ai2

mail@pastecode.io avatar
unknown
json
15 days ago
4.2 kB
4
Indexable
Never
{
    "ocr_text": "T ĐINH XUÂN THẢO\nY Product Mangger\nỗ 06/H/1991 @` Nguyễn ĐìnhCHểu Phbrg 6,Quôn 3,TP.HCM.\nI Ñ Ä m099995 E 0566./9-9/6mpk - O th6e.0h.e/9mpl,\nGiới thiệu\nVốihơn hoi nẽm khnhngiệm ð cóevìríPedtet Manoger, Eusinees Anoit,trong vic hỗtrợ nhómgle,tọo, sp xếp\nm độ t iênvồ nuớn ý Enolis; cácchúngci TO 760,Googla Aduorevà bàng Thec sỹQuản t nhooonh, t\nreorg muốn tôndun cớc l năng và hếnthứn cữa mìnhdể đồmg gêp c e côm y với e m à Podurt Moneoer\nĐợi học Kinh Tế Thọc sỹ Quốn tị kinh doanh 91/291-10/21)\nLuộnóm \"8ưtớc độnge b thương hiệuđện tlegi v thương hu nhà bán lêđến sưqt0ylọlcủa mgười têudùrg'\n* Sữdum kỹthuật phông vốnehuyê ngP, phòrg vốn nhóm về phút phukhóp sét để thu thộp dữIệ\n* Sữdung6EM.8/28về Dcslof thểm kệvà phêntêhd lêu\nĐợi học Ngôn Hàng uốn t kinh doanh. 00/209-00/203\nĐấón:\"Yôy dựng trưng têm lưyến về hỗ tợ OOMEOUI dồnhcho gi i a81\"\n+ Ptốlheplem vặc nhóm vòkỹthuộtphêng vốn1-1 v đốLượng tiềm rông.\n* S u cóc lếnthức về quốn e hiến iợc quôntịị e hinh, ế toồn quồn t ri vồ iệp kế hopeh đều t với.\nsutẻ trọoöa phín mầm ĐesL\nviếtcv Produet Monoger 63/200-03/2016\nưng cấp hông tí địnhhướng về ỗ rợ nhóm Aoletror quó tình phát tiển phần mắm:\n+ Làm vệc véingubidùng/ khớc hhàm, cóc bên lãnquon và nhóm dalrydể thuhộp thôg t\n1+ Thỏa hiệnvôsevaopr tertervà BAđểlò rôvà đêm bở chức nông phù hợp vớ mongdọieũe ngu#iding,\n= eHutrich nhậm lọo, lândonh sách và ắp xấpthú tưưtiên c boelieg cho sônphồm web.\n> Làm vEe vồirojet Woneger đề lên kếheoeh, cht5g Lìnhdự phòng, đôm bỏosôn phẩm đứng vitắm nìnvồ l\ntêm\nvietey usiness Andbst 02/216.-09/200\nĐụp tiên c thôngtíntngtêidùrg, thóch hồng về Prsduet owrer, tến hònh phên IP về lèm việccùng nhềm Agle\nể phttrểnsồn phẩm veb:\n> Làm vạe t iếp với người dùnge ố ể ìm hểu về phên e hnhững khó khônkhietrdurg sớn phồm.\n%  Piốihợpv6idevaioper về teetardlềoôithện U/UX về bgle che cóc chức năng elesônphẩm.\n>  eHutrich nhệm về pháttrểneôi in l tự, tọo về sắp xấpcéc stoyy seukhithđe liện\n> Sápxếp mức độ uu n m vệcc ìo nhẻm Agil ò xem xétcác booiog côn ọ\n®: B6oo6 KEiDeIery vớioeet konoservà C.\n",
    "predictions": "[{\"xmin\":13.059214592,\"ymin\":13.5608139038,\"xmax\":166.8423614502,\"ymax\":164.341217041,\"confidence\":0.8873530626,\"class\":1,\"name\":\"picture\"},{\"xmin\":29.7470855713,\"ymin\":369.0807495117,\"xmax\":440.4935913086,\"ymax\":448.1112365723,\"confidence\":0.7859385014,\"class\":2,\"name\":\"text\"},{\"xmin\":30.5249862671,\"ymin\":467.622833252,\"xmax\":502.6144104004,\"ymax\":590.7778930664,\"confidence\":0.780279994,\"class\":2,\"name\":\"text\"},{\"xmin\":24.940404892,\"ymin\":276.0370788574,\"xmax\":437.2594604492,\"ymax\":364.4918212891,\"confidence\":0.7633112073,\"class\":2,\"name\":\"text\"},{\"xmin\":32.8991775513,\"ymin\":603.4360351562,\"xmax\":499.3576965332,\"ymax\":729.1617431641,\"confidence\":0.7108843327,\"class\":2,\"name\":\"text\"},{\"xmin\":31.5141334534,\"ymin\":727.6444702148,\"xmax\":214.8880462646,\"ymax\":773.0447387695,\"confidence\":0.606044054,\"class\":2,\"name\":\"text\"},{\"xmin\":115.573928833,\"ymin\":170.2733917236,\"xmax\":573.5975952148,\"ymax\":260.8986206055,\"confidence\":0.5470067859,\"class\":2,\"name\":\"text\"},{\"xmin\":211.8448028564,\"ymin\":33.0547027588,\"xmax\":561.1591796875,\"ymax\":140.8937072754,\"confidence\":0.5345448256,\"class\":0,\"name\":\"info\"},{\"xmin\":37.1456451416,\"ymin\":775.8529052734,\"xmax\":162.6946258545,\"ymax\":812.873840332,\"confidence\":0.4886651039,\"class\":2,\"name\":\"text\"},{\"xmin\":28.7308273315,\"ymin\":175.0474853516,\"xmax\":357.3324279785,\"ymax\":256.1907348633,\"confidence\":0.3276451528,\"class\":2,\"name\":\"text\"}]"
}
Leave a Comment