Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
2 years ago
4.6 kB
2
Indexable
Never
dshh = []
dskh=[]
g=[]
import re
import pandas as pd
import os
n=int(input("Hãy nhập số hàng hoá: "))
m=int(input("Hãy nhập số khách hàng: "))
s=int(input("Hãy nhập số hoá đơn: "))
def hanghoa(n):
  global df
  global mahanghoa
  m1=[]
  for i in range(n):
    print("Hãy nhập thông tin cho hàng hoá thứ ",str(i+1),": ")
    while True:
      mahanghoa=input("Hãy nhập mã hàng hoá: ")
      if len(mahanghoa)>0 and m1.count(mahanghoa)==0:
        m1.append(mahanghoa)
        break
      else:
        print("Vui lòng nhập lại mã hàng hoá")
    while True:
      tenhanghoa=input("Hãy nhập tên của hàng hoá: ")
      body="^[a-z]+$"
      me=re.search(body, tenhanghoa)
      if me:
        break
      else:
        print("Hãy nhập lại tên hàng hoá")
    loaihanghoa=input("Hãy nhập loại hàng hoá: ")
    while True:
      donvitinh=input("Hãy nhập đơn vị tính của hàng hoá: ")
      if donvitinh.lower()=='kg' or donvitinh.lower()=='chai' or donvitinh.lower()=='gói' or donvitinh.lower()=='hộp' or donvitinh.lower()=='thùng' or donvitinh.lower()=='gam' or donvitinh.lower()=='túi' or donvitinh.lower()=='bao' or donvitinh.lower()=='vỉ':
        break
      else:
        print("Hãy nhập lại đơn vị tính")
    while True:
      soluong=int(input("Hãy nhập số lượng của hàng hoá: "))
      if soluong>0:
        break
      else:
        print("Vui lòng nhập lại số lượng")
    dshh.append([mahanghoa,tenhanghoa,loaihanghoa,donvitinh,soluong])
  #tfile = open('Hanghoa.txt', 'a+', encoding='utf-8')
  #tfile.writelines(dshh)
  #tfile.close()
  with open("hanghoa.txt", 'a+') as file:
    for row in dshh:
      s = " ".join(map(str, row))
      file.write(s+'\n')
  print("Save to txt successfully")

hanghoa(n)
def khachhang(m):
  global makh
  global df2
  m2=[]
  for i in range(m):
    print("Hãy nhập thông tin cho khách hàng thứ ", str(i + 1), ": ")
    while True:
      makh = input("Hãy nhập mã khách hàng: ")
      if len(makh) > 0 and m2.count(makh) == 0:
        m2.append(makh)
        break
      else:
        print("Vui lòng nhập lại mã khách hàng")
    while True:
      tenkh= input("Hãy nhập tên của khách hàng: ")
      body = "^[a-z]+$"
      me = re.search(body, tenkh)
      if me:
        break
      else:
        print("Hãy nhập lại tên khách hàng")
    diachikh=input("Hãy nhập địa chỉ khách hàng: ")
    while True:
      sdt = input("Hãy nhập số điện thoại của khách hàng: ")
      if len(sdt) == 10 and sdt.isdigit() == True:
        break
      else:
        print("Vui lòng nhập lại số điện thoại")
    while True:
      email = input("Hãy nhập địa chỉ mail của khách hàng: ").strip()
      body = '^[a-z_]+[a-z]+[-._0-9]*@[a-z0-9]*.[a-z]{2,4}$'
      me = re.search(body, email)
      if me:
        break
      else:
        print("Email không hợp lệ!")
        print("Nhập lại email")
    dskh.append([makh,tenkh,sdt,diachikh,email])
  with open("khachhang.txt", 'a+') as file:
    for row in dskh:
      s1 = " ".join(map(str, row))
      file.write(s1 + '\n')
  print("Save to txt successfully")
khachhang(m)
def hoadon(s):
  with open("khachhang.txt",'a') as f:
    print(f.read())

  g.append(f)
  print(g)
  m3=[]
  for i in range(s):
    print("Hãy nhập hoá đơn thứ", str(i + 1), ": ")
    while True:
      mahd = input("Hãy nhập mã hoá đơn: ")
      if len(mahd) > 0 and m3.count(mahd) == 0:
        m3.append(mahd)
        break
      else:
        print("Vui lòng nhập lại mã hoá đơn")
    while True:
      makh2=input("Hãy nhập mã khách hàng cho hoá đơn: ")
      for i in g[0]:
        if i==makh2:
         break
      else:
        print("Hãy nhập lại mã khách hàng cần xuất hoá đơn")
hoadon(s)