Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
15 days ago
1.4 kB
1
Indexable
Never
M42S Narine
145
94.19%
KKR - ALL
S Curran
31
93.37%
PBKS - ALL
A Russell
34
89.25%
KKR - ALL
P Salt
111
87.64%
KKR - WK
S lyer
53
78.91%
KKR - BAT
H Patel
31
65.03%
PBKS - BOWL
K Rabada
6
64.79%
PBKS - BOWL
S Singh PBKS - BAT
104
53.56%
A Singh
50
48.07%
PBKS - BOWL
H Rana
-2
47.86%
KKR - BOWL
V Chakravarthy
-2
45.02%
KKR - BOWL
A Raghuvanshi
4
43.86%
KKR - BAT
J Sharma
16
37.54%
PBKS - WK
J Bairstow
168
34.68%
PBKS - WK
A Sharma
12
32.71%
PBKS - BAT
R Singh
10
31.57%
KKR - BAT
R Rossouw
39
23.47%
PBKS - BAT
D Chameera
-2
21.59%
KKR - BOWL
V lyer
KKR - BAT
889
58
17.93%
H Brar
2
15.47%
PBKS - BOWL
P Singh
86
13.56%
PBKS - WK
R Chahar
29
9.46%
PBKS - BOWL
R Singh
12
8.40%
KKR - ALL
V Arora
0
2.05%
KKR - BOWL
S Sharma
0
1.43%
KKR - BOWL
R Gurbaz
0
1.20%
KKR - WK
R Dhawan
0
0.60%
PBKS - ALL
M Pandey
0
0.40%
KKR - BAT
A Sudhakar Roy
-2
0.32%
KKR - ALL
S Singh PBKS - BAT
V Kaverappa
0
0.25%
0
0.11%
PBKS - BOWL
P Choudhary
0
0.09%
PBKS - BOWL
43.83%
12.84%
13.10%
28.87%
8.66%
12.88%
9.42%
8.82%
4.46%
4.17%
1.79%
4.28%
1.41%
2.81%
1.18%
1.93%
1.55%
2.43%
0.71%
1.44%
0.56%
1.37%
1.93%
2.48%
0.83%
1.21%
2.77%
3.00%
0.66%
1.30%
0.92%
1.16%
1.42%
1.75%
0.99%
1.69%
0.73%
0.80%
0.31%
0.63%
0.57%
0.73%
0.36%
0.59%
0.17%
0.28%
0.06%
0.11%
0.06%
0.11%
0.10%
0.09%
0.03%
0.04%
0.02%
0.03%
0.02%
0.02%
0.01%
0.02%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
Leave a Comment