Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
a month ago
1.0 kB
0
Indexable
Never
#include <microDS18B20.h>
#include <Wire.h>
#include <LCD_I2C.h>

#define TEMP_PIN 27 // Definiowanie pinu, do którego podłączony jest czujnik

MicroDS18B20<TEMP_PIN> sensor; // Inicjalizacja czujnika DS18B20 na pinie 27
LCD_I2C lcd(0x27, 16, 2);    // Ustawienie adresu I2C i rozmiaru wyświetlacza

void setup() {
 Serial.begin(9600);
 lcd.begin();
 lcd.backlight();
}

void loop() {
 // Konstrukcja programowego timera na 800 ms
 static uint32_t tmr;
 if (millis() - tmr >= 800) {
  tmr = millis();

  // Odczytujemy poprzednie wartości
  if (sensor.readTemp()) {
   float temp = sensor.getTemp();
   Serial.println(temp);

   lcd.clear();
   lcd.setCursor(0, 0);
   lcd.print("Temp: ");
   lcd.print(temp);
   lcd.print(" C");
  } else {
   Serial.println("error");
   lcd.clear();
   lcd.setCursor(0, 0);
   lcd.print("Error reading temp");
  }

  // Zapytanie o nowe pomiary
  sensor.requestTemp();
 }
}
Leave a Comment