Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
2 months ago
2.0 kB
1
Indexable
Never
#include <iostream>
#include <utility>

using namespace std;

const int MAX_N = 30;
const int MAX_M = MAX_N * MAX_N;

// Tính khoảng cách ngắn nhất từ start đến ground
int shortestPath(int grid[MAX_N][MAX_N], pair<int, int> start, int N) {
  int directions[4][2] = {{0, 1}, {0, -1}, {1, 0}, {-1, 0}};
  pair<pair<int, int>, int> q[MAX_M];
  int front = 0, rear = 0;
  q[rear++] = {start, 0};
  bool visited[MAX_N][MAX_N] = {false};
  visited[start.first][start.second] = true;

  while (front < rear) {
    auto frontNode = q[front++];
    int x = frontNode.first.first;
    int y = frontNode.first.second;
    int dist = frontNode.second;

    if (grid[x][y] == 0) {
      return dist;
    }

    for (int i = 0; i < 4; ++i) {
      int nx = x + directions[i][0];
      int ny = y + directions[i][1];
      if (nx >= 0 && nx < N && ny >= 0 && ny < N && !visited[nx][ny]) {
        visited[nx][ny] = true;
        q[rear++] = {{nx, ny}, dist + 1};
      }
    }
  }
  return -1; // Không thể đạt được mặt đất
}

// Tìm số lượng cm khối đất ít nhất cần đào để thoát khỏi khối đất
int minDiggingNeeded(int grid[MAX_N][MAX_N], int N) {
  pair<int, int> start;
  for (int i = 0; i < N; ++i) {
    for (int j = 0; j < N; ++j) {
      if (grid[i][j] == 2) {
        start = {i, j};
        break;
      }
    }
  }

  int minDigging = INT_MAX;
  minDigging = min(minDigging, shortestPath(grid, start, N));

  return minDigging;
}

int main() {
  int T;
  cin >> T;
  for (int t = 1; t <= T; ++t) {
    int N;
    cin >> N;

    int grid[MAX_N][MAX_N];
    for (int i = 0; i < N; ++i) {
      for (int j = 0; j < N; ++j) {
        cin >> grid[i][j];
      }
    }

    int minDigging = minDiggingNeeded(grid, N);
    cout << "#" << t << " " << minDigging << endl;
  }

  return 0;
}
Leave a Comment