Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
a year ago
5.8 kB
0
Indexable
Never
import pygame
import random
import math

pygame.init()

width = 800
height = 600

black = (0, 0, 0)
white = (255, 255, 255)
red = (255, 0, 0)

skorrenk = (122, 211, 214)
seviyerenk = (255, 255, 0)

win = pygame.display.set_mode((width, height))
pygame.display.set_caption("Havadan Kare Vurma Oyunu")

clock = pygame.time.Clock()

player_size = 30
player_pos = [width/2, height-2*player_size]

bullet_radius = 5
bullet_speed = 12
bullet_color = red
bullet_list = []

enemy_size = 20
enemy_pos = [random.randint(0, width-enemy_size), 0]
enemy_list = [enemy_pos]

enemy_speed = 1.0

game_over = False

score = 0
level = 1

class enemy(object):
  def __init__(self, x, y, width, height):
    self.x = x
    self.y = y
    self.width = width
    self.height = height
    # Burada düşmana rastgele bir renk atıyoruz
    self.color = (random.randint(0, 255), random.randint(0, 255), random.randint(0, 255))

  def draw(self, win):
    # Burada düşmanı atanan renkle çiziyoruz
    pygame.draw.rect(win, self.color, (self.x, self.y, self.width, self.height))
# Düşman listesi oluştur
enemy_list = []
# Düşman sayısı belirle
enemy_count = 10
# Her düşman için bir nesne yarat ve listeye ekle
for i in range(enemy_count):
  # Düşmanın konumunu ve boyutunu rastgele belirle
  x = random.randint(0, display_width - enemy_width)
  y = random.randint(0, display_height - enemy_height)
  width = enemy_width
  height = enemy_height
  # Düşman nesnesini yarat
  enemy_obj = enemy(x, y, width, height)
  # Listeye ekle
  enemy_list.append(enemy_obj)

font = pygame.font.Font('freesansbold.ttf', 20)

def show_score_level(score, level):
  score_text = font.render("Puan: " + str(score), True, skorrenk)
  level_text = font.render("Seviye: " + str(level), True, seviyerenk)
  win.blit(score_text, (10, 10))
  win.blit(level_text, (10, 40))

# Düşmanları çiz
def draw_enemies(enemy_list):
  for enemy_obj in enemy_list:
    # Her düşmanın draw metodunu çağır
    enemy_obj.draw(win)

def draw_bullets(bullet_list):
  for bullet in bullet_list:
    pygame.draw.circle(win, bullet_color, (bullet[0], bullet[1]), bullet_radius)

def detect_collision(enemy_pos, bullet):
  e_x = enemy_pos[0]
  e_y = enemy_pos[1]
  b_x = bullet[0]
  b_y = bullet[1]

  if (b_x >= e_x and b_x <= (e_x + enemy_size)) and (b_y >= e_y and b_y <= (e_y + enemy_size)):
    return True
  return False

def calculate_angle(player_pos, target_pos):
  delta_x = target_pos[0] - player_pos[0]
  delta_y = target_pos[1] - player_pos[1]
  angle = math.atan2(delta_y, delta_x)
  return angle

cross_pos = [0, 0]

bullet_delay = 0
bullet_delay_max = 15

paused = False

while not game_over:
  for event in pygame.event.get():
    if event.type == pygame.QUIT:
      game_over = True

    if event.type == pygame.KEYDOWN:
      if event.key == pygame.K_ESCAPE:
        paused = True

  if paused:
    keys = pygame.key.get_pressed()
    if keys[pygame.K_RETURN]:
      paused = False
    elif keys[pygame.K_q]:
      game_over = True

  if not paused:
    keys = pygame.key.get_pressed()
    if keys[pygame.K_LEFT]:
      player_pos[0] -= 5
    if keys[pygame.K_RIGHT]:
      player_pos[0] += 5
    if keys[pygame.K_UP]:
      player_pos[1] -= 5
    if keys[pygame.K_DOWN]:
      player_pos[1] += 5

    if pygame.mouse.get_pressed()[0]:
      bullet_delay += 1
      if bullet_delay >= bullet_delay_max:
        cross_pos = pygame.mouse.get_pos()
        bullet_pos = player_pos.copy()
        angle = calculate_angle(player_pos, cross_pos)
        bullet_vel = [bullet_speed * math.cos(angle), bullet_speed * math.sin(angle)]
        bullet_list.append([bullet_pos[0], bullet_pos[1], bullet_vel[0], bullet_vel[1]])
        bullet_delay = 0

    win.fill(black)

    # Düşmanları hareket ettir
    for idx, enemy_pos in enumerate(enemy_list):
      if enemy_pos[1] >= 0 and enemy_pos[1] < height:
        enemy_pos[1] += enemy_speed
      else:
        enemy_list.pop(idx)

    # Yeni düşman ekleme
    if len(enemy_list) < 10:
      x_pos = random.randint(0, width-enemy_size)
      y_pos = 0
      enemy_list.append([x_pos, y_pos])

    # Mermileri hareket ettir
    for bullet in bullet_list:
      bullet[0] += bullet[2]
      bullet[1] += bullet[3]

    # Mermi - düşman çarpışmasını kontrol et
    collided_enemies = []
    for enemy_pos in enemy_list:
      for bullet in bullet_list:
        if detect_collision(enemy_pos, (bullet[0], bullet[1])):
          collided_enemies.append(enemy_pos)
          bullet_list.remove(bullet)
          score += 1
          enemy_speed += 0.020

    # Çarpışan düşmanları kaldır
    for enemy_pos in collided_enemies:
      enemy_list.remove(enemy_pos)

    if score < 10:
      level = 1
    elif score < 20:
      level = 2
    elif score < 30:
      level = 3
    else:
      level = 4

    draw_enemies(enemy_list)
    show_score_level(score, level)
    draw_bullets(bullet_list)

    pygame.draw.rect(win, white, (player_pos[0], player_pos[1], player_size, player_size))

  clock.tick(60)

  pygame.display.update()

pygame.quit()