Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
a month ago
2.4 kB
2
Indexable
Never
#include <xc.h>
#include <libpic30.h>

#define SWITCH_NEXT PORTBbits.RB0
#define SWITCH_PREV PORTBbits.RB1
#define LEDS PORTA

// Deklaracje funkcji dla podprogramów
void program1();
void program2();

// Zmienna przechowująca aktualnie wybrany podprogram
unsigned char currentProgram = 1;

int main(void) {
  // Konfiguracja przycisków i diod LED
  TRISA = 0x00; // Diod LED jako wyjścia
  TRISB = 0x03; // Przyciski jako wejścia, RB0 - switch_next, RB1 - switch_prev
  
  // Początkowe wywołanie pierwszego podprogramu
  program1();
  
  while(1) {
    if(SWITCH_NEXT == 0) { // Jeśli przycisk przełączania w przód jest naciśnięty
      currentProgram++; // Zwiększ numer aktualnego podprogramu
      if(currentProgram > 2) // Jeśli przekroczono liczbę podprogramów, wróć do pierwszego
        currentProgram = 1;
      
      // Wywołaj aktualny podprogram
      if(currentProgram == 1)
        program1();
      else if(currentProgram == 2)
        program2();
      
      while(SWITCH_NEXT == 0); // Poczekaj aż przycisk zostanie zwolniony
    }
    else if(SWITCH_PREV == 0) { // Jeśli przycisk przełączania w tył jest naciśnięty
      currentProgram--; // Zmniejsz numer aktualnego podprogramu
      if(currentProgram < 1) // Jeśli przekroczono liczbę podprogramów, wróć do ostatniego
        currentProgram = 2;
      
      // Wywołaj aktualny podprogram
      if(currentProgram == 1)
        program1();
      else if(currentProgram == 2)
        program2();
      
      while(SWITCH_PREV == 0); // Poczekaj aż przycisk zostanie zwolniony
    }
  }
  
  return 0;
}

// Implementacja podprogramów

void program1() {
  unsigned char counter = 0;
  while(1) {
    LEDS = counter; // Wyświetl wartość licznika na diodach LED
    counter++;
    if(counter == 0) // Jeśli licznik przekroczy wartość 255, wróć do zera
      break;
  }
}

void program2() {
  unsigned char counter = 255;
  while(1) {
    LEDS = counter; // Wyświetl wartość licznika na diodach LED
    counter--;
    if(counter == 255) // Jeśli licznik spadnie do zera, wróć do 255
      break;
  }
}
Leave a Comment