Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
4 years ago
2.9 kB
2
Indexable
Never
Osoba o1 = new Osoba("Beata", "Nowak", "1992-10-22","235378946719", Plcie.K, "387496820");
      Osoba o2 = new Osoba("Wiktoria", "Mroz", "2020-10-17-10:00", "235378946719", Plcie.K, "738476203");
      Console.WriteLine(o1);
      Console.WriteLine("Osoba o2 to " + o2.Imie + " " + o2.Nazwisko + " Wiek: " + o2.Wiek());
      Console.WriteLine(o2.Godziny()); //sprawdzam metode
      Console.WriteLine(o2.NrTelefonu);
      Console.ReadKey();
//main^

namespace Zajecia2
{
  class Osoba
  {
    private string imie;
    public string Nazwisko { get; set; }

    public string Imie { get => imie; set => imie = value; } //wlasiwosc danego pola
    private DateTime dataUrodzenia;
    public DateTime Dataurodzenia { get => dataUrodzenia; set => dataUrodzenia = value; }

    private string PESEL;
    private Plcie plec;
    private string nrTelefonu;
    public string NrTelefonu { get => nrTelefonu; set => nrTelefonu = value; }

    public Osoba()
    {
      imie = null;
      Nazwisko = null;
      dataUrodzenia = DateTime.MaxValue;
      PESEL = "00000000000";
      nrTelefonu = "000000000";
    }

    public Osoba(string imie, string nazwisko):this()
    {
      this.imie = char.ToUpper(imie[0]) + imie.Substring(1).ToLower();
      Nazwisko = char.ToUpper(nazwisko[0]) + nazwisko.Substring(1).ToLower();
    }

    public Osoba(string imie, string nazwisko, string data_urodzenia, string Pesel, Plcie plec, string nr_Telefonu) : this(imie, nazwisko)
    {
      PESEL = Pesel;
      this.plec = plec; 
      DateTime.TryParseExact(data_urodzenia, new[] { "yyyy-MM-dd-HH:mm", "yyyy/MM/dd/HH:mm", "MM/dd/yy/HH:mm", "dd-MMM-yy-HH:mm" }, null, DateTimeStyles.None, out dataUrodzenia);
      nrTelefonu = nr_Telefonu;
    }

    public int Wiek()
    {
      return (DateTime.Now.Year - dataUrodzenia.Year);
    }

    public int Godziny()
    {
      int HoursPassed = (int)DateTime.Now.Subtract(dataUrodzenia).TotalHours;
      return HoursPassed;
    }

    public int PoprawnyPesel()
    {
      int pesel;
      int.TryParse(PESEL, out pesel);
      if(pesel == 11)
      {
        Console.WriteLine("Poprawny PESEL");
      }
      else
      {
        Console.WriteLine("Nieporpawny PESEL");
      }
      return 0;
    }

    public override string ToString()
    {
      return imie + " " + Nazwisko + " " + dataUrodzenia.ToShortDateString() + " Wiek: " + Wiek() + " " + PESEL + " " + plec + " " + "Numer telefonu: " + NrTelefonu;
    }
  }
}