Chi tiết quyền

 avatar
user_1173722
json
2 months ago
15 kB
3
Indexable
Never
{
  "id": 1,
  "name": "ROLE_ADMIN",
  "description": "Admin sẽ được full cuyền",
  "title": "Admin",
  "active": 1,
  "modules": [
    {
      "id": 1,
      "name": "Trang chủ",
      "subModules": [
        {
          "id": 9,
          "name": "Xem danh sách data cần chăm sóc",
          "enable": true
        }
      ]
    },
    {
      "id": 2,
      "name": "Dashboard",
      "subModules": [
        {
          "id": 10,
          "name": "Xem Dashboard",
          "enable": true
        }
      ]
    },
    {
      "id": 3,
      "name": "Quản lý data",
      "subModules": [
        {
          "id": 11,
          "name": "Import data_Import",
          "enable": true
        },
        {
          "id": 12,
          "name": "Import data_Tải xuống file mẫu",
          "enable": true
        },
        {
          "id": 13,
          "name": "Import data_Xem list data đã import",
          "enable": true
        },
        {
          "id": 14,
          "name": "Import data_Tải xuống danh sách lỗi",
          "enable": true
        },
        {
          "id": 15,
          "name": "Thêm mới data_Thêm data vào list",
          "enable": true
        },
        {
          "id": 16,
          "name": "Thêm mới data_Tìm kiếm data theo số điện thoại",
          "enable": true
        },
        {
          "id": 17,
          "name": "Thêm mới data_List data đã thêm",
          "enable": false
        },
        {
          "id": 18,
          "name": "Data chưa chia_Tìm kiếm theo số điện thoại",
          "enable": false
        },
        {
          "id": 19,
          "name": "Data chưa chia_Lọc data chưa chia",
          "enable": false
        },
        {
          "id": 20,
          "name": "Data chưa chia_Tra cứu tự động data chưa chia",
          "enable": false
        },
        {
          "id": 21,
          "name": "Data chưa chia_Chia data",
          "enable": false
        },
        {
          "id": 22,
          "name": "Data chưa chia_Export data chưa chia",
          "enable": false
        },
        {
          "id": 23,
          "name": "Data chưa chia_Gán data",
          "enable": false
        },
        {
          "id": 24,
          "name": "Data đã chia_Tìm kiếm theo số điện thoại data đã chia",
          "enable": false
        },
        {
          "id": 25,
          "name": "Data đã chia_Lọc data đã chia",
          "enable": false
        },
        {
          "id": 26,
          "name": "Data đã chia_Export data đã chia",
          "enable": false
        },
        {
          "id": 27,
          "name": "Data đã chia_Thu hồi data",
          "enable": false
        },
        {
          "id": 28,
          "name": "Data đã chia_Chuyển data",
          "enable": false
        },
        {
          "id": 29,
          "name": "Chi tiết data_Gọi điện",
          "enable": false
        },
        {
          "id": 30,
          "name": "Chi tiết data_Tra cứu TKC",
          "enable": false
        },
        {
          "id": 31,
          "name": "Chi tiết data_Đăng kí",
          "enable": false
        },
        {
          "id": 32,
          "name": "Chi tiết data_KH chuyển khoản",
          "enable": false
        },
        {
          "id": 33,
          "name": "Chi tiết data_Nạp ngoài CRM",
          "enable": false
        },
        {
          "id": 34,
          "name": "Chi tiết data_Nạp thẻ",
          "enable": false
        },
        {
          "id": 35,
          "name": "Chi tiết data_Đăng kí ngoài CRM",
          "enable": false
        },
        {
          "id": 36,
          "name": "Chi tiết data_Cập nhật Level Sale",
          "enable": false
        },
        {
          "id": 37,
          "name": "Chi tiết data_Thông tin thuê bao",
          "enable": false
        },
        {
          "id": 38,
          "name": "Chi tiết data_Lịch sử tương tác",
          "enable": false
        },
        {
          "id": 39,
          "name": "Data thu hồi_Tìm kiếm theo số điện thoại",
          "enable": false
        },
        {
          "id": 40,
          "name": "Data thu hồi_Bộ lọc",
          "enable": false
        },
        {
          "id": 41,
          "name": "Data thu hồi_Chia data",
          "enable": false
        },
        {
          "id": 42,
          "name": "Data thu hồi_Tra cứu tự động",
          "enable": false
        },
        {
          "id": 43,
          "name": "Data thu hồi_Export data",
          "enable": false
        },
        {
          "id": 44,
          "name": "Data thu hồi_Gán data",
          "enable": false
        }
      ]
    },
    {
      "id": 4,
      "name": "Tiện ích",
      "subModules": [
        {
          "id": 50,
          "name": "Tra cứu thông tin_Danh sách gói cước đang sử dụng",
          "enable": false
        },
        {
          "id": 51,
          "name": "Tra cứu thông tin_Danh sách gói cước có thể dăng kí",
          "enable": false
        },
        {
          "id": 52,
          "name": "Tạo yêu cầu đăng kí_List yêu cầu đăng kí",
          "enable": false
        },
        {
          "id": 53,
          "name": "Tạo yêu cầu đăng kí_Thêm yêu cầu đăng kí",
          "enable": false
        },
        {
          "id": 54,
          "name": "Lịch sử cuộc gọi_List lịch sử cuộc gọi",
          "enable": false
        },
        {
          "id": 55,
          "name": "Lịch sử cuộc gọi_Lọc lịch sử cuộc gọi",
          "enable": false
        },
        {
          "id": 56,
          "name": "Lịch sử cuộc gọi_Export data",
          "enable": false
        },
        {
          "id": 57,
          "name": "Lịch sử nạp thẻ_List lịch sử nạp thẻ",
          "enable": false
        },
        {
          "id": 58,
          "name": "Lịch sử nạp thẻ_Bộ lọc",
          "enable": false
        },
        {
          "id": 59,
          "name": "Lịch sử nạp thẻ_Export data",
          "enable": false
        },
        {
          "id": 60,
          "name": "Lịch sử đăng kí_List lịch sử đăng kí",
          "enable": false
        },
        {
          "id": 61,
          "name": "Lịch sử đăng kí_Bộ lọc",
          "enable": false
        },
        {
          "id": 62,
          "name": "Lịch sử đăng kí_Export data",
          "enable": false
        },
        {
          "id": 63,
          "name": "Lịch sử đăng kí_Chỉnh sửa lịch sử",
          "enable": false
        }
      ]
    },
    {
      "id": 5,
      "name": "Báo cáo",
      "subModules": [
        {
          "id": 64,
          "name": "Hoa hồng theo ngày_List hoa hồng theo ngày",
          "enable": false
        },
        {
          "id": 65,
          "name": "Hoa hồng theo ngày_Bộ lọc",
          "enable": false
        },
        {
          "id": 66,
          "name": "Hoa hồng theo ngày_Export data",
          "enable": false
        },
        {
          "id": 67,
          "name": "Hoa hồng theo sale_List hoa hồng theo sale",
          "enable": false
        },
        {
          "id": 68,
          "name": "Hoa hồng theo sale_Export data",
          "enable": false
        },
        {
          "id": 69,
          "name": "Hoa hồng theo sale_Bộ lọc",
          "enable": false
        },
        {
          "id": 70,
          "name": "Hoa hồng theo số điện thoại_List hoa hồng theo số điện thoại",
          "enable": false
        },
        {
          "id": 71,
          "name": "Hoa hồng theo số điện thoại_Bộ lọc",
          "enable": false
        },
        {
          "id": 72,
          "name": "Hoa hồng theo số điện thoại_Export data",
          "enable": false
        },
        {
          "id": 73,
          "name": "Bộ tỉ lệ tổng_List bộ tỉ lệ tổng",
          "enable": false
        },
        {
          "id": 74,
          "name": "Bộ tỉ lệ tổng_Bộ lọc",
          "enable": false
        },
        {
          "id": 75,
          "name": "Bộ tỉ lệ tổng_Export data",
          "enable": false
        },
        {
          "id": 76,
          "name": "Bộ tỉ lệ tổng chi tiết_Bộ lọc",
          "enable": false
        },
        {
          "id": 77,
          "name": "Bộ tỉ lệ tổng chi tiết_Export data",
          "enable": false
        },
        {
          "id": 78,
          "name": "Bộ tỉ lệ luồng_Bộ lọc",
          "enable": false
        },
        {
          "id": 79,
          "name": "Bộ tỉ lệ luồng_Export data",
          "enable": false
        }
      ]
    },
    {
      "id": 6,
      "name": "Administration",
      "subModules": [
        {
          "id": 80,
          "name": "Quản lý tài khoản_List tài khoản",
          "enable": false
        },
        {
          "id": 81,
          "name": "Quản lý tài khoản_Bộ lọc",
          "enable": false
        },
        {
          "id": 82,
          "name": "Quản lý tài khoản_Thêm tài khoản",
          "enable": false
        },
        {
          "id": 83,
          "name": "Quản lý tài khoản_Reset mật khẩu",
          "enable": false
        },
        {
          "id": 84,
          "name": "Quản lý tài khoản_Chỉnh sửa tài khoản",
          "enable": false
        },
        {
          "id": 85,
          "name": "Cấu hình Level sale_List level sale",
          "enable": false
        },
        {
          "id": 86,
          "name": "Cấu hình Level sale_Thêm level sale",
          "enable": false
        },
        {
          "id": 87,
          "name": "Cấu hình Level sale_Chỉnh sửa level sale",
          "enable": false
        }
      ]
    },
    {
      "id": 7,
      "name": "Quản lý sản phẩm",
      "subModules": [
        {
          "id": 45,
          "name": "Quản lý sản phẩm_Tìm theo tên gói cước",
          "enable": false
        },
        {
          "id": 46,
          "name": "Quản lý sản phẩm_Lọc theo gói cước",
          "enable": false
        },
        {
          "id": 47,
          "name": "Quản lý sản phẩm_Thêm gói cước",
          "enable": false
        },
        {
          "id": 48,
          "name": "Quản lý sản phẩm_Xem chi tiết gói cước",
          "enable": false
        },
        {
          "id": 49,
          "name": "Quản lý sản phẩm_Sửa gói cước",
          "enable": false
        }
      ]
    }
  ]
}
Leave a Comment