code

no
mail@pastecode.io avatar
unknown
java
2 years ago
4.8 kB
3
Indexable
Never
package employee_nv;

import java.util.regex.Matcher;
import java.util.regex.Pattern;

public class Employee {
  //các thuộc tính
  public String id;      // mã nhân viên
  public String fullName;   // tenn đầy đủ
  public String address;   // địa chỉ
  public int age;       // tuổi
  public String phone;    // số điện thoại
  public float salary;    // lương
  public float experience;  // năm kinh nghiệm

  //khởi tại mặc định
  public Employee() {
    id = "";
    fullName = "";
    address = "";
    age = 0;
    phone = "";
    salary = 0;
    experience = 0;
  }

  //phương thức tạo 1 tham số
  public Employee(String id) {
    try {
      setId(id);
    } catch (Exception e) {
      e.printStackTrace();
    }
//    System.out.println(id);
  }

  //phương thức tạo 2 tham số
  public Employee(String id, String fullName) {
    this(id);
    this.fullName = fullName;
//    System.out.println(fullName);
  }

  //phương thức tạo 3 tham số
  public Employee(String id, String fullName, String address) {
    this(id, fullName);
    this.address = address;
//    System.out.println(address);
  }

  //phương thức tạo 4 tham số
  public Employee(String id, String fullName,
          String address, int age) {
    this(id, fullName, address);
    this.age = age;
//    System.out.println(age);
  }

  //phương thức tạo 5 tham số
  public Employee(String id, String fullName,
          String address, int age, String phone) {
    this(id, fullName, address, age);
    this.phone = phone;
//    System.out.println(phone);
  }

  //phương thức tạo 6 tham số
  public Employee(String id, String fullName,
          String address, int age,
          String phone, float salary) {
    this(id, fullName, address, age, phone);
    this.salary = salary;
//    System.out.println(salary);
  }

  //phương thức tạo 7 tham số
  public Employee(String id, String fullName,
          String address, int age, String phone,
          float salary, float experience) {
    this(id, fullName, address, age, phone, salary);
    this.experience = experience;
//    System.out.println(experience);
  }

  //phương thức hành động làm việc
  public void work(String job) {
    System.out.println(fullName + " đang làm nhiệm vụ " + job);
  }

  //phương thức thể hiện hành động nghỉ ngơi
  public void relax() {
    System.out.println(fullName + " đang nghỉ ngơi.");
  }

  //phương thức thể hiện hành động nhận lương

  public void receiveSalary(float amount) {
    salary = amount;
    System.out.println(fullName + " đã nhận lương tháng là " + salary);
  }

  //phương thức thể hiện hành động đi du lịch
  public void travel(String someWhere) {
    System.out.println(fullName + " đang ở " + someWhere);
  }

  public String getId() {
    return id;
  }

  public void setId(String id) throws InvalidIdException {
    var regex = "^(NV|EMP)\\d{6}[a-z]{2,5}";
    Pattern pattern = Pattern.compile(regex, Pattern.CASE_INSENSITIVE);
    Matcher matcher = pattern.matcher(id);
    if(matcher.matches())
      this.id = id.toUpperCase();
    else {
      var msg = "Ma nv k hop le: " + id;
      this.id = "NV000000az";
      throw new InvalidIdException(msg, id);
    }
  }

  public String getFullName() {
    return fullName;
  }

  public void setFullName(String fullName) {
    this.fullName = fullName;
  }

  public String getAddress() {
    return address;
  }

  public void setAddress(String address) {
    this.address = address;
  }

  public int getAge() {
    return age;
  }

  public void setAge(int age) {
    this.age = age;
  }

  public String getPhone() {
    return phone;
  }

  public void setPhone(String phone) {
    this.phone = phone;
  }

  public float getSalary() {
    return salary;
  }

  public void setSalary(float salary) {
    this.salary = salary;
  }

  public float getExperience() {
    return experience;
  }

  public void setExperience(float experience) {
    this.experience = experience;
  }
}