Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
6 months ago
2.7 kB
3
Indexable
Never
Level 4
Qua Cầu
Có 1 số cây cầu làm bằng gỗ. Trải qua 1 thời gian,những  cây cầu trở nên hư hại và xuất hiện những lỗ thủng trên đó. Được biết những cây cầu đó luôn có độ rộng M = 5(bước đi) và độ dài trong khoảng3

Công việc:

Có 1 người luôn luôn đứng giữa ở 1 phía của cây cầu. Nhiệm vụ của bạn là phải đưa người đó qua được cầu với số đồng xu nhặt được là lớn nhất. Được biết trên cầu có 1 số đồng xu bị đánh rơi và người đó chỉ có thể đi thẳng, đi chéo trái hoặc đi chéo phải. Ngoài ra người đó có mang 1 tấm ván. Nó có thể vá được 1 lỗ thủng trên cầu giúp người đó có thể đi qua được.

Lưu ý : không có nhiều hơn 1 đồng xu tại 1 địa điểm.

 

Input

Dòng đầu tiên là số lượng trường hợp thử nghiệm.

Dòng thứ 2 chiều dài của cây cầu (N).

N dòng tiếp theo mô tả cây cầu theo ma trận 2 chiều. Trong đó: ‘0’ là có thể đi được, ‘1’ là có đồng xu(có thể đi được)và ‘2’ là lỗ thủng.

 

Output

In theo định dạng  “#test_case” và số đồng xu nhiều nhất có thể khi qua đươc cầu.

Nếu không thể qua cầu in ra  -1.SampleInput371 2 0 1 00 0 2 0 10 1 0 2 11 0 0 0 10 0 0 2 22 0 1 0 10 1 2 2 0102 2 2 2 01 2 0 0 20 2 0 0 02 2 0 2 20 2 2 2 00 0 0 0 01 0 0 0 20 0 0 0 02 2 0 2 10 2 2 2 090 2 1 1 20 2 2 2 22 2 2 1 00 0 2 0 20 2 2 1 01 0 2 2 22 2 0 2 02 2 2 0 20 0 2 0 0 Output#1 6#2 -1#3 0
#include<iostream>
using namespace std;
int ans=-1;
int dx[3]={-1,-1,-1};
int dy[3]={0,-1,1};
int N;
int a[100][100];
void chay(int r, int c, int p, int sum)
{

	if(r==0){
		if(ans<sum) 
		{
			ans=sum;
		}
		return ;
	}
	for(int i=0; i<3;i++){
		int x1= r+dx[i];
		int x2= c+dy[i];
		if( x1>=0 && x1<N && x2>=0 && x2<5){
			if(a[x1][x2]<2) chay(x1,x2,p,sum+a[x1][x2]);
			else if(p) chay(x1,x2,0,sum);
		}

	}

}
int main()
{
	//freopen("text.txt","r",stdin);
	int t;
	cin>>t;
	int sum=0;
	for(int tc=1; tc<=t;tc++){
		cin>>N;
		for(int i=0;i<N;i++){
			for(int j=0; j<5;j++){
				cin>>a[i][j];
			}
		}
		ans = -1;
		chay(N,2,1,0);
		cout<<"#"<<tc<< " "<<ans<<endl;
	}

	return 0;
}