Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
3 years ago
12 kB
3
Indexable
Never
import React from 'react';
import classes from '../Lesson.module.scss';
import CodeEditor from '../../../../components/CodeEditor';

const Lesson222 = () => (
 <div className={classes.root}>
  <h1> DINAMIČKO PROGRAMIRANJE I EDIT RASTOJANJE </h1>
  <p className={classes.indent1x}>
   U prethodnom delu smo rešavali problem približnog podudaranja korišćenjem Dirihleovog principa
   i algoritama za tačno podudaranje. U ovom delu radimo novu familiju metoda koje koriste
   dinamičko programiranje i ideju edit rastojanja pri rešavanju ovog problema.
  </p>
  <p className={classes.indent1x} />
  <p className={classes.indent1x}>
   Dinamičko programiranje i edit rastojanje ne koriste algoritme za tačno podudaranje. Samim
   tim, njih možemo posmatrati kao potpuno odvojenu klasu algoritama:
  </p>
  <img alt="" src="/assets/lesson222/pic1.svg" className={classes.indent2x} />
  <p className={classes.indent1x}>
   Posmatrali smo dva načina na koja možemo meriti rastojanje između dve niske, Hamingovo
   rastojanje i edit rastojanje.
  </p>
  <p className={classes.indent1x}>Impementacija Hamingovog rastojanja:</p>
  <CodeEditor
   code={`
   def hamingovoRastojanje(x, y):
    rastojanje = 0
    for i in range(len(x)):
      if not x[i]==y[i]:
        rastojanje += 1
    return rastojanje
  `}
   customClass={classes.indent2x}
  />
  <p className={classes.indent1x}>
   Pre nego što implementiramo algoritam za edit rastojanje, pogledajmo sledeće nejednakosti:
  </p>
  <img alt="" src="/assets/lesson222/pic2.svg" className={classes.indent2x} />
  <p className={classes.indent3x}>PRIMER</p>
  <img alt="" src="/assets/lesson222/pic3.svg" className={classes.indent4x} />
  <p className={classes.indent3x}>
   Ova nejednakost jasno važi iz razloga što edit rastojanje, pored substitucije, korisiti i
   brisanje i umetanje uz pomoć kojeg u manjem broju koraka dolazimo od jedne do druge niske.
  </p>
  <img alt="" src="/assets/lesson222/pic4.svg" className={classes.indent2x} />
  <p className={classes.indent3x}>
   Posmatrajmo ovaj jednostavni primer u kome nam nije bitno koji se tačno karakteri nalaze u
   datim niskama, samo njihov broj:
  </p>
  <img alt="" src="/assets/lesson222/pic5.svg" className={classes.indent4x} />
  <p className={classes.indent3x}>
   Prvi korak ka izjednačavanju ove dve niske jeste da im izjednačimo dužine, a zatim da izvršimo
   sve one promene koje će dovesti do toga da budu identične. Samim tim, moramo izvršiti bar ||x|
   - |y|| promena.
  </p>

  <h2 className={classes.indent1x}>Algoritam za edit rastojanje</h2>
  <p className={classes.indent1x}>
   Posmatrajmo niske X i Y. Neka su date niske jako dugački, tako da ćemo prikazati samo njihov
   krajnji deo:
  </p>
  <img alt="" src="/assets/lesson222/pic6.svg" className={classes.indent2x} />
  <p className={classes.indent1x}>Predstavimo ih na sledeći nalin:</p>
  <img alt="" src="/assets/lesson222/pic7.svg" className={classes.indent2x} />
  <p className={classes.indent1x}>
   Edit rastojanje (distancu) između njih računamo kao <b>minimum</b> rastojanja:
  </p>
  <img alt="" src="/assets/lesson222/pic8.svg" className={classes.indent2x} />
  <p className={classes.indent1x}>Odnosno,</p>
  <img alt="" src="/assets/lesson222/pic9.svg" className={classes.indent2x} />
  <p className={classes.indent1x}>Ovakvo računanje edit rastojanja možemo generalizovati.</p>
  <p className={classes.indent1x}>Ako imamo date dve niske X i Y:</p>
  <img alt="" src="/assets/lesson222/pic10.svg" className={classes.indent2x} />
  <p className={classes.indent1x}>
   {` Gde su x,y iz karakteri skupa {A, C, G, T} i delta funkcija koja predstavlja broj promena
   koje treba izvršiti tako da ti karakteri budu jednaki:`}
  </p>
  <img alt="" src="/assets/lesson222/pic11.svg" className={classes.indent2x} />
  <p className={classes.indent1x}>
   Tada je edit distanca (rastojanje) između niski X i Y data sledećom formulom:
  </p>
  <img alt="" src="/assets/lesson222/pic12.svg" className={classes.indent2x} />
  <p className={classes.indent1x}>
   Nakon ove generalizacije, možemo prikazati rekurzivnu implementaciju ovog rastojanja:
  </p>
  <CodeEditor
   code={`
  def editDistRekurzivna(x, y):
    # kada jedan od stringova postane prazan, onda je rastojanje između njih dužina drugog
    if len(x) == 0:
      return len(y)
    elif len(y) == 0:
      return len(x)
    else:
      dist1 = editDistRekurivna(x[:-1], y) + 1
      dist2 = editDistRekurivna(x, y[:-1]) + 1
      # računamo delta funkciju između poslednjih slova i ako je 1 dodajemo je na edit distancu
      if x[-1] == y[-1]:
        dist3 = editDistRekurivna(x[:-1], y[:-1])
      else:
        dist3 = editDistRekurivna(x[:-1], y[:-1]) + 1
      # vraćamo minimum od ove tri distance
      return min(dist1, dist2, dist3)
  `}
   customClass={classes.indent2x}
  />
  <p className={classes.indent1x}>
   Prikazana implementacija funkcije za edit rastojanje je jako spora. Kako bismo prikazali i
   koliko, pogledajmo sledeći kod u kome smo merili vreme u sekundima koje je potrebno za njeno
   izvršavanje:
  </p>
  <CodeEditor
   code={`
   import datetime as dt
   pocetak = dt.datetime.now()
   edit = editDistRekurzivna('AAGTGACGTGA','AATGTGACGGGA')
   print("Edit rastojanje je: %d" %edit)
   print((dt.datetime.now() - pocetak).total_seconds())
  `}
   result={`
  Edit rastojanje je: 2
  54.09838`}
   customClass={classes.indent2x}
  />
  <p className={classes.indent1x}>
   Kao što možemo videti, trebalo nam je približno 54 sekunde, što je jako dugo za ovako kratke
   niske. Razlog tome jesu ponavljajući rekurzivni pozivi koji se svaku put računaju iznova. Na
   primer, na sledećoj slici imamo prikazano nekoliko rekurzivnih poziva za funkciju{' '}
   <b>editDistRekurzivna(&apos;ABC&apos;,&apos;BBC&apos;)</b>:
  </p>
  <img alt="" src="/assets/lesson222/pic13.svg" className={classes.indent2x} />
  <p className={classes.indent1x}>
   U ovom primeru imamo dva puta rekurzivni poziv <span className={classes.red}>editDistRekurzivna(&apos;AB&apos;,&apos;BB&apos;)</span>
   , dok ćemo u celom procesu imati daleko više. Kako bismo bolje približili koliki je to problem, pogledajmo sledeći kod u kome nalazimo n koje predstavlja broj rekurzivnih poziva za argument ('AAGTGAT', 'AATGTGA') rekurzivne funckije editDistRekurzivna('AAGTGATCGTGA','AATGTGACGGGA'):
  </p>
  <CodeEditor
   code={`
   n = 0
   def editDistRekurzivna(x, y):
     global n
     if x == 'AAGTGAT' and y == 'AATGTGA':
      n += 1
     if len(x) == 0:
       return len(y)
     elif len(y) == 0:
       return len(x)
     else:
       dist1 = editDistRekurzivna(x[:-1], y) + 1
       dist2 = editDistRekurzivna(x, y[:-1]) + 1
       if x[-1] == y[-1]:
         dist3 = editDistRekurzivna(x[:-1], y[:-1])
       else:
         dist3 = editDistRekurzivna(x[:-1], y[:-1]) + 1
       return min(dist1, dist2, dist3)
   
   editDistRekurzivna('AAGTGATCGTGA','AATGTGACGGGA')
   print("n: %d" %n)
  `}
   result={`
  n: 3366`}
   customClass={classes.indent2x}
  />
  <p className={classes.indent1x}>
   {`Ovo bi značilo da smo 3366 puta pozivali funkciju za argument ('AAGTGAT', 'AATGTGA') i svaki
   put računali vrednost funkcije za njega.`}
  </p>
  <p className={classes.indent1x}>
   Želimo da napravimo poboljšanje koje će nam omogućiti da samo jednom računamo datu funkciju za
   određeni argument, a svaki sledeći put samo pročitamo već izračunatu vrednost. Jedan od načina da
   to uradimo jeste pomoću dinamičkog programiranja (koristeći matricu). Prikazaćemo kako
   formiramu tu matricu za sledeći primer:
  </p>
  <p className={classes.indent1x}>PRIMER</p>
  <img alt="" src="/assets/lesson222/pic14.svg" className={classes.indent2x} />
  <p className={classes.indent2x}>
   Svakom polju date matrice odgovara jedan prefiks od X i jedan prefiks od Y. Njihova vrednost
   je edit distanca između prefiksa koji im odgovaraju. Na osnovu prethodne formule za edit
   rastojanje tu vrednost računamo na sledeći način:
  </p>
  <img alt="" src="/assets/lesson222/pic15.svg" className={classes.indent3x} />
  <p className={classes.indent2x}>
   Prva kolona i prva vrsta označene su sa epsilon jer nam on predstavlja praznu nisku. Sva polja
   prve vrste i kolone će biti dužine određenih prefiksa argumenata X i Y jer je edit rastojanje
   između prazne niske i neprazne niske s dužina niske s:
  </p>
  <img alt="" src="/assets/lesson222/pic16.svg" className={classes.indent3x} />
  <p className={classes.indent3x}>Na primer:</p>
  <img alt="" src="/assets/lesson222/pic17.svg" className={classes.indent4x} />
  <p className={classes.indent2x}>
   Rezultat koji tražimo će biti upisan u polje koje se nalazi u desnom donjem uglu matrice, jer
   to polje sadrži edit distancu između X i Y:
  </p>
  <img alt="" src="/assets/lesson222/pic18.svg" className={classes.indent3x} />
  <p className={classes.indent2x}>
   Na osnovu prethodnog, ako matricu označimo sa E, imaćemo da važe sledeće jednakosti:
  </p>
  <img alt="" src="/assets/lesson222/pic19.svg" className={classes.indent3x} />
  <p className={classes.indent2x}>Koristeći prethodne formule, dobijamo sledeću matricu E:</p>
  <img alt="" src="/assets/lesson222/pic20.svg" className={classes.indent3x} />
  <img alt="" src="/assets/lesson222/pic21.svg" className={classes.indent2x} />
  <p className={classes.indent1x}>Implementacija ovog poboljšanja je sledeća:</p>
  <CodeEditor
   code={`
  def editDistMatrica(x, y):
    # Pravimo matricu 
    E = []
    for i in range(len(x)+1):
      E.append([0]*(len(y)+1))
    # Inicijalizujemo prvi red i kolonu
    for i in range(len(x)+1):
      E[i][0] = i
    for i in range(len(y)+1):
      E[0][i] = i
    # Popunjavamo ostatak matrice
    for i in range(1, len(x)+1):
      for j in range(1, len(y)+1):
        distHor = E[i][j-1] + 1
        distVer = E[i-1][j] + 1
        if x[i-1] == y[j-1]:
          distDiag = E[i-1][j-1]
        else:
          distDiag = E[i-1][j-1] + 1
        E[i][j] = min(distHor, distVer, distDiag)
    # Edit distanca je vrednost u donjem desnom uglu matrice 
    return E[-1][-1]
  `}
   customClass={classes.indent2x}
  />
  <p className={classes.indent1x}>
   Vreme koje je potrebno za izvršavanje istog primera koji smo radili i za rekurzivnu verziju:
  </p>
  <CodeEditor
   code={`
   import datetime as dt
   pocetak = dt.datetime.now()
   edit = editDistMatrica('AAGTGATCGTGA','AATGTGACGGGA')
   print("Edit rastojanje je: %d" %edit)
   print((dt.datetime.now() - pocetak).total_seconds())
  `}
   result={`
   Edit rastojanje je: 3
   0.000832`}
   customClass={classes.indent2x}
  />
  <p className={classes.indent1x}>
   Dosta brže nego rekurzivna verzija, što smo i očekivali s obzirom na to da sada nemamo
   ponovljena izračunavanja funkcije za iste argumente.
  </p>
 </div>
);

export default Lesson222;