 22px;">credits</div>
        </div>
        <div style="color: rgb(255, 255, 255);">Gói tập phù hợp với các bạn không cố định về mặt thời gian. Bạn sẽ trải nghiệm đầy đủ cơ sở vật chất, chất lượng dịch vụ, không khí tập luyện máu lửa ở Gym Hòa Lạc.</div>
        <hr>
        <div class="gym-duration">
         <span>Thời lượng gói tập :</span>
         <span class="day-duration">1 ngày</span>
        </div>
        <div>
         <span>Thời hạn trước khi active :</span>
         <span>1 tuần</span>
        </div>
        <div>
         <span>Thời hạn sau khi active :</span>
         <span>2 ngày</span>
        </div>
       </div>
       <button type="button">
        Đăng ký ngay
       </button>
      </div>
      <div class="child special-plan" id="special-plan">
       <div class="plan-description">
        <div class="gym-plan-name">GÓI LINH HOẠT</div>
        <div class="gym-plan-price">
         <div style="font-size: xxx-large; font-weight: 700;">20</div>
         <div style=" padding-left: 10px; padding-top: 22px;">credits</div>
        </div>
        <div class="plan-intro">Gói tập phù hợp với các bạn không cố định về mặt thời gian. Bạn sẽ trải nghiệm đầy đủ cơ sở vật chất, chất lượng dịch vụ, không khí tập luyện máu lửa ở Gym Hòa Lạc.</div>
        <hr>
        <div class="gym-duration">
         <span>Thời lượng gói tập :</span>
         <span class="day-duration">tính theo giờ</span>
        </div>
        <div>
         <span>Thời hạn trước khi active :</span>
         <span>1 tuần</span>
        </div>
        <div>
         <span>Thời hạn sau khi active :</span>
         <span>2 ngày</span>
        </div>
       </div>
       <button type="button">
        Đăng ký ngay
       </button>
      </div>
      <div class="child">
       <div class="plan-description">
        <div class="gym-plan-name">GÓI 2 THÁNG</div>
        <div class="gym-plan-price">
         <div style="font-size: xxx-large; font-weight: 700;">800</div>
         <div style=" padding-left: 10px; padding-top: 22px;">credits</div>
        </div>
        <div style="color: rgb(255, 255, 255);">Gói tập phù hợp với các bạn không cố định về mặt thời gian. Bạn sẽ trải nghiệm đầy đủ cơ sở vật chất, chất lượng dịch vụ, không khí tập luyện máu lửa ở Gym Hòa Lạc.</div>
        <hr>
        <div class="gym-duration">
         <span>Thời lượng gói tập :</span>
         <span class="day-duration">6262 ngày</span>
        </div>
        <div>
         <span>Thời hạn trước khi active :</span>
         <span>1 tuần</span>
        </div>
        <div>
         <span>Thời hạn sau khi active :</span>
         <span>2 ngày</span>
        </div>
       </div>
       <button type="button">
        Đăng ký ngay
       </button>
      </div>
      <div class="child">
       <div class="plan-description">
        <div class="gym-plan-name">GÓI 6 THÁNG</div>
        <div class="gym-plan-price">
         <div style="font-size: xxx-large; font-weight: 700;">2000</div>
         <div style=" padding-left: 10px; padding-top: 22px;">credits</div>
        </div>
        <div style="color: rgb(255, 255, 255);">Gói tập phù hợp với các bạn không cố định về mặt thời gian. Bạn sẽ trải nghiệm đầy đủ cơ sở vật chất, chất lượng dịch vụ, không khí tập luyện máu lửa ở Gym Hòa Lạc.</div>
        <hr>
        <div class="gym-duration">
         <span>Thời lượng gói tập :</span>
         <span class="day-duration">190 ngày</span>
        </div>
        <div>
         <span>Thời hạn trước khi active :</span>
         <span>1 tuần</span>
        </div>
        <div>
         <span>Thời hạn sau khi active :</span>
         <span>2 ngày</span>
        </div>
       </div>
       <button type="button">
        Đăng ký ngay
       </button>
      </div>
      <div class="child">
       <div class="plan-description">
        <div class="gym-plan-name">GÓI 1 NĂM</div>
        <div class="gym-plan-price">
         <div style="font-size: xxx-large; font-weight: 700;">3500</div>
         <div style=" padding-left: 10px; padding-top: 22px;">credits</div>
        </div>
        <div style="color: rgb(255, 255, 255);">Gói tập phù hợp với các bạn không cố định về mặt thời gian. Bạn sẽ trải nghiệm đầy đủ cơ sở vật chất, chất lượng dịch vụ, không khí tập luyện máu lửa ở Gym Hòa Lạc.</div>
        <hr>
        <div class="gym-duration">
         <span>Thời lượng gói tập :</span>
         <span class="day-duration">365 ngày</span>
        </div>
        <div>
         <span>Thời hạn trước khi active :</span>
         <span>1 tuần</span>
        </div>
        <div>
         <span>Thời hạn sau khi active :</span>
         <span>2 ngày</span>
        </div>
       </div>
       <button type="button">
        Đăng ký ngay
       </button>
      </div>

     </div>
     <button class="right" onclick="rightScroll()">
      <img style="width: 30px;" src="https://cdn-icons-png.flaticon.com/128/892/892662.png"></img>
     </button>
    </div>

    <div style="margin: auto;">
    <h3 style="color: rgb(255, 255, 255); margin-top: 50px; font-weight: 600">Album ảnh</h3>
    <div style="background-color: rgb(255, 187, 0); height: 3px; width: 100px;"></div>
    <!-- <div style="color: white; margin-top: 20px;">Chúng tôi hiểu rằng đánh giá một khoản đầu tư không thể dựa trên chi phí bỏ ra, mà phải đến từ hiệu quả mang lại – tỷ suất sinh lời. Với mục tiêu duy nhất là kết quả của khách hàng, thay vì đầu tư vào những tiện nghi hào nhoáng bên ngoài, chúng tôi tập trung vào những thiết bị có chất lượng cao, đến từ những thương hiệu hàng đầu thế giới, giúp tối ưu hóa quá trình tập luyện.</div> -->
    <div class="image-scroll-wrapper squares">
     <div><img onclick="onClickImage(this)" class="w3-hover-opacity" src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQAGIQk6TEpwkErCMYY37an2C8Bm7Vh-z5w1Q&usqp=CAU"></div>
     <div><img onclick="onClickImage(this)" class="w3-hover-opacity" src="https://i.pinimg.com/236x/6c/c4/49/6cc4498dfac9d232b9c49f46d1948f8b.jpg"></div>
     <div><img onclick="onClickImage(this)" class="w3-hover-opacity" src="https://i.pinimg.com/236x/62/ce/d1/62ced13c5fd204f575f47d4b026243dd.jpg"></div>
     <div><img onclick="onClickImage(this)" class="w3-hover-opacity" src="https://i.pinimg.com/236x/69/4b/bc/694bbc932ff9783d3ec5164096988be1.jpg"></div>
     <div><img onclick="onClickImage(this)" class="w3-hover-opacity" src="https://i.pinimg.com/236x/91/16/39/9116391be5c0f4e4a03cb179a416926f.jpg"></div>
     <div><img onclick="onClickImage(this)" class="w3-hover-opacity" src="https://i.pinimg.com/236x/57/26/a4/5726a443be2ce511399ae372e37fe28d.jpg"></div>
     <div><img onclick="onClickImage(this)" class="w3-hover-opacity" src="https://i.pinimg.com/236x/4c/e1/e3/4ce1e30cfab91bc7b6dbc8b53abc9db5.jpg"></div>
    </div>
    <div id="modal01" class="w3-modal" onclick="this.style.display='none'">
     <div style="text-align: center;">
     <span class="w3-button w3-hover-red ">&times;</span>
     <div class="w3-animate-zoom" style="width: 70%; margin: auto;">
      <img id="img01" style="width:50%; margin: auto;" >
     </div>
     </div>
    </div>
    </div>

    <h3 style="color: rgb(255, 255, 255); margin-top: -790px; font-weight: 600">Đánh giá từ người tập</h3>
    <div style="background-color: rgb(255, 187, 0); height: 3px; width: 150px;"></div>
    <!-- <div style="color: white; margin-top: 20px;">Chúng tôi đã giúp hàng trăm người như bạn, và tất nhiên nói có sách mách có chứng! Ẩn sau mỗi feedback dưới đây là những câu chuyện dài về sự nỗ lực để thay đổi bản thân, trở thành phiên bản tốt hơn, mạnh mẽ hơn, kỉ luật hơn của chính mình. Họ cũng đã từng gặp rất nhiều khó khăn khi tự giảm cân trong thời gian dài.
     Hãy liên hệ ngay để trở thành transform tiếp theo của chúng tôi!</div> -->
    <div class="rating-feedback">
     <div class="rating-option">
      <div class="rating-point">4.8 trên 5</div>
      <button type="button" class="btn btn-warning" style="margin-left: 70px;">
       Tất cả (100)
      </button>
      <button type="button" class="btn btn-warning">
       5 sao (80)
      </button>
      <button type="button" class="btn btn-warning">
       4 sao (10)
      </button>
      <button type="button" class="btn btn-warning">
       3 sao (5)
      </button>
      <button type="button" class="btn btn-warning">
       2 sao (2)
      </button>
      <button type="button" class="btn btn-warning">
       1 sao (3)
      </button>
     </div>
     <div class="user-rating">
       <div class="user-rating-avatar">
        <img style="width: 60px; margin: auto;" src="https://cdn-icons-png.flaticon.com/128/4333/4333609.png">
       </div>
       <div class="user-rating-description">
        <div>User0101838383</div>
        <i style="height: 20px;" data-star="3"></i>
        <div>2023-07-15 12:05</div>
        <div>Anh đến với Yoga bay là thử sức và thích môn mới. Ở lớp Yoga bay, anh được giáo viên hướng dẫn tỉ mỉ và nhiệt tình từng chút một, các học viên trong lớp vui vẻ, hòa đồng nên mỗi khi đến lớp anh đều thấy rất háo hức</div>
       </div>
     </div>
     <div class="user-rating">
      <div class="user-rating-avatar">
       <img style="width: 60px; margin: auto;" src="https://cdn-icons-png.flaticon.com/128/4333/4333609.png">
      </div>
      <div class="user-rating-description">
       <div>User0101838383</div>
       <i style="height: 20px;" data-star="3"></i>
       <div>2023-07-15 12:05</div>
       <div>Anh đến với Yoga bay là thử sức và thích môn mới. Ở lớp Yoga bay, anh được giáo viên hướng dẫn tỉ mỉ và nhiệt tình từng chút một, các học viên trong lớp vui vẻ, hòa đồng nên mỗi khi đến lớp anh đều thấy rất háo hức</div>
      </div>
     </div>
     <div class="user-rating">
      <div class="user-rating-avatar">
       <img style="width: 60px; margin: auto;" src="https://cdn-icons-png.flaticon.com/128/4333/4333609.png">
      </div>
      <div class="user-rating-description">
       <div>User0101838383</div>
       <i style="height: 20px;" data-star="3"></i>
       <div>2023-07-15 12:05</div>
       <div>Anh đến với Yoga bay là thử sức và thích môn mới. Ở lớp Yoga bay, anh được giáo viên hướng dẫn tỉ mỉ và nhiệt tình từng chút một, các học viên trong lớp vui vẻ, hòa đồng nên mỗi khi đến lớp anh đều thấy rất háo hức</div>
      </div>
     </div>
     <div class="user-rating">
      <div class="user-rating-avatar">
       <img style="width: 60px; margin: auto;" src="https://cdn-icons-png.flaticon.com/128/4333/4333609.png">
      </div>
      <div class="user-rating-description">
       <div>User0101838383</div>
       <i style="height: 20px;" data-star="3"></i>
       <div>2023-07-15 12:05</div>
       <div>Anh đến với Yoga bay là thử sức và thích môn mới. Ở lớp Yoga bay, anh được giáo viên hướng dẫn tỉ mỉ và nhiệt tình từng chút một, các học viên trong lớp vui vẻ, hòa đồng nên mỗi khi đến lớp anh đều thấy rất háo hức</div>
      </div>
     </div>
     <div class="user-rating">
      <div class="user-rating-avatar">
       <img style="width: 60px; margin: auto;" src="https://cdn-icons-png.flaticon.com/128/4333/4333609.png">
      </div>
      <div class="user-rating-description">
       <div>User0101838383</div>
       <i style="height: 20px;" data-star="3"></i>
       <div>2023-07-15 12:05</div>
       <div>Anh đến với Yoga bay là thử sức và thích môn mới. Ở lớp Yoga bay, anh được giáo viên hướng dẫn tỉ mỉ và nhiệt tình từng chút một, các học viên trong lớp vui vẻ, hòa đồng nên mỗi khi đến lớp anh đều thấy rất háo hức</div>
      </div>
     </div>
     <hr style="margin-top: 35px;">
     <div class="pagination-wrapper">
      <div class="pagination">
       <a class="prev page-numbers" href="javascript:;">prev</a>
       <span aria-current="page" class="page-numbers current">1</span>
       <a class="page-numbers" href="javascript:;">2</a>
       <a class="page-numbers" href="javascript:;">3</a>
       <a class="page-numbers" href="javascript:;">4</a>
       <a class="page-numbers" href="javascript:;">5</a>
       <a class="page-numbers" href="javascript:;">6</a>
       <a class="page-numbers" href="javascript:;">7</a>
       <a class="page-numbers" href="javascript:;">8</a>
       <a class="page-numbers" href="javascript:;">9</a>
       <a class="page-numbers" href="javascript:;">10</a>
       <a class="next page-numbers" href="javascript:;">next</a>
      </div>
     </div>
    </div>
  </div>


 <!-- ======= Footer ======= -->
 <footer id="footer">
  <div class="footer-top">
   <div class="container">
    <div class="row">

     <div class="col-lg-3 col-md-6">
      <div class="footer-info">
       <h3>Gp<span>.</span></h3>
       <p>
        A108 Adam Street <br>
        NY 535022, USA<br><br>
        <strong>Phone:</strong> +1 5589 55488 55<br>
        <strong>Email:</strong> info@example.com<br>
       </p>
       <div class="social-links mt-3">
        <a href="#" class="twitter"><i class="bx bxl-twitter"></i></a>
        <a href="#" class="facebook"><i class="bx bxl-facebook"></i></a>
        <a href="#" class="instagram"><i class="bx bxl-instagram"></i></a>
        <a href="#" class="google-plus"><i class="bx bxl-skype"></i></a>
        <a href="#" class="linkedin"><i class="bx bxl-linkedin"></i></a>
       </div>
      </div>
     </div>

     <div class="col-lg-2 col-md-6 footer-links">
      <h4>Useful Links</h4>
      <ul>
       <li><i class="bx bx-chevron-right"></i> <a href="#">Home</a></li>
       <li><i class="bx bx-chevron-right"></i> <a href="#">About us</a></li>
       <li><i class="bx bx-chevron-right"></i> <a href="#">Services</a></li>
       <li><i class="bx bx-chevron-right"></i> <a href="#">Terms of service</a></li>
       <li><i class="bx bx-chevron-right"></i> <a href="#">Privacy policy</a></li>
      </ul>
     </div>

     <div class="col-lg-3 col-md-6 footer-links">
      <h4>Our Services</h4>
      <ul>
       <li><i class="bx bx-chevron-right"></i> <a href="#">Web Design</a></li>
       <li><i class="bx bx-chevron-right"></i> <a href="#">Web Development</a></li>
       <li><i class="bx bx-chevron-right"></i> <a href="#">Product Management</a></li>
       <li><i class="bx bx-chevron-right"></i> <a href="#">Marketing</a></li>
       <li><i class="bx bx-chevron-right"></i> <a href="#">Graphic Design</a></li>
      </ul>
     </div>

     <div class="col-lg-4 col-md-6 footer-newsletter">
      <h4>Our Newsletter</h4>
      <p>Tamen quem nulla quae legam multos aute sint culpa legam noster magna</p>
      <form action="" method="post">
       <input type="email" name="email"><input type="submit" value="Subscribe">
      </form>

     </div>

    </div>
   </div>
  </div>

  <div class="container">
   <div class="copyright">
    &copy; Copyright <strong><span>Gp</span></strong>. All Rights Reserved
   </div>
   <div class="credits">
    <!-- All the links in the footer should remain intact. -->
    <!-- You can delete the links only if you purchased the pro version. -->
    <!-- Licensing information: https://bootstrapmade.com/license/ -->
    <!-- Purchase the pro version with working PHP/AJAX contact form: https://bootstrapmade.com/gp-free-multipurpose-html-bootstrap-template/ -->
    Designed by <a href="https://bootstrapmade.com/">BootstrapMade</a>
   </div>
  </div>
 </footer><!-- End Footer -->

 <div id="preloader"></div>
 <a href="#" class="back-to-top d-flex align-items-center justify-content-center"><i
   class="bi bi-arrow-up-short"></i></a>

 <!-- Vendor JS Files -->
 <script src="assets/vendor/purecounter/purecounter_vanilla.js"></script>
 <script src="assets/vendor/aos/aos.js"></script>
 <script src="assets/vendor/bootstrap/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
 <script src="assets/vendor/glightbox/js/glightbox.min.js"></script>
 <script src="assets/vendor/isotope-layout/isotope.pkgd.min.js"></script>
 <script src="assets/vendor/swiper/swiper-bundle.min.js"></script>
 <script src="assets/vendor/php-email-form/validate.js"></script>

 <!-- Template Main JS File -->
 <script src="assets/js/main.js">

 </script>
 <script>
  function onClickImage(element) {
 document.getElementById("img01").src = element.src;
 document.getElementById("modal01").style.display = "block";
}
  document.addEventListener("DOMContentLoaded", function () {
 const scrollImages = document.querySelector(".scroll-plans");
 const scrollLength = scrollImages.scrollWidth - scrollImages.clientWidth;
 const leftButton = document.querySelector(".left");
 const rightButton = document.querySelector(".right");

 function checkScroll() {
  const currentScroll = scrollImages.scrollLeft;
  if (currentScroll === 0) {
   leftButton.setAttribute("disabled", "true");
   rightButton.removeAttribute("disabled");
  } else if (currentScroll === scrollLength) {
   rightButton.setAttribute("disabled", "true");
   leftButton.removeAttribute("disabled");
  } else {
   leftButton.removeAttribute("disabled");
   rightButton.removeAttribute("disabled");
  }
 }

 scrollImages.addEventListener("scroll", checkScroll);
 window.addEventListener("resize", checkScroll);
 checkScroll();

 function leftScroll() {
  scrollImages.scrollBy({
   left: -500,
   behavior: "smooth"
  });
 }

 function rightScroll() {
  scrollImages.scrollBy({
   left: 500,
   behavior: "smooth"
  });
 }

 leftButton.addEventListener("click", leftScroll);
 rightButton.addEventListener("click", rightScroll);
});

// Get the modal
var modal = document.getElementById("myModal");

// Get the button that opens the modal
var btn = document.getElementById("myBtn");

// Get the <span> element that closes the modal
var span = document.getElementsByClassName("close")[0];

// When the user clicks the button, open the modal 
btn.onclick = function() {
 modal.style.display = "block";
}

// When the user clicks on <span> (x), close the modal
span.onclick = function() {
 modal.style.display = "none";
}

// When the user clicks anywhere outside of the modal, close it
window.onclick = function(event) {
 if (event.target == modal) {
  modal.style.display = "none";
 }
}
 </script>

</body>

</html>