Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
a month ago
10 kB
2
Indexable
Never
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <libpic30.h>
#include <math.h>


#include "adc.h"
#include "buttons.h"
#include <xc.h>
#include "lcd.h"


// Definicja makr tak by kod by? czytelny, przejrzysty, deskryptywny i przyjazny u?ytkownikowi
#define FCY 4000000UL // cz?stotliwo?? robocza oscylatora jako po?owa cz?stotliwo?ci (FNOSC = FRC -> FCY = 4000000)
// Zdefiniowanie poszczególnych pingów jako odpowiednie makra
#define LCD_E LATDbits.LATD4
#define LCD_RW LATDbits.LATD5
#define LCD_RS LATBbits.LATB15
#define LCD_DATA LATE
// Przypisanie warto?ci poszczególnych komend do w?a?ciwych makr
#define LCD_CLEAR 0x01 //0b00000001
#define LCD_HOME 0x02 //0b00000010
#define LCD_ON 0x0C //0b00001100
#define LCD_OFF 0x08 //0b00001000
#define LCD_CONFIG 0x38 //0b00111000
#define LCD_CURSOR 0x80 //0b10000000
#define LINE1 0x00
#define LINE2 0x40
#define LCD_CUST_CHAR 0x40 //0b01000000
#define LCD_SHIFT_R 0x1D //0b00011100
#define LCD_SHIFT_L 0x1B //0b00011000
// Definicja funkcji delay w us i ms - operuj?cych na jednostkach czasu zamiast cykli pracy oscylatora
void __delay_us(unsigned long us){
  __delay32(us*FCY/1000000);
}
void __delay_ms(unsigned long ms){
  __delay32(ms*FCY/1000);
}
// Definicja funkcji wysy?aj?cych komendy (RS = 0) i dane (RS = 1) za pomoc? magistrali równoleg?ej (LCD_DATA). Znaki i komendy maj? 8 bitów!
void LCD_sendCommand(unsigned char command){
  LCD_RW = 0; // Zapis
  LCD_RS = 0; // Przesy?anie komend
  LCD_E = 1; // Otwarcie transmisji danych
  LCD_DATA = command;
  __delay_us(50); // Opó?nienie konieczne dla zapisania danych.
  LCD_E = 0; // Konieczne zablokowanie transmisji po przes?aniu komunikatu.
}
void LCD_sendData(unsigned char data){
  LCD_RW = 0;
  LCD_RS = 1; // Przesy?anie danych
  LCD_E = 1;
  LCD_DATA = data;
  __delay_us(50);
  LCD_E = 0;
}
// Funkcja print wy?wietlaj?ca kolejne 8-bitowe znaki w p?tli while, * oznacza przypisanie nie warto?ci zmiennej lecz jej adresu.
void LCD_print(unsigned char* string){
  while(*string){
  LCD_sendData(*string++);
  }
}
// Funkcja ustawiaj?ca kursor w wybranym miejscu
void LCD_setCursor(unsigned char row, unsigned char col){
  unsigned char address;
  if (row == 1){
    address = LCD_CURSOR + LINE1 + col;
  }
  if (row == 2){
    address = LCD_CURSOR + LINE2 + col;
  }
  LCD_sendCommand(address);
}

// Funkcja inicjalizuj?ca wy?wietlacz LCD. Wysy?a niezb?dne komendy jak LCD_CONFIG i LCD_ON
void LCD_init(){
  __delay_ms(20);
  LCD_sendCommand(LCD_CONFIG);
  __delay_us(50); // opó?nienia wynikaj? ze specyfikacji wy?wietlacza i czasu przetwarzania poszczególnych komend
  LCD_sendCommand(LCD_ON);
  __delay_us(50);
  LCD_sendCommand(LCD_CLEAR);
  __delay_ms(2);
}

void uruchomprogram(int program){
  if(program == 1){
      unsigned char minutes = 0;
      unsigned char secs = 0;
      int czas_dla_prog1;

      while(1){
        LCD_setCursor(1,0);
        LCD_print("podaj czas");
        LCD_setCursor(2,0);
        czas_dla_prog1 = ADC_Read10bit(ADC_CHANNEL_POTENTIOMETER);

        if (czas_dla_prog1 == 0xFFFF) {
          continue;
        }

        minutes = czas_dla_prog1 / 60;
        secs = czas_dla_prog1 % 60;
        LCD_print(minutes);
        LCD_setCursor(2,3);
        LCD_print(":");
        LCD_setCursor(2,5);
        LCD_print(secs);
        if(BUTTON_IsPressed(BUTTON_S5)) break;
        __delay_ms(1000);
        LCD_sendCommand(LCD_CLEAR);
        __delay_ms(1000);
        if(BUTTON_IsPressed(BUTTON_S5)) break;
      }

      while(1){
        LCD_setCursor(1,0);
        LCD_print("podaj moc");
        LCD_setCursor(2,0);
        int moc1 = ADC_Read10bit(ADC_CHANNEL_POTENTIOMETER) / 100;

        if (moc1 == 0xFFFF) {
          continue;
        }
        moc1 = moc1 * 100;
        LCD_print(moc1);

        if(BUTTON_IsPressed(BUTTON_S5)) break;
        __delay_ms(1000);
        LCD_sendCommand(LCD_CLEAR);
        __delay_ms(1000);
        if(BUTTON_IsPressed(BUTTON_S5)) break;
      }

      while(1){
        LCD_setCursor(1,0);
        LCD_print("pozostalo");
        LCD_setCursor(2,0);

        minutes = czas_dla_prog1 / 60;
        secs = czas_dla_prog1 % 60;
        LCD_print(minutes);
        LCD_setCursor(2,3);
        LCD_print(":");
        LCD_setCursor(2,5);
        LCD_print(secs);

        if(BUTTON_IsPressed(BUTTON_S5)) break;

        LCD_sendCommand(LCD_CLEAR);
        __delay32(4000000); //czekamy sekund?
        czas_dla_prog1--;

        if(czas_dla_prog1 < 1) break;
        if(BUTTON_IsPressed(BUTTON_S5)) break;
      }


  }else if(program == 2){
      unsigned char minutes = 0;
      unsigned char secs = 0;
      int waga;
      int czas;

      while(1){
        LCD_setCursor(1,0);
        LCD_print("podaj wage");
        LCD_setCursor(2,0);
        waga = ADC_Read10bit(ADC_CHANNEL_POTENTIOMETER)/100;

        if (waga == 0xFFFF) {
          continue;
        }

        waga = waga * 100;

        czas = (waga / 2) + 30;

        LCD_print(waga);
        LCD_setCursor(2,5);
        LCD_print("gram");

        if(BUTTON_IsPressed(BUTTON_S5)) break;
        __delay_ms(1000);
        LCD_sendCommand(LCD_CLEAR);
        __delay_ms(1000);
        if(BUTTON_IsPressed(BUTTON_S5)) break;
      }

      while(1){
        LCD_setCursor(1,0);
        LCD_print("pozostalo");
        LCD_setCursor(2,0);

        minutes = czas / 60;
        secs = czas % 60;
        LCD_print(minutes);
        LCD_setCursor(2,3);
        LCD_print(":");
        LCD_setCursor(2,5);
        LCD_print(secs);

        if(BUTTON_IsPressed(BUTTON_S5)) break;

        LCD_sendCommand(LCD_CLEAR);
        __delay32(4000000); //czekamy sekund?
        czas--;

        if(czas < 1) break;
        if(BUTTON_IsPressed(BUTTON_S5)) break;
      }  }else if(program == 3){

  }else if(program == 4)
  {

  }

}

int main(void) {
  // Domy?lna konfiguracja ADC
  ADC_SetConfiguration(ADC_CONFIGURATION_DEFAULT);
  // ADC ma czyta? potencjometr
  ADC_ChannelEnable(ADC_CHANNEL_POTENTIOMETER);

  // output LEDów PORT A
  TRISA = 0x0000;

  TRISB = 0x7FFF; // Ustawienie rejestrów kierunku
  TRISD = 0x0000;
  TRISE = 0x0000;
  LCD_init(); // Inicjalizacja wy?wietlacza


  int program = 1;


  while (1){
//    if(!BUTTON_IsPressed(BUTTON_S3)){
//      if(program==0){
//        program=4;
//      }else{
//        program--;
//        __delay32(150000);
//      }
//    }
//    if(!BUTTON_IsPressed(BUTTON_S4)){
//      if(program==5){
//        program=1;
//      }else{
//        program++;
//        __delay32(150000);
//      }
//    }
    
    switch(program){
      case 1:
        while(1){
        LCD_setCursor(1,0); // Ustawienie kursora na pocz?tku drugiej linii
        LCD_print("<-- S3  S4 -->");
        LCD_setCursor(2,0); // Ustawienie kursora na pocz?tku drugiej linii
        LCD_print("1. wlasne ");
        __delay_ms(1000);
        LCD_sendCommand(LCD_CLEAR);
        __delay_ms(100);
        
//        if(BUTTON_IsPressed(BUTTON_S3) || BUTTON_IsPressed(BUTTON_S4)) break;

        if(BUTTON_IsPressed(BUTTON_S3)){
          program=4;
          __delay32(15000);
        }else if(BUTTON_IsPressed(BUTTON_S4)){
          program=2;
          __delay32(15000);       
         }

        if(BUTTON_IsPressed(BUTTON_S6)){
          uruchomprogram(program);
          program = 1;
          break;
          }
        }
        break;
        

      case 2:
        while(1){
        LCD_setCursor(1,0); // Ustawienie kursora na pocz?tku drugiej linii
        LCD_print("<-- S3  S4 -->");
        LCD_setCursor(2,0); // Ustawienie kursora na pocz?tku drugiej linii
        LCD_print("2. popcorn");
        __delay_ms(1000);
        LCD_sendCommand(LCD_CLEAR);
        __delay_ms(100);
        
        if(BUTTON_IsPressed(BUTTON_S3) || BUTTON_IsPressed(BUTTON_S4)) break;
        
        if(BUTTON_IsPressed(BUTTON_S6)){
          uruchomprogram(program);
          program = 1;
          break;
          }
        }
        break;

      case 3:
//        LCD_setCursor(1,0); // Ustawienie kursora na pocz?tku drugiej linii
//        LCD_print("<-- S3  S4 -->");
//        LCD_setCursor(2,0); // Ustawienie kursora na pocz?tku drugiej linii
//        LCD_print("3. Podgrzewanie");
//        __delay_ms(1000);
//        LCD_sendCommand(LCD_CLEAR);
        break;

      case 4:
//        LCD_setCursor(1,0); // Ustawienie kursora na pocz?tku drugiej linii
//        LCD_print("<-- S3  S4 -->");
//        LCD_setCursor(2,0); // Ustawienie kursora na pocz?tku drugiej linii
//        LCD_print("4. Rozmrazanie");
//        __delay_ms(1000);
//        LCD_sendCommand(LCD_CLEAR);
        break;

      default:
        break;
    }  }
 return 0;
}
Leave a Comment