Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
a month ago
2.9 kB
1
Indexable
Never
import re

replacement_dict_labels = {
 "mở ngoặc đơn ": "1 1 1 ",
 " đóng ngoặc đơn ": " 2 2 2",
 "mở ngoặc nhọn ": "3 3 3 ",
 " đóng ngoặc nhọn ": " 4 4 4",
 "mở ngoặc vuông ": "5 5 5 ",
 " đóng ngoặc vuông ": " 6 6 6",
 " gạch ngang trên ": " 7 7 7 ",
 " gạch ngang dưới ": " 8 8 8 ",
 " hai chấm": " 9 9",
 " chấm phẩy ": " 10 10",
 " phẩy": " 11",
 "lớn hơn ": " 12 12 ",
 "bé hơn ": " 13 13 ",
 " chấm hỏi ": " 14 14",
 "chấm than ": " 15 15",
 "a còng ": " 16 16 ",
 "dấu thăng ": " 17 17",
 "phần trăm ": " 18 18 ",
 " ba chấm ": " 19 19",
 " chấm ": " 20 ",
 "bằng ": " 21 ",
 "xuyệt trái ": " 22 22 ",
 "xuyệt phải ": " 23 23 ",
 "xuống dòng": " 24 24"
}
replacement_dict = {
 r"(": "mở ngoặc đơn ",
 r")": " đóng ngoặc đơn ",
 r"{": "mở ngoặc nhọn ",
 r"}": " đóng ngoặc nhọn ",
 r"[": "mở ngoặc vuông ",
 r"]": " đóng ngoặc vuông ",
 r"-": " gạch ngang trên ",
 r"_": " gạch ngang dưới ",
 r":": " hai chấm",
 r";": " chấm phẩy ",
 r",": " phẩy",
 r">": "lớn hơn ",
 r"<": "bé hơn ",
 r"?": "chấm hỏi ",
 r"!": "chấm than ",
 r"@": "a còng ",
 r"#": "dấu thăng ",
 r"%": "phần trăm ",
 r"...": " ba chấm ",
 r".": " chấm ",
 r"=": "bằng ",
 r"/": " xuyệt trái ",
 r"\\": " xuyệt phải "
}

def replace_special_characters(text):
 for chu, dau in replacement_dict.items():
  text = text.replace(chu, dau)
  text = text.replace(".\n", " chấm xuống dòng")
  text = text.replace("\n", " xuống dòng")
 return text.strip()

def word_to_number(text):
  for chu, so in replacement_dict_labels.items():
    text = text.replace(chu, so)
    text = text.replace(" chấm xuống dòng", " 100 1 1")
  return text.strip()

def delete_space(text):
  text_del_sp = text.strip()
  text_del_sp_inside = re.sub(' +', ' ', text_del_sp)
  return text_del_sp_inside

def lower_string(text):
  return text.lower()

def text_to_0(sen):
 ls = sen.split()
 for i in range(len(ls)):
  if ls[i].isnumeric() is False:
   ls[i] = '0 '
   i+=1
  sen = ' '.join(ls)
  new_sen = re.sub(' +', ' ', sen)
 return new_sen

def num_to_0(text):
 ls = text.split()
 for i in range(len(ls)):
  if ls[i].isnumeric() == True:
   ls[i] = '0 '
   i+=1
  sen = ' '.join(ls)
  new_sen = re.sub(' +', ' ', sen)
 return new_sen


text = "Từ 12/2/2018: Người bán, tặng xe ô tô không phải thông báo với công an. Pham Quang Vinh\n"
print(text)

c1 = replace_special_characters(text)
print(c1)

c2 = num_to_0(c1)
print(c2)

c3 = word_to_number(c2)
print(c3)

c4 = text_to_0(c3)
print(c4)