Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
13 days ago
7.2 kB
3
Indexable
Never
# Danh sách các thuật ngữ thiên văn học từ 121 đến 180 bắt đầu bằng chữ M
astro_terms_M_part3 = [
  ("Meridian", "Kinh tuyến", "Đường thẳng tưởng tượng trên bề mặt Trái Đất nối từ Bắc cực đến Nam cực."),
  ("Meridian Circle", "Vòng kinh tuyến", "Thiết bị thiên văn dùng để quan sát vị trí của các thiên thể khi chúng qua kinh tuyến."),
  ("Meridian Passage", "Đoạn qua kinh tuyến", "Thời điểm một thiên thể qua kinh tuyến của một địa điểm."),
  ("Meridian Transit", "Chuyển qua kinh tuyến", "Thời điểm một thiên thể ở vị trí cao nhất trên bầu trời khi qua kinh tuyến."),
  ("Messier Objects", "Thiên thể Messier", "Danh mục các thiên thể được liệt kê bởi nhà thiên văn học Charles Messier."),
  ("Metallicity", "Kim loại tính", "Tỷ lệ các nguyên tố nặng hơn hydro và heli trong một ngôi sao."),
  ("Meteor", "Thiên thạch", "Mảnh vụn từ không gian cháy sáng khi vào bầu khí quyển Trái Đất."),
  ("Meteor Shower", "Mưa sao băng", "Hiện tượng nhiều thiên thạch xuất hiện đồng thời trên bầu trời."),
  ("Meteor Stream", "Dòng thiên thạch", "Nhóm thiên thạch cùng quỹ đạo di chuyển quanh Mặt Trời."),
  ("Meteor Train", "Vệt thiên thạch", "Dấu vết để lại trên bầu trời sau khi thiên thạch cháy sáng."),
  ("Meteorite", "Thiên thạch rơi", "Thiên thạch đã rơi xuống bề mặt Trái Đất."),
  ("Meteoroid", "Thiên thạch", "Vật thể nhỏ trong không gian có khả năng trở thành thiên thạch khi vào khí quyển."),
  ("Metric Expansion", "Giãn nở đo lường", "Hiện tượng vũ trụ giãn nở theo thời gian."),
  ("Microgravity", "Vi trọng lực", "Trạng thái trọng lực rất nhỏ gần như bằng không."),
  ("Microlensing", "Vi thấu kính", "Hiện tượng ánh sáng bị bẻ cong khi đi qua trường hấp dẫn của vật thể nhỏ."),
  ("Microwave Background", "Nền vi sóng", "Bức xạ còn lại từ thời kỳ Big Bang."),
  ("Microwave Radiation", "Bức xạ vi sóng", "Bức xạ điện từ với bước sóng từ 1 mm đến 1 m."),
  ("Milankovitch Cycles", "Chu kỳ Milankovitch", "Chu kỳ thay đổi quỹ đạo và độ nghiêng trục của Trái Đất."),
  ("Milky Way", "Dải Ngân Hà", "Thiên hà chứa Hệ Mặt Trời của chúng ta."),
  ("Millisecond Pulsar", "Pulsar mili giây", "Ngôi sao neutron quay rất nhanh với chu kỳ quay vài mili giây."),
  ("Minor Planet", "Hành tinh nhỏ", "Các vật thể nhỏ quay quanh Mặt Trời không phải hành tinh chính thức."),
  ("Minor Axis", "Trục phụ", "Đường kính ngắn nhất của một hình elip."),
  ("Mira Variable", "Sao biến Mira", "Loại sao biến quang với chu kỳ thay đổi độ sáng dài."),
  ("Molecular Cloud", "Đám mây phân tử", "Vùng tập trung khí và bụi trong không gian, nơi hình thành sao."),
  ("Moment of Inertia", "Mômen quán tính", "Đại lượng đo lường sự phân bố khối lượng trong vật thể quanh trục quay."),
  ("Monoceros", "Chòm sao Kỳ Lân", "Chòm sao mờ ở xích đạo thiên thể."),
  ("Motions of the Planets", "Chuyển động của các hành tinh", "Chuyển động của các hành tinh trong Hệ Mặt Trời."),
  ("Mount Wilson", "Đài thiên văn Mount Wilson", "Đài thiên văn nổi tiếng ở California, Mỹ."),
  ("Multiplet", "Đa phổ", "Một nhóm các vạch phổ rất gần nhau."),
  ("Multiple Star System", "Hệ sao nhiều sao", "Hệ thống chứa nhiều hơn hai ngôi sao quay quanh nhau."),
  ("Multiple Universe", "Vũ trụ nhiều vũ trụ", "Lý thuyết cho rằng có nhiều vũ trụ tồn tại song song."),
  ("Multiverse", "Đa vũ trụ", "Lý thuyết cho rằng có nhiều vũ trụ tồn tại song song."),
  ("Musca", "Chòm sao Ruồi", "Chòm sao nhỏ ở bán cầu nam."),
  ("M-type Asteroid", "Tiểu hành tinh loại M", "Tiểu hành tinh có thành phần chính là kim loại."),
  ("Magnetic Fields", "Từ trường", "Vùng không gian xung quanh vật thể từ."),
  ("Magnetic Flux Density", "Mật độ thông lượng từ", "Lượng từ thông qua một đơn vị diện tích."),
  ("Magnetic Poles", "Cực từ", "Hai điểm trên bề mặt hành tinh nơi từ trường mạnh nhất."),
  ("Magnetosphere", "Từ quyển", "Vùng không gian xung quanh hành tinh bị ảnh hưởng bởi từ trường của hành tinh đó."),
  ("Main Sequence", "Dãy chính", "Giai đoạn dài nhất trong vòng đời của một ngôi sao, khi nó đốt cháy hydro thành heli trong lõi."),
  ("Main Sequence Turnoff", "Thoát khỏi dãy chính", "Giai đoạn khi ngôi sao kết thúc giai đoạn dãy chính và bắt đầu quá trình tiến hóa thành sao khổng lồ."),
  ("Maltese Cross", "Chữ thập Maltese", "Hình dạng đặc trưng của giao thoa ánh sáng trong kính thiên văn."),
  ("Manganese", "Mangan", "Nguyên tố hóa học ký hiệu Mn, là một kim loại chuyển tiếp."),
  ("Mass-Luminosity Relation", "Quan hệ khối lượng - độ sáng", "Quan hệ giữa khối lượng và độ sáng của các ngôi sao."),
  ("Metal-Poor Stars", "Sao nghèo kim loại", "Những ngôi sao có hàm lượng kim loại rất thấp."),
  ("Meteoric Water", "Nước thiên thạch", "Nước có nguồn gốc từ thiên thạch."),
  ("Monocentric", "Đơn tâm", "Có một tâm hoặc điểm trung tâm."),
  ("Monte Carlo Method", "Phương pháp Monte Carlo", "Kỹ thuật mô phỏng xác suất bằng cách sử dụng mẫu ngẫu nhiên."),
  ("Moraine", "Băng tích", "Tích tụ vật liệu băng hà trên bề mặt Trái Đất."),
  ("Myrmecology", "Kiến học", "Nghiên cứu về kiến và hành vi của chúng."),
  ("Mutual Eclipse", "Nhật thực tương hỗ", "Sự che khuất giữa các ngôi sao trong hệ sao đôi."),
  ("Mutual Inclination", "Góc nghiêng tương hỗ", "Góc giữa mặt phẳng quỹ đạo của hai thiên thể."),
  ("Mutual Perturbation", "Nhiễu loạn tương hỗ", "Ảnh hưởng của hai thiên thể lên quỹ đạo của nhau."),
  ("Mythological Astronomy", "Thiên văn học huyền thoại", "Thiên văn học liên quan đến các truyền thuyết và huyền thoại."),
  ("Mythology of Stars", "Thần thoại về các ngôi sao", "Các câu chuyện và truyền thuyết liên quan đến các ngôi sao."),
]

# Tạo một workbook mới và active worksheet
wb = openpyxl.Workbook()
ws = wb.active

# Thêm tiêu đề cho các cột
ws.append(["Tên tiếng Anh", "Tên tiếng Việt", "Giải thích nghĩa bằng tiếng Việt"])

# Thêm các thuật ngữ vào bảng tính
for term in astro_terms_M_part3:
  ws.append(term)

# Lưu workbook vào file Excel
wb.save("/mnt/data/astro_terms_M_part3.xlsx")

"/mnt/data/astro_terms_M_part3.xlsx"
Leave a Comment