Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
3 years ago
4.7 kB
3
Indexable
Never
import React from 'react';
import classes from '../Lesson.module.scss';

const Lesson216 = () => (
 <div className={classes.root}>
  <h1> INDEKSI GENOMA KOJI SE KORISTE U PRAKSI </h1>
  <p className={classes.indent1x}>
   Indeks genoma treba da bude što manji kako bi mogao da stane u memoriju, ali i kako bi mogao
   brzo da se pretraži. U ovom delu ćemo prikazati one indekse genoma koji se koriste u praksi i
   koji pokušavaju da zadovolje prethodne uslove.
  </p>
  <p className={classes.indent1x} />
  <p className={classes.indent1x}>
   Prvi indeks koji posmatramo je jako sličan indeksu koji je građen od podniski. Imamo genom
   (tekst T) i posmatramo sve njegove sufikse:
  </p>
  <img alt="" src="/assets/lesson216/pic1.svg" className={classes.indent2x} />
  <p className={classes.indent1x}>
   Želeli bismo da sačuvamo sve ove sufikse u određenoj strukturi podataka i da vršimo njihovu
   pretragu na sličan način kao što smo to radili sa podniskama. Jednostavna ideja je da ubacimo
   sve sufikse genoma u listu i sortiramo ih prema leksikografskom redosledu. Pokažimo to na
   primeru u kojem je genom sledeći tekst T:
  </p>
  <img alt="" src="/assets/lesson216/pic2.svg" className={classes.indent2x} />
  <p className={classes.indent1x}>Ako je genom dužine n, tada će veličina naše liste biti:</p>
  <img alt="" src="/assets/lesson216/pic3.svg" className={classes.indent2x} />
  <p className={classes.indent1x}>
   Ovo predstavlja veliko zauzeće memorije. Na primer, za ljudski genom, koji ima i do 3
   milijarde karaktera, ova lista bi sadržala broj karaktera koji je približno jednak kvadratu od
   3 milijarde, što je ogromno zauzeće memorije.
  </p>
  <p className={classes.indent1x}>
   Jedno od rešenja ovog problema jeste da umesto sufiksa pamtimo njihove pozicije početka u
   genomu. Prikažimo to na prethodnom primeru:
  </p>
  <img alt="" src="/assets/lesson216/pic4.svg" className={classes.indent2x} />
  <p className={classes.indent1x}>
   Kako redosled ovih pozicija odgovara leksikografskom redosledu sufiksa, potrebno je da imamo
   sačuvan ceo genom kako bismo na osnovu pozicija mogli odrediti koji su sufiksi u pitanju.
   Stoga, pored skladištenja čitavog genoma, potrebno je i da skladištimo niz njegovih sufiksa.
  </p>
  <p className={classes.indent1x} />
  <p className={classes.indent1x}>
   Niz sufiksa je samo jedna primer iz familije sufiksnih indeksa. Još neki od primeri su:
  </p>
  <p className={classes.indent2x}>- Drvo sufiksa</p>
  <p className={classes.indent2x}>- FM indeks</p>
  <img alt="" src="/assets/lesson216/pic5.svg" className={classes.indent2x} />
  <p className={classes.indent1x}>
   Drvo sufiksa je kao niz sufiksa, organizuje sve sufikse genoma na određeni način. Međutim, za
   razliku od niza sufiksa, koji organizuje sufikse prema redosledu, drvo sufiksa ih organizuje
   grupisanjem.
  </p>
  <p className={classes.indent1x} />
  <p className={classes.indent1x}>
   FM indeks je baziran na Burov-Vilerovoj transformaciji (eng. Burrows–Wheeler transform). Ova transformacija je prvobitno bila
   napravljena za kompresiju podataka, ali se koristi i za pravljenje FM indeksa, koji je jako
   kompaktan.
  </p>
  <p className={classes.indent1x} />
  <p className={classes.indent1x}>
   Ako bismo koristili ove indekse za čitav ljudski genom, zauzeća memorije na računaru strukture
   podataka koju koristimo za izgradnju tih indeksa bi bila sledeća:
  </p>
  <img alt="" src="/assets/lesson216/pic6.svg" className={classes.indent2x} />
  <p className={classes.indent1x}>
   Možemo zapaziti da veličina varira od strukture do strukture. Drvo sufiksa zauzima poprilično
   veliku memoriju na računaru. Ova procena koja je data ovde je prilično optimistična, zauzeće
   može biti i veće, u zavisnosti od toga kako je drvo sufiksa implementirano. Mada, čak i to
   zauzeće neće biti strašno jer će moći da stane, na primer, u memoriju nekog većeg servera. Niz
   sufiksa je dosta manji od njega, dok je FM indeks jako kompaktan baš zbog toga što se sastoji
   od Burov-Vilerove transformacije genoma i jednak je dužini genoma (iz prethodnog primera to bi
   bila prva i poslednja kolona). S obzirom na to da je zauzeće za FM indeks jako malo, on može
   stati u memoriju prosečnog računara. Stoga, FM indeks se često koristi i predstavlja osnovni
   deo za neke jako popularne alate za problem poravnanja očitavanja.
  </p>
 </div>
);

export default Lesson216;