Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
3 years ago
2.3 kB
2
Indexable
Never
import React from 'react';
import classes from '../Lesson.module.scss';

const Lesson211 = () => (
 <div className={classes.root}>
  <h1>BOYER-MOORE ALGORITAM</h1>
  <p className={classes.indent1x}>
   U ovom delu ćemo prikazati efikasniji algoritam za rešavanje problema tačnog podudaranja.
  </p>
  <p className={classes.indent1x}>
   Počećemo sa primerom iz prethodnog dela i posmatrati sledeće poravnanje:
  </p>
  <img alt="" src="/assets/lesson211/pic1.svg" className={classes.indent2x} />
  <pre className={classes.indent2x}>
   {`
Poredimo karaktere šablona P sa poravnatim delom teksta T krećući se sleva na desno.
Dolazimo do nepodudaranja pri poređenju karaktera ‘r’ šablona sa karakterom ‘u’ iz teksta;`}
  </pre>
  <img alt="" src="/assets/lesson211/pic2.svg" className={classes.indent3x} />
  <p className={classes.indent2x}>
   Ako bismo radili naivni algoritam, ovde bismo prekinuli unutrašnju petlju (dalju proveru
   podudaranja karaktera) i prešli na sledeće poravnanje.
  </p>
  <p className={classes.indent2x}>
   Međutim, sada to nećemo raditi. Kako šablon word ne sadrži karakter ‘u’ levo od mesta
   (karaktera) nepodudaranja, preskačemo sledeća dva poravnanja kako bismo prošli taj karakter:
  </p>
  <img alt="" src="/assets/lesson211/pic3.svg" className={classes.indent3x} />
  <p className={classes.indent1x}>
   Ideju iz datog primera možemo generalizovati u pravila. U tim pravilima ćemo na osnovu
   poređenja karaktera računati koliko poravnanja možemo preskočiti, jer ona neće rezultirati
   uspehom (potpunim podudaranjem sa odgovarajućim delom teksta).{' '}
  </p>
  <p className={classes.indent1x}>
   Za razliku od primera, u pravilima će se poređenje karaktera vršiti zdesna na levo, dok će
   poravnanja ostati da idu sleva na desno:
  </p>
  <img alt="" src="/assets/lesson211/pic4.svg" className={classes.indent2x} />
  <p className={classes.indent1x}>Boyer-Moore algoritam koristi dva takva pravila:</p>
  <p className={classes.indent2x}>1. Pravilo lošeg karaktera</p>
  <p className={classes.indent2x}>2. Pravilo dobrog sufiksa</p>
 </div>
);

export default Lesson211;