Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
18 days ago
1.2 kB
4
Indexable
Never
Mario cần phải di chuyển từ vị trí có giá trị bằng 2 và ăn vàng ở ô có giá trị bằng 3

0 là nhữngô Mario không thể qua

1 là nhữngô Mario có thể qua

2 là vị trícủa Mario

3 là vị trí Mario cần di chuyển đến

Các vị trí này được thể hiện bằng ma trận NxM( 2<=N,M<=50)

Mario có thểdi chuyển theo hàng ngang hoặc hàng dọc

Hàng ngang mario chỉ nhảy được tối đa 1 bước

Hàng dọc mario có thể nhảy được “h” bước

Tìm bước nhảy “h” tối thiểu để Mario có thể ăn được vàng

Sample Input

3

5 8

1 1 1 1 0 0 0 0

0 0 0 3 0 1 1 1

1 1 1 0 0 1 0 0

0 0 0 0 0 0 1 0

2 1 1 1 1 1 1 1

5 6

0 1 1 1 0 0

3 1 0 1 1 0

0 0 0 0 1 1

0 0 0 0 0 1

2 1 1 1 1 1

9 13

0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Sample output

Case #1

2

Case #2

1

Case #3

3
Leave a Comment