نايف راشد الدوسري

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
2 years ago
9.6 kB
1
Indexable
Never

package com.example.naif2020
import android.os.Bundle
import android.widget.Button
import android.widget.TextView
import android.widget.Toast
import androidx.appcompat.app.AlertDialog
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity

@Suppress("DEPRECATION")
class MainActivity : AppCompatActivity() {
  private var retest=3
  private var wrong_question=0
  private var Right_question=0
  private var questionNo = 0
  private var questions = arrayListOf("")

  override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
    super.onCreate(savedInstanceState)
    setContentView(R.layout.activity_main)
    var button1:Button = findViewById(R.id.button1)
    val button2:Button = findViewById(R.id.button2)
    val button3:Button = findViewById(R.id.button3)    button1.setOnClickListener {
      showToast(1)
    }

    button2.setOnClickListener {
      showToast(2)
    }

    button3.setOnClickListener {
      showToast(3)
    }

      val TextView1 = (R.id.textView1)
      val TextView2 = (R.id.textView2)
    val TextView3 = (R.id.textView3)
    val TextView4 = (R.id.textView4)
    val TextView5 = (R.id.textView5)
    val TextView6 = (R.id.textView6)
    val TextView7 = (R.id.textView7)

      val builder = AlertDialog.Builder(this)
      builder.setTitle("Attention")
        if (retest > 0) {
          retest-=1


        }
        else{
          Toast.makeText(this, "You have exhausted all your attempts", Toast.LENGTH_SHORT).show()
        }
      }

  private fun showToast(answer: Int) {
    val : TextView = findViewById(R.id.textView3)
    val : TextView = findViewById(R.id.textView4)
    val : TextView = findViewById(R.id.textView5)
    val : TextView = findViewById(R.id.textView4)

    }


fun findViewById(textView4: Int): TextView {
  TODO("Not yet implemented")
}

private fun updateQuestion() {
    val right: TextView = findViewById(R.id.textView4)
    val wrong: TextView = findViewById(R.id.textView6)
    val awesome: TextView = findViewById(R.id.textView7)
    val textView:TextView = findViewById(R.id.textView)
    var GB =1024
    if(1024.also { GB = it }) {
      textView.text = GB[GB]
    }


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>


<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  android:background="#CCFFFF"
  tools:context="com.example.naif2020.MainActivity">


  <Button
    android:id="@+id/button1"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:background="#ffffff"
    android:backgroundTint="#f91313"
    android:text="DONE"
    android:textColor="#ffffff"
    android:textSize="12sp"
    tools:ignore="TextContrastCheck,TextContrastCheck,TextContrastCheck"
    tools:layout_editor_absoluteX="150dp"
    tools:layout_editor_absoluteY="648dp"
    />
  <Button
    android:id="@+id/button2"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:background="#ffffff"
    android:backgroundTint="#f91313"
    android:text="خروج"
    android:textColor="#ffffff"
    android:textSize="12sp"
    tools:ignore="TextContrastCheck,TextContrastCheck,TextContrastCheck"
    tools:layout_editor_absoluteX="150dp"
    tools:layout_editor_absoluteY="648dp" />

  <Button
    android:id="@+id/button3"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:background="#ffffff"
    android:backgroundTint="#f91313"
    android:text="خروج"
    android:textColor="#ffffff"
    android:textSize="12sp"
    tools:ignore="TextContrastCheck,TextContrastCheck,TextContrastCheck"
    tools:layout_editor_absoluteX="212dp"
    tools:layout_editor_absoluteY="1660dp" />

  <TextView
    android:id="@+id/textView1"
    android:layout_width="411dp"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:background="#FFFFFF"
    android:text="الحجم الاجمالي بالميجا: "
    android:textColor="#000000"
    android:textSize="22sp"
    tools:layout_editor_absoluteX="16dp"
    tools:layout_editor_absoluteY="188dp" />

  <TextView
    android:id="@+id/textView2"
    android:layout_width="411dp"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:background="#FFFFFF"
    android:text="الحجم الاجمالي بالكيلو بايت:"
    android:textColor="#000000"
    android:textSize="22sp"
    tools:layout_editor_absoluteX="-5dp"
    tools:layout_editor_absoluteY="311dp" />


  <TextView
    android:id="@+id/textView5"
    android:layout_width="405dp"
    android:layout_height="23dp"
    android:background="#FFFFFF"
    android:backgroundTint="#8BC34A"
    android:text="               اضغط هنا للتحويل    "
    android:textColor="#ffffff"
    tools:layout_editor_absoluteX="25dp"
    tools:layout_editor_absoluteY="361dp" />

  <TextView
    android:id="@+id/textView6"
    android:layout_width="411dp"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:background="#090909"
    android:text="الحجم الاجمالي بابت"
    android:textColor="#000000"
    tools:layout_editor_absoluteX="5dp"
    tools:layout_editor_absoluteY="469dp" />

  <TextView
    android:id="@+id/textView1"
    android:layout_width="411dp"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:background="#FFFFFF"
    android:text="الحجم الاجمالي بالبت 2.799023255552E12 "
    android:textColor="#000000"
    tools:layout_editor_absoluteX="46dp"
    tools:layout_editor_absoluteY="1492dp" />

  <TextView
    android:id="@+id/textView2"
    android:layout_width="405dp"
    android:layout_height="23dp"
    android:background="#ffffff"
    android:backgroundTint="#000000"
    android:text="               اضغط هنا للتحويل    "
    android:textColor="#292929"
    tools:layout_editor_absoluteX="25dp"
    tools:layout_editor_absoluteY="1133dp" />

  <TextView
    android:id="@+id/textView3"
    android:layout_width="411dp"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:background="#FFFFFF"
    android:text="ادخل الاجمالي بالبت "
    android:textColor="#000000"
    tools:layout_editor_absoluteX="16dp"
    tools:layout_editor_absoluteY="1006dp" />

  <TextView
    android:id="@+id/textView4"
    android:layout_width="411dp"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:background="#8ACBFEFE"
    android:text="الحجم الاجمالي بالكيلو بايت 2097152.0"
    android:textColor="#000000"
    tools:layout_editor_absoluteX="33dp"
    tools:layout_editor_absoluteY="1374dp" />

  <TextView
    android:id="@+id/textView5"
    android:layout_width="411dp"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:background="#FFFFFF"
    android:text="الحجم الاجمالي بالميجا 2048.0 "
    android:textColor="#000000"
    tools:layout_editor_absoluteX="53dp"
    tools:layout_editor_absoluteY="1318dp" />

  <TextView
    android:id="@+id/textView6"
    android:layout_width="411dp"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:background="#FFFFFF"
    android:text="الحجم الاجمالي  بالبايت 2.147483648E9 "
    android:textColor="#000000"
    tools:layout_editor_absoluteX="-4dp"
    tools:layout_editor_absoluteY="1423dp" />

  <TextView
    android:id="@+id/textView7"
    android:layout_width="405dp"
    android:layout_height="23dp"
    android:background="#FFFFFF"
    android:backgroundTint="#000000"
    android:text="               اضغط هنا للتحويل    "
    android:textColor="#292929"
    tools:layout_editor_absoluteX="38dp"
    tools:layout_editor_absoluteY="1563dp" />

  <TextView
    android:id="@+id/textView8"

    android:layout_width="1030dp"
    android:layout_height="104dp"
    android:background="#3F51B5"
    android:text="capacities converter"
    tools:layout_editor_absoluteX="-29dp"
    tools:layout_editor_absoluteY="26dp" />

  <TextView
    android:id="@+id/textView9"

    android:layout_width="1030dp"
    android:layout_height="104dp"
    android:background="#3F51B5"
    android:text="capacities converter"
    tools:layout_editor_absoluteX="-4dp"
    tools:layout_editor_absoluteY="720dp" />


</androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>


private operator fun Int.get(gb: Int): CharSequence? {
  TODO("Not yet implemented")
}