Detyra 2.1

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
2 years ago
7.5 kB
3
Indexable
Never
using System;
using System.Windows.Forms;

namespace Detyra2
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    //deklarojme nje variable te tipit array qe do te permbaj vlera decimale per pagatBruto me gjatesi maksimale te elementeve7
    decimal[] pagatBruto = new decimal[7];

    //deklarojme nje variable te tipit array qe do te permbaj vlera decimale per pagatNeto me gjatesi maksimale te elementeve 7
    decimal[] pagatNeto = new decimal[7];

    //deklarojme nje variable te tipit int qe do te permbaj numrin e pagave te shtuara
    int index = 0;

    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void btnShto_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      //shikojme nese numri i pagave te shtuara eshte me i vogel se 7
      if (index < 7)
      {
      //lexojme vleren e textboxit ku dhe e parsojme ne int si dhe e ruajme te variabla page te tipit int
        int paga = Int32.Parse(txbPaga.Text);

        //vleren e pages se shtuar e shtojme ne array te pagatBruto
        pagatBruto[index] = paga;

        //nga paga e shtuar kalkulojme pagen neto duke thirrur metoden PagaNeto, dhe e ruajme ne array te pagatNeto
        pagatNeto[index] = PagaNeto(paga);

        //fshijme vleren e textboxit te shtuar nga shfrytezuesi
        txbPaga.Text = "";

        //shikojme nese numri i pagave te shtuara eshte me i madh ose baraz me 1
        if (index >= 1)
        {

          //deklarojme nje variable te tipit string
          string vlerat = "";

          //deklarojme variabel per te ruajtur totalin e pagave bruto me vlere fillestare 0, te tipit decimal per te qene me preciz
          decimal totaliBruto = 0;

          //deklarojme nje variabel per te ruajtur numrin e pagave te shtuara
          decimal totalPaga = 0;

          //lexojme gjatesin e pagatBruto (pasi eshte si array) dhe iterojme ne te
          for (int i = 0; i < pagatBruto.Length; i++)
          {
            // shikojme nese pagaBruto me index specifik eshte me e madhe se 0
            if (pagatBruto[i] > 0)
            {
              //mbushim variablen vlerat duke e formatuar ne forme te duhur per te shfaqur si cmim
              vlerat += string.Format("{0:N2} eur\n", pagatBruto[i]);

              //rritet vlera e totaliBruto duke u mbledhur me pagen aktuale
              totaliBruto += pagatBruto[i];

              //rritet numri i iterimeve qe kane vlere me te madhe se 0
              totalPaga++;
            }
          }

          //e ndryshojme tekstin e labeles per te i shfaqur vlerat e pagave bruto
          lblLista.Text = vlerat;

          //deklarojme nje variable te tipit string per te i rujtur pagat neto
          string vleratNeto = "";

          //deklarojme nje variable te tipit decimal per te i ruajtur totalin e pagave neto
          decimal totaliNeto = 0;

           //lexojme gjatesin e pagatNeto (pasi eshte si array) dhe iterojme ne te
          for (int i = 0; i < pagatNeto.Length; i++)
          {
             // shikojme nese pagatNeto me index specifik eshte me e madhe se 0
            if (pagatNeto[i] > 0)
            {
               //mbushim variablen vleratNeto duke e formatuar ne forme te duhur per te shfaqur si cmim
              vleratNeto += string.Format("{0:N2} eur\n", pagatNeto[i]);

               //rritet vlera e totaliNeto duke u mbledhur me pagen aktual
              totaliNeto += pagatNeto[i];
            }
          }
           //e ndryshojme tekstin e labeles per te i shfaqur vlerat e pagave neto
          lblListaNeto.Text = vleratNeto;

          //e ndryshojme tekstin e labeles per te shfaqur totalin e pagave bruto dhe e formatojme ne formen e duhur si cmim
          lblTB.Text = string.Format("{0:N2} eur", totaliBruto);
          
          //e ndryshojme tekstin e labeles per te shfaqur totalin e pagave neto dhe e formatojme ne formen e duhur si cmim
          lblTN.Text = string.Format("{0:N2} eur", totaliNeto);
          
          //e ndryshojme tekstin e labeles per te shfaqur mesataren e pagave bruto dhe e formatojme ne formen e duhur si cmim
          lblMB.Text = string.Format("{0:N2} eur", totaliBruto / totalPaga);
          
          //e ndryshojme tekstin e labeles per te shfaqur mesataren e pagave neto dhe e formatojme ne formen e duhur si cmim
          lblMN.Text = string.Format("{0:N2} eur", totaliNeto / totalPaga);
        }

        //rrisim numrin e index qe paraqet numrin e vlerave te shtuara nga shfrytezuesi
        index++;

      }

      //shikojme nese numri i pagave te shtuara eshte me i madh se 7
      else {
      //shfaqim nje messagebox qe tregon se eshte arritur numri maksimal i pagave te shtuara
        MessageBox.Show("Eshte arritur numri maksimal i pagave");
      }
    }

    //deklarojme metoden per te llogaritur pagen neto nga paga bruto
    decimal PagaNeto(int paga)
    {
      //shikojme nese paga bruto eshte ndermjet 339 dhe 567
      if (paga > 339 && paga <= 567)
      {
        //vlera e 5% ruhet si decimal
        decimal perq = (decimal)5 / 100;

        //bejme llogaritjen e pages neto nga paga bruto
        return paga - paga * perq;
      }
       //shikojme nese paga bruto eshte ndermjet 567 dhe 1199
      else if (paga > 567 && paga <= 1199)
      {
        //vlera e 11% ruhet si decimal
        decimal perq = (decimal)11 / 100;

         //bejme llogaritjen e pages neto nga paga bruto
        return paga - paga * perq;
      }
      //shikojme nese paga neto eshte me e madhe se 1199
      else if (paga > 1199)
      {
         //vlera e 13.8% ruhet si decimal
        decimal perq = (decimal)13.8 / 100;
        //llogaritet paga pas perqindjes se pare
        decimal vlera13 = paga - paga * perq;

         //vlera e 7% ruhet si decimal
        perq = (decimal) 7 / 100;
        //llogaritet paga nga vlera paraprake, vlera13, dhe ruhet ne variable te tipit decimal
        decimal vlera7 = vlera13 - vlera13 * perq;

         //vlera e 4% ruhet si decimal
        perq = (decimal)4 / 100;
        //llogaritet paga nga vlera paraprake, vlera7, dhe ruhet ne variable te tipit decimal
        decimal vlera4 = vlera7 -vlera7 * perq;

        //kthehet vlera e llogaritur
        return vlera4;
      }

      //nese paga eshte me e vogel se 339 atehere paga neto dhe bruto eshte e njejte
      else {
        //kthehet paga bruto
        return paga
      };
    }
  }
}