Untitled

 avatar
user_1300604
plain_text
a month ago
3.9 kB
2
Indexable
Never
### Opció A, B i C per a Catalunya (estat de salut afectat)

```{r}
# Fer el datasets de Catalunya per a opcions A, B i C
AB_cat <- AB_esp |> filter(CCAA == 9)
C_cat <- C_ESP |> filter(CCAA == 9)

# Ponderació de Catalunya utilitzant pes CCAA 
disseny_cat_opcio_a_b <- svydesign(ids = ~1, data = AB_cat, weights = ~PESOCCAA) 

# Càlcul d'A Catalunya
## Canvi de nom de la var 
AB_cat <- AB_cat |> 
 mutate(vio_a_cat = vio_a_esp) 

preval_vio_a_cat <- svytotal(~vio_a_cat, disseny_cat_opcio_a_b)
(preval_vio_a_cat / 808)* 20736963 

# Càlcul de B Catalunya
## Canvi de nom de la var 
AB_cat <- AB_cat |> 
 mutate(vio_b_cat = vio_b_esp)

preval_vio_b_cat <- svytotal(~vio_b_cat, disseny_cat_opcio_a_b)
(preval_vio_b_cat / 808)* 20736963 


# Càlcul de C Catalunya 
# Variable usada: "vio_c_estatafectat" per a opció C
disseny_cat_opcio_c <- svydesign(ids = ~1, data = C_cat, weights = ~PESOCCAA) 

resultatprova <- svytotal(~C_cat$vio_c_estatafectat, disseny_cat_opcio_c)
(resultatprova / 808)* 20736963 
```

#### Opció A, Opció B i Opció C: activitat remunerada (Espanya)

```{r}
#Opció A Espanya si realitza act. remunerada
AB_esp <- AB_esp |> 
 mutate(vio_a_esp_tact_remu = if_else(vio_a_esp == 1 & (M0P0 == 1 | M0P0 == 2), 1, 0)) |> 
 mutate(vio_a_esp_tact_remu = ifelse(is.na(vio_a_esp_tact_remu), 0, vio_a_esp_tact_remu))

# Càlcul de dones per a l'opció A per a total d'Espanya
vio_a_esp_tact_remu <- svytotal(~vio_a_esp_tact_remu, disseny_ab_esp)
(vio_a_esp_tact_remu / 9568) * 20736963 

#Opció B Espanya si realitza act. remunerada
AB_esp <- AB_esp |> 
 mutate(vio_b_esp_tact_remu = if_else(vio_b_esp == 1 & (M0P0 == 1 | M0P0 == 2), 1, 0)) |> 
 mutate(vio_b_esp_tact_remu = ifelse(is.na(vio_b_esp_tact_remu), 0, vio_b_esp_tact_remu))

# Càlcul de dones per a l'opció B per a total d'Espanya
vio_b_esp_tact_remu <- svytotal(~AB_esp$vio_b_esp_tact_remu, disseny_ab_esp)
(vio_b_esp_tact_remu / 9568) * 20736963 


#Opció C Espanya si realitza act. remunerada

C_ESP <- C_ESP |> 
 mutate(vio_c_esp_tact_remu = if_else(vio_c_esp == 1 & (M0P0 == 1 | M0P0 == 2), 1, 0)) |> 
 mutate(vio_c_esp_tact_remu = ifelse(is.na(vio_c_esp_tact_remu), 0, vio_c_esp_tact_remu))

# Càlcul de dones per a l'opció C per a total d'Espanya
vio_c_esp_tact_remu <- svytotal(~C_ESP$vio_c_esp_tact_remu, disseny_c_esp)
(vio_c_esp_tact_remu / 9568) * 20736963 

# Els results estan sobrestimats respecte els nombres que surten a la taula (Opció A, B i C per a la fila realitza activitat remunerada)

```

#### Opció A, Opció B i Opció C: activitat remunerada (Catalunya)

```{r}
#Opció A Catalunya si realitza act. remunerada
AB_cat <- AB_cat |> 
 mutate(vio_a_cat_act_remu = if_else(vio_a_cat == 1 & (M0P0 == 1 | M0P0 == 2), 1, 0)) |> 
 mutate(vio_a_cat_act_remu = ifelse(is.na(vio_a_cat_act_remu), 0, vio_a_cat_act_remu))

# Càlcul de dones per a l'opció A per a total de Catalunya
vio_a_cat_act_remu <- svytotal(~AB_cat$vio_a_cat_act_remu, disseny_cat_opcio_a_b)
(vio_a_cat_act_remu / 808) * 3358100 

#Opció B Catalunya si realitza act. remunerada
AB_cat <- AB_cat |> 
 mutate(vio_b_cat_act_remu = if_else(vio_b_cat == 1 & (M0P0 == 1 | M0P0 == 2), 1, 0)) |> 
 mutate(vio_b_cat_act_remu = ifelse(is.na(vio_b_cat_act_remu), 0, vio_b_cat_act_remu))

# Càlcul de dones per a l'opció B per a total de Catalunya
vio_b_cat_act_remu <- svytotal(~AB_cat$vio_b_cat_act_remu, disseny_cat_opcio_a_b)
(vio_b_cat_act_remu / 808) * 3358100 


#Opció C Catalunya si realitza act. remunerada

C_cat <- C_cat |> 
 mutate(vio_c_cat_tact_remu = if_else(vio_c_estatafectat == 1 & (M0P0 == 1 | M0P0 == 2), 1, 0)) |> 
 mutate(vio_c_cat_tact_remu = ifelse(is.na(vio_c_cat_tact_remu), 0, vio_c_cat_tact_remu))

# Càlcul de dones per a l'opció C per a total de Catalunya
vio_c_cat_tact_remu <- svytotal(~C_cat$vio_c_cat_tact_remu, disseny_cat_opcio_c)
(vio_c_cat_tact_remu / 808) * 3358100 

```
Leave a Comment