Lấy thông tin Shopee

mail@pastecode.io avatar
unknown
javascript
3 years ago
2.5 kB
5
Indexable
Never
var tongPhiVanChuyen = 0;
var tongTienHang = 0;
var conDon = true;
var tongChi = 0;
var tongSP = 0;
var offset = 0;
var soDon = 0;
var lim = 10;

function showThongKe() {
  var orders = []; // tạo mảng rỗng, tí dồn vô bằng JSON

  var xhttp = new XMLHttpRequest(); // cái này đi cop, chắc là để tạo đối tượng xin API

  xhttp.onreadystatechange = function () {
    if (this.readyState == 4 && this.status == 200) { // cái if này cũng ko hiểu
      
      orders = JSON.parse(this.responseText)['orders']; // này là parse JSON
      soDon += orders.length; // cộng dồn số đơn vô length của cái JSON
      conDon = orders.length >= lim; // trả về true nếu lim chưa vượt length của orders, true thì tí đệ quy nữa

      orders.forEach(order => { // for trong JSON rồi get data ra
        let t1 = order["merchandise_subtotal"] / 100000; // làm tròn số chứ ko có gì á
        tongTienHang += t1;

        let t2 = order["actual_price"] / 100000;
        tongChi += t2;

        let t3 = order["shipping_fee"] / 100000;
        tongPhiVanChuyen += t3;

        order["items"].forEach(item => { // JSON trong JSON nên phải for để lấy thông tin sp
          let t4 = item["amount"];
          tongSP += t4; // đếm sp thôi
        });
      });

      offset += lim; // tăng offset lên sau mỗi lần đệ quy

      if (conDon) {
        showThongKe(); // nếu còn đơn chưa lấy hết thì đệ quy
        console.log("Đợi tí má, còn load");
      }
      else {
        // hết đơn thì show hàng
        tongTienHang = tongTienHang;
        console.log("Tiền đã dùng: " + "" + tongChi + " vnđ");
        console.log("Tổng đơn: " + "" + soDon + " đơn hàng");
        console.log("Tổng sản phẩm: " + "" + tongSP + " sản phẩm");
        console.log("Tổng tiền vận chuyển: " + "" + tongPhiVanChuyen + " vnđ");
      }
    }
  };

  // lim define trên kia, đổi tuỳ ý nếu mạng mạnh
  xhttp.open("GET", "https://shopee.vn/api/v1/orders/?order_type=3&offset=" + offset + "&limit=" + lim, true);
  xhttp.send(); // send request lên server
}

showThongKe();