Get Res

mail@pastecode.io avatar
unknown
javascript
2 years ago
879 B
2
Indexable
Never
//Ctrl + U thay đổi các thông tin sau
id_ex = 1204000;
id_student = 62437958;
id_group = 2528390;
id_courseware = 0;
//-------------------
$.ajax({url:"/?g=teachercategory.SaveExFile",type:"POST",data:{result:[],ans:JSON.stringify([]),missed:0,time:0,id_ex:id_ex,id_student:id_student,id_group:id_group,id_courseware:id_courseware},success:function(e){var t=JSON.parse(e);0==t.status?alert("Lỗi: "+t.error):2==t.status?alert("Bài làm của bạn đã được lưu lại. Hãy chờ điểm từ giáo viên chấm nhé."):3==t.status?alert(t.error):(console.log(JSON.parse(t.trueans)),$.ajax({type:"POST",data:{id_student:id_student,id_ex:id_ex},url:"/?g=teachercategory.DeletePdfExam",success:function(e){console.log(e),location.reload();}}))},error:function(){alert("Lỗi kết nối tới máy chủ, hãy kiểm tra lại kết nối Internet và thử lại")}});