Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
3 years ago
9.2 kB
2
Indexable
Never
import React from 'react';
import classes from '../Lesson.module.scss';

const Lesson32 = () => (
 <div className={classes.root}>
  <h1> REKONSTRUKCIJA NISKE KAO OJLEROVA PUTANJA </h1>
  <p className={classes.indent1x}>
   U prethodnom delu smo problem rekonstrukcije niske na osnovu njene kompozicije rešavali pomoću
   Hamiltonove putanje u grafu koji smo formirali na osnovu njene kompozicije. Ono što nismo
   pomenuli jeste da možemo imati više takvih putanja:
  </p>
  <p className={classes.indent2x}>Putanja koju smo dobili u prethodnom delu:</p>
  <img alt="" src="/assets/lesson32/pic1.svg" className={classes.indent3x} />
  <p className={classes.indent2x}>Još jedna Hamiltonova putanja istog grafa:</p>
  <img alt="" src="/assets/lesson32/pic2.svg" className={classes.indent3x} />
  <p className={classes.indent2x}>
   Imamo dve Hamiltonove putanje. Ali to nije jedini problem ovog pristupa. Pored toga, nemamo ni
   odgovarajući algoritam pomoću kojeg ćemo odrediti te putanje. Zato menjamo pristup, i umesto
   da posmatramo očitavanja kao čvorove, posmatraćemo ih kao grane grafa:
  </p>
  <img alt="" src="/assets/lesson32/pic3.svg" className={classes.indent3x} />
  <p className={classes.indent2x}>
   Dok ćemo čvorove između kojih se nalazi grana obeležiti na sledeći način:
  </p>
  <img alt="" src="/assets/lesson32/pic4.svg" className={classes.indent3x} />
  <p className={classes.indent2x}>Tj, dobićemo sledeću putanju:</p>
  <img alt="" src="/assets/lesson32/pic5.svg" className={classes.indent3x} />
  <p className={classes.indent2x}>
   Kako bismo kreirali graf od ovih čvorova i grana, spojićemo sve one čvorove koji su identični:
  </p>

  <p className={classes.indent2x}>korak1</p>
  <img alt="" src="/assets/lesson32/pic6.svg" className={classes.indent3x} />
  <p className={classes.indent3x}>
   Imamo tri AT čvora. Prvo ih približavamo tako da budu jedan ispod drugog:
  </p>
  <img alt="" src="/assets/lesson32/pic7.svg" className={classes.indent4x} />
  <p className={classes.indent3x}>Zatim ih spajajmo u jedan čvor:</p>
  <img alt="" src="/assets/lesson32/pic8.svg" className={classes.indent4x} />
  <p className={classes.indent2x}>korak2</p>
  <p className={classes.indent3x}>Imamo tri identična čvora TG:</p>
  <img alt="" src="/assets/lesson32/pic9.svg" className={classes.indent4x} />
  <p className={classes.indent3x}>Spajamo ih u jedan čvor:</p>
  <img alt="" src="/assets/lesson32/pic10.svg" className={classes.indent4x} />
  <p className={classes.indent2x}>korak3</p>
  <p className={classes.indent3x}>
   Na kraju nam ostaju samo još dva identična čvora, čvorovi GG:
  </p>
  <img alt="" src="/assets/lesson32/pic11.svg" className={classes.indent4x} />
  <p className={classes.indent3x}>Spajamo ih:</p>
  <img alt="" src="/assets/lesson32/pic12.svg" className={classes.indent4x} />

  <p className={classes.indent2x}>
   Kao rezultat dobijamo graf kojim ćemo se baviti u ovom delu, takozvani <b>De Brujinov graf</b>:
  </p>
  <img alt="" src="/assets/lesson32/pic13.svg" className={classes.indent3x} />
  <p className={classes.indent3x}>
   Genom na osnovu De Bruijinovog grafa će biti konstruisan kao putanja tog grafa koja posećuje
   svaku njegovu granu <b>tačno</b> jednom:
  </p>

  <p className={classes.indent3x}>korak1</p>
  <p className={classes.indent3x}>Počinjemo od čvora TA i krećemo se po putanji.</p>
  <img alt="" src="/assets/lesson32/pic14.svg" className={classes.indent4x} />
  <p className={classes.indent3x}>korak2</p>
  <img alt="" src="/assets/lesson32/pic15.svg" className={classes.indent4x} />
  <p className={classes.indent3x}>korak3</p>
  <p className={classes.indent3x}>
   Imamo 3 mogućnosti. Svejedno je koju ćemo izabrati jer sve vode ka istom čvoru.
  </p>
  <img alt="" src="/assets/lesson32/pic16.svg" className={classes.indent4x} />
  <p className={classes.indent3x}>korak4</p>
  <img alt="" src="/assets/lesson32/pic17.svg" className={classes.indent4x} />
  <p className={classes.indent3x}>korak5</p>
  <img alt="" src="/assets/lesson32/pic18.svg" className={classes.indent4x} />
  <p className={classes.indent3x}>korak6</p>
  <img alt="" src="/assets/lesson32/pic19.svg" className={classes.indent4x} />
  <p className={classes.indent3x}>korak7</p>
  <img alt="" src="/assets/lesson32/pic20.svg" className={classes.indent4x} />
  <p className={classes.indent3x}>korak8</p>
  <img alt="" src="/assets/lesson32/pic21.svg" className={classes.indent4x} />
  <p className={classes.indent3x}>korak9</p>
  <img alt="" src="/assets/lesson32/pic22.svg" className={classes.indent4x} />
  <p className={classes.indent3x}>korak10</p>
  <img alt="" src="/assets/lesson32/pic23.svg" className={classes.indent4x} />
  <p className={classes.indent3x}>korak11</p>
  <img alt="" src="/assets/lesson32/pic24.svg" className={classes.indent4x} />
  <p className={classes.indent3x}>korak12</p>
  <img alt="" src="/assets/lesson32/pic25.svg" className={classes.indent4x} />
  <p className={classes.indent3x}>korak13</p>
  <img alt="" src="/assets/lesson32/pic26.svg" className={classes.indent4x} />
  <p className={classes.indent3x}>korak14</p>
  <img alt="" src="/assets/lesson32/pic27.svg" className={classes.indent4x} />
  <p className={classes.indent3x}>korak15</p>
  <img alt="" src="/assets/lesson32/pic28.svg" className={classes.indent4x} />

  <p className={classes.indent1x}>
   <span className={classes.red}>Definicija.</span> <b>Ojlerova putanja</b> grafa je putanja koja
   posećuje svaku granu tog grafa tačno jednom.
  </p>
  <p className={classes.indent1x} />
  <p className={classes.indent1x}>
   Sada naš problem rekonstrukcije niske na osnovu njene kompozicije možemo definisati na sledeći
   način:
  </p>
  <p className={classes.indent1x}>PROBLEM OJLEROVE PUTANJE</p>
  <p className={classes.indent2x}>ulaz: graf Graf</p>
  <p className={classes.indent2x}>
   izlaz: niska Putanja koji posećuje svaku granu grafa Graf tačno jednom
  </p>
  <p className={classes.indent1x}>
   Ojler je rešio ovaj problem rešavajući <b>Problem kenigsberških mostova</b>:
  </p>
  <p className={classes.indent1x}>PROBLEM KENIGSBERŠKIH MOSTOVA</p>
  <p className={classes.indent2x}>
   Preko reke Pregel koja protiče kroz Kenigsberg (nekada u Pruskoj, danas pod imenom
   Kalinjingrad u Rusiji) i koju dva ostrva dele na dva rukavca, postoji sedam mostova koji
   povezuju ostrva i obale reke, kao što je prikazano na slici ispod. Stanovnici grada su dugo
   bili okpirani sledećim pitanjem: Da li je moguće preći sve mostove ne prelazeći ni preko
   jednog mosta dva ili više puta?
  </p>
  <img alt="" src="/assets/lesson32/pic29.svg" className={classes.indent3x} />
  <p className={classes.indent1x}>
   On je na osnovu date slike konstruisao graf u kome su odgovarajući čvorovi predstavljali
   okruge, a grane mostove koji povezuju te okruge:
  </p>
  <img alt="" src="/assets/lesson32/pic30.svg" className={classes.indent2x} />

  <p className={classes.indent1x}>
   Ojler je rešio ovaj problem 1736. godine. Njegov dokaz o nepostojanju željenog puta preko
   kenigsberških mostova se obično uzima kao početak jedne nove matematičke discipline - Teorija
   grafova.
  </p>
  <p className={classes.indent1x}>
   Prikazani graf za kenigsberške mostove je neusmereni graf. Mi smo u ovom delu radili sa
   usmerenim grafovima, ali to nema značajnog uticaja jer su razlike između usmerenih i
   neusmerenih grafova male. Na dalje, radićemo sa usmerenim grafovima jer oni odgovaraju
   problemu koji rešavamo.
  </p>
  <p className={classes.indent1x}>
   Nakon prikaza ovog problema imamo dva veoma slična problema koja su ekvivalentna problemu
   rekonstrukcije niske:
  </p>

  <p className={classes.indent1x}>PROBLEM HAMILTONOVE PUTANJE</p>
  <p className={classes.indent2x}>ulaz: graf Graf</p>
  <p className={classes.indent2x}>
   izlaz: niska Putanja koji posećuje svaki <b>čvor</b> grafa Graf tačno jednom
  </p>

  <p className={classes.indent1x}>PROBLEM OJLEROVE PUTANJE</p>
  <p className={classes.indent2x}>ulaz: graf Graf</p>
  <p className={classes.indent2x}>
   izlaz: niska Putanja koji posećuje svaku <b>granu</b> grafa Graf tačno jednom
  </p>

  <p className={classes.indent1x}>
   Međutim, ispostavlja se da ova dva problema imaju različitu algoritamsku sudbinu. Za problem
   Hamiltonove putanje (koji je NP-kompletan problem) ne postoji efikasan algoritam koji ga
   rešava, dok za problem Ojlerove putanje to nije slučaj (Ojler je našao efikasan algoritam za
   taj problem). Samim tim, u nastavku ćemo se fokusirati na Ojlerov problem i prikazati ga
   detaljnije.
  </p>
 </div>
);

export default Lesson32;