Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
python
a month ago
1.2 kB
1
Indexable
Never
thu_vien_chu_dau_cau = {
  " mở ngoặc đơn": "(",
  " đóng ngoặc đơn": ")",
  " mở ngoặc nhọn": "{",
  " đóng ngoặc nhọn": "}",
  " mở ngoặc vuông": "[",
  " đóng ngoặc vuông": "]",
  " gạch ngang trên ": "-",
  " gạch ngang dưới ": "_",
  " hai chấm ": ":",
  " chấm phẩy": ";",
  " phẩy": ",",
  " lớn hơn": ">",
  " bé hơn": "<",
  " chấm hỏi ": "?",
  " chấm than": "!",
  " a còng": "@",
  " dấu thăng": "#",
  " phần trăm": "%",
  " chấm": ".",
  " bằng": "=",
  " ba chấm ": "...",
  " xuyệt trái ": "/",
  " xuyệt phải ": "\\",
  " xuống dòng ": "\n"
}

def chuyen_chu_thanh_dau_cau(text):
  for chu, dau_cau in thu_vien_chu_dau_cau.items():
    text = text.replace(chu, dau_cau)
  return text.strip()

with open('ten_tep_tin_moi.txt', 'r', encoding='utf-8') as file:
  file_content = file.read()
file_content_converted = chuyen_chu_thanh_dau_cau(file_content)
with open('ten_tep_tin_nguoc_lai.txt', 'w', encoding='utf-8') as new_file:
  new_file.write(file_content_converted)