Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
javascript
2 years ago
2.4 kB
3
Indexable
Never
// Zadanie 1
/*
Zadanie 1
Stwórz program, który będzie obliczać ile będziesz mógł ściągnąć danych z
Internetu w ciągu godziny, podając jedynie prędkość swojego Internetu w
Megabitach na sekundę .

1. Pobierz od użytkownika prędkość Internetu w Mb/s(Megabity na sekundę) i
zapisz do zmiennej. Skorzystaj z metody prompt() oraz podany przez
użytkownika ciąg znaków przekształć na liczbę, użyj Number()
2. Utwórz zmienną czas w której zapiszesz 1 godzinę przekonwertowaną na
sekundy
3. zamieniamy jednostkę danych z megabitów na megabajty na sekundę
pamiętając że 1 bajt [B] to 8 bitów [b]
4. mnożymy przepustowość Internetu przez czas i dzielimy przez 1024 żeby
uzyskać jednostkę GB. Całość obliczeń zapisujemy do zmiennej np. wynik
5. wyświetlamy wynik za pomocą alert()
Możemy pokazać metodę toFixed(), w której możemy określić wyświetlaną liczbę
miejsc po przecinku.
*/

// Zadanie 2
/*
Zadanie 2
Stwórz program, który sprawdzi czy podany przez użytkownika rok jest rokiem
przestępnym. Skorzystaj z instrukcji warunkowej if
Rok przestępny jest rokiem mającym 366 dni zamiast 365. Co 4 lata w lutym dodaje
się jeden dodatkowy dzień.
Warunki:
Rok jest przestępny, gdy jest podzielny przez 4 i nie jest podzielny przez 100 lub
jest podzielny przez 400
Wykorzystaj operator modulo-% aby sprawdzić resztę z dzielenia. Jeśli jakaś
wartość jest podzielna to znaczy że dzieli się bez reszty.
*/

// Zadanie 3
/*
Zadanie 3
Stwórz funkcje poleProstokata(), która będzie przyjmować dwa argumenty: długość
boku1 oraz długość boku2 w celu obliczenia pola powierzchni.
*/

// Zadanie 4
/*
Zadanie 4
Stwórz funkcje losowyKolor(), która będzie generować losowe kolory w zapisie
szesnastkowym. Wszystkie dostępne znaki umieść w tablicy.
Znaki budujące kolor 0123456789abcdef w sumie 16
1. Stwórz zmienna do której zapiszesz wszystkie znaki
2. Zapisz każdy znak jako osobny element do tablicy używając Spread syntax... , to zapis, który umożliwia rozbijanie iterowanej wartości na składowe.
3. Utwórz zmienną kolor w której zapiszesz znak stały #
4. Wykorzystaj pętle for do stworzenia koloru

5. Zwróć gotowy kolor z funkcji
*/

// Zadanie 5
/*
Stwórz obiekt nowyUzytkownik.
Ustaw w nim takie właściwości jak login, email, telefon, haslo oraz metodę
generujHaslo() która będzie tworzyć nowe hasło.
Wygeneruj nowe hasło dla użytkownika
*/