Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
7 months ago
397 B
1
Indexable
Never
kt, kinh tế
kt, kết thúc
vđ, vấn đề
vđ, vấn đáp
vđ, về đích
vđ, vô địch
dv, dịch vụ
dv, diễn viên
dvien, diễn viên
dvu, dịch vụ
kh, khách hàng
tt , thân thiết
ht, hệ thống
ht, hiệu trưởng
ht , hết
ctac, công tác
qđ, quy định
qđ, quyết định
tp, thành phố
hqua, hôm qua
hqua, hiệu quả
htr, hỗ trợ
Leave a Comment