Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
a month ago
4.8 kB
2
Indexable
Never
using System;
using System.Linq;

class AddPacient
{
  enum Blad
  {
    Imie,
    Nazwisko,
    NumerTelefonu,
    PESEL
  }

  static Blad? SprawdzImie(string imie)
  {
    //sprawdzenie długości imienia
    if (imie.Length < 2 || imie.Length > 13)
      return Blad.Imie;

    //sprawdzenie czy pierwsza litera jest wielka
    if (!char.IsUpper(imie[0]))
      return Blad.Imie;

    //sprawdzenie czy wszystkie pozostałe litery są małe
    if (imie.Skip(1).Any(c => char.IsUpper(c)))
      return Blad.Imie;

    //sprawdzenie czy imię nie zawiera cyfr
    if (imie.Any(char.IsDigit))
      return Blad.Imie;

    return null;
  }

  static Blad? SprawdzNazwisko(string nazwisko)
  {
    //sprawdzenie długości nazwiska
    if (nazwisko.Length < 2 || nazwisko.Length > 20)
      return Blad.Nazwisko;

    //podział nazwiska na człony (jeśli występuje)
    string[] czlonyNazwiska = nazwisko.Split('-');

    //sprawdzenie każdego członu nazwiska
    foreach (string czlon in czlonyNazwiska)
    {
      //sprawdzenie czy pierwsza litera jest wielka
      if (!char.IsUpper(czlon[0]))
        return Blad.Nazwisko;

      //sprawdzenie czy wszystkie pozostałe litery są małe
      if (czlon.Skip(1).Any(c => char.IsUpper(c)))
        return Blad.Nazwisko;

      //sprawdzenie czy człon nazwiska nie zawiera cyfr
      if (czlon.Any(char.IsDigit))
        return Blad.Nazwisko;
    }

    return null;
  }
  static Blad? SprawdzNumerTelefonu(string numer)
  {
    //sprawdzenie długości numeru i czy zawiera on tylko cyfry
    if (!numer.All(char.IsDigit) && !numer.StartsWith("+"))
      return Blad.NumerTelefonu;

    //sprawdzenie, czy numer zaczyna się od "+"
    if (numer.StartsWith("+"))
    {
      //dla numeru zaczynającego się od "+", sprawdzenie długości
      if (numer.Length < 11 || numer.Length > 13)
        return Blad.NumerTelefonu;
    }
    else
    {
      //dla numeru bez "+", sprawdzenie czy ma dokładnie 9 cyfr
      if (numer.Length != 9)
        return Blad.NumerTelefonu;
    }
    return null;
  }

  static Blad? SprawdzPesel(string pesel)
  {
    //sprawdzenie, czy PESEL ma dokładnie 11 znaków i czy wszystkie znaki są cyframi
    if (pesel.Length != 11)
    {
      return Blad.PESEL;
    }
    for (int i = 0; i < pesel.Length; i++)
    {
      if (!char.IsDigit(pesel[i]))
      {
        return Blad.PESEL;
      }
    }
    int[] wagi = { 1, 3, 7, 9, 1, 3, 7, 9, 1, 3 };
    int suma = 0;

    //przemnóż każdą cyfrę przez odpowiednią wagę i dodaj wynik do sumy
    for (int i = 0; i < 10; i++)
    {
      suma += (pesel[i] - '0') * wagi[i];
    }
    //weź tylko ostatnią cyfrę sumy
    int ostatniaCyfraSuma = suma % 10;
    //cyfra kontrolna to 10 minus ostatnia cyfra sumy, jeśli wynik to 10, cyfra kontrolna to 0
    int cyfraKontrolna = (10 - ostatniaCyfraSuma) % 10;

    //sprawdzenie, czy cyfra kontrolna jest równa ostatniej cyfrze numeru PESEL
    if (cyfraKontrolna == (pesel[10] - '0'))
      return null;
    else
      return Blad.PESEL;
  }

static bool DodajPacjenta(string imie, string nazwisko, string numerTelefonu, string pesel, out Blad? error)
  {
    error = null;

    //sprawdzenie imienia
    if ((error = SprawdzImie(imie)) != null) return false;

    //sprawdzenie nazwiska
    if ((error = SprawdzNazwisko(nazwisko)) != null) return false;

    //sprawdzenie numeru telefonu
    if ((error = SprawdzNumerTelefonu(numerTelefonu)) != null) return false;

    //sprawdzenie PESEL
    if ((error = SprawdzPesel(pesel)) != null) return false;

    //jeśli nie ma błędów, zwróć true
    return true;
  }

  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
        Blad? error;
        bool success = AddPacient.DodajPacjenta("Jan", "Kowalski", "123456789", "01231567890", out error);
        if (success)
        {
          Console.WriteLine(success);

        }
        else
        {
          Console.WriteLine($"Nie udało się dodać pacjenta. Błąd w: {error}");
        }
        Console.ReadKey();
    }
  }
}
Leave a Comment