Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
3 years ago
4.5 kB
4
Indexable
Never
import React from 'react';
import Image from '../../../../components/Image';
import classes from '../Lesson.module.scss';

const Lesson36 = () => (
 <div className={classes.root}>
  <h1>PROBLEMI SA KOJIMA SE SUSREĆEMO</h1>
  <p className={classes.ml8}>
   Prilikom formiranja algoritama za problem preklapanja očitavanja imali smo sledeće
   pretpostavke:
  </p>
  <p className={classes.ml18}>
   1. Očitavanja savršeno pokrivaju genom, tj. svaki k-gram genoma predstavlja jedno očitavanje
  </p>
  <p className={classes.ml18}>2. Očitavanja nisu podložna greškama</p>
  <p className={classes.ml18}>3. Broj duplikata određenih očitavanja je poznat</p>
  <p className={classes.ml18}>
   4. Rastojanja između očitavanja u okviru parova očitavanja su jednaka
  </p>
  <p className={classes.ml8}>
   Međutim, ove pretpostavke ne moraju da važe. Štaviše, u realnosti se susrećemo sa sledećim
   problemima:
  </p>
  <p className={classes.ml18}>
   1. Očitavanja ne pokrivaju savršeno genom, tj. očitavanja predstavljaju neke k-grame genoma
   (ne sve)
  </p>
  <p className={classes.ml18}>
   2. Očitavanja su podložna greškama, kao što smo imali prilike da vidimo u prvom delu
  </p>
  <p className={classes.ml18}>3. Broj duplikata određenih očitavanja nije poznat</p>
  <p className={classes.ml18}>
   4. Rastojanja između očitavanja u okviru parova očitavanja nisu jednaka
  </p>
  <p className={classes.ml8}>
   Nerealne pretpostavke su jako korisne, jer bez njih ne bismo bili u stanju da predstavimo
   osnovne ideje postojećih algoritama za asembliranje genoma. Stoga, prvo smo ih uveli radi
   pojednostavljenja problema i pronalaska algoritama koji rešavaju pojednostavljeni problem.
   Sada ćemo prikazati kako neke od tih nerealnih pretpostavki prevazilazimo, tj. kako
   prilagođavamo naše algoritme da rade u realnim situacijama:
  </p>
  <p className={classes.ml8}>PRVA NEREALNA PRETPOSTAVKA : savršena pokrivenost</p>
  <p className={classes.ml18}>
   Posmatrajmo sledeći primer u kome nemamo savršenu pokrivenost genoma ATGCCGTATGGACAACGACT:
  </p>
  <p className={classes.ml18}>PRIMER</p>
  <Image src="/assets/lesson36/pic10.svg" className={classes.ml28} />
  <p className={classes.ml28}>
   Ovo narušava našu osnovnu pretpostavku za De Brujinov graf, a to je da imamo očitavanja za svaki k-gram genoma, tj. da imamo savršenu pokrivenost. Ovaj problem rešavamo tako što dobijena očitavanja delimo na manje k-grame:
  </p>
  <Image src="/assets/lesson36/pic11.svg" className={classes.ml28} />
  <p className={classes.ml8}>DRUGA NEREALNA PRETPOSTAVKA : očitavanja nisu podložna greškama</p>
  <p className={classes.ml18}>
   Posmatrajmo prethodni primer i pretpostavimo da smo dobili jedno očitavanje koje ima grešku:
  </p>
  <p className={classes.ml18}>PRIMER</p>
  <Image src="/assets/lesson36/pic2.svg" className={classes.ml28} />
  <p className={classes.ml28}>
   Podelom očitavanja (koja imaju greške) na manje k-grame, dobijamo k-grame sa greškom:
  </p>
  <Image src="/assets/lesson36/pic3.svg" className={classes.ml28} />
  <p className={classes.ml28}>
   Da nismo imali grešku, De Brujinov graf bi izgledao na sledeći način:
  </p>
  <Image src="/assets/lesson36/pic4.svg" className={classes.ml28} />
  <p className={classes.ml28}>
   Međutim, zbog postojanja greške u očitavanju, u De Brujinovom grafu će se stvoriti balončić:
  </p>
  <Image src="/assets/lesson36/pic5.svg" className={classes.ml28} />
  <p className={classes.ml18}>
   Pri sekvencioniranju genoma obično ćemo imati mnogo netačnih očitavanja tj. mnogo ovakvih
   balončića:
  </p>
  <Image src="/assets/lesson36/pic6.svg" className={classes.ml28} />
  <p className={classes.ml18}>
   Ove greške tj. ovi balončići nam predstavljaju poteškoće pri rekonstrukciji genoma. Međutim,
   istraživači su razvili algoritme koji ih na efikasan način uklanjaju i pojednostavlju graf.
   Međutim, graf ne mora izgledati jednostavno ni nakon koraka pojednostavljenja. To možemo
   videti na primeru genoma bakterije N.meningitidis:
  </p>
  <Image src="/assets/lesson36/pic7.svg" className={classes.ml28} />
 </div>
);

export default Lesson36;