Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
12 days ago
2.5 kB
4
Indexable
Never
#include <iostream>

using namespace std;

// Hàm để tính tổng khoảng cách di chuyển của hành khách từ một cửa
int calculateDistance(int N, int startPos, int numPassengers, bool seats[]) {
  int totalDistance = 0;
  for (int i = 0; i < numPassengers; ++i) {
    int distance = 0;
    while (true) {
      // Kiểm tra vị trí ngồi tại startPos
      if (startPos + distance < N && !seats[startPos + distance]) {
        totalDistance += distance + 1;
        seats[startPos + distance] = true;
        break;
      }
      if (startPos - distance >= 0 && !seats[startPos - distance]) {
        totalDistance += distance + 1;
        seats[startPos - distance] = true;
        break;
      }
      distance++;
    }
  }
  return totalDistance;
}

// Hàm để tìm tất cả các hoán vị của mảng
bool nextPermutation(int arr[], int size) {
  int i = size - 2;
  while (i >= 0 && arr[i] >= arr[i + 1]) {
    i--;
  }
  if (i < 0) return false;
  int j = size - 1;
  while (arr[j] <= arr[i]) {
    j--;
  }
  int temp = arr[i];
  arr[i] = arr[j];
  arr[j] = temp;
  for (int k = i + 1, l = size - 1; k < l; k++, l--) {
    temp = arr[k];
    arr[k] = arr[l];
    arr[l] = temp;
  }
  return true;
}

int main() {
  int T;
  cin >> T;
  
  for (int caseNum = 1; caseNum <= T; ++caseNum) {
    int N;
    cin >> N;
    
    int positions[3], passengers[3];
    for (int i = 0; i < 3; ++i) {
      cin >> positions[i] >> passengers[i];
      positions[i]--; // Để vị trí bắt đầu từ 0
    }
    
    int minDistance = 999999; // Giá trị lớn ban đầu
    int order[3] = {0, 1, 2};
    
    // Duyệt tất cả các thứ tự mở cửa
    do {
      bool seats[60] = {false}; // Mảng trạng thái ghế trống
      
      int currentDistance = 0;
      for (int i = 0; i < 3; ++i) {
        currentDistance += calculateDistance(N, positions[order[i]], passengers[order[i]], seats);
      }
      
      if (currentDistance < minDistance) {
        minDistance = currentDistance;
      }
    } while (nextPermutation(order, 3));
    
    cout << "Case #" << caseNum << "\n" << minDistance << "\n";
  }
  
  return 0;
}
Leave a Comment