Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
csharp
6 months ago
2.1 kB
8
Indexable
Never
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace TongHop
{
  class Sach
  {
    //Các thuộc tính theo mô tả ở trên.
    private string MaSach;
    private string TenSach;
    private string TacGia;
    private int SoTrang;
    private double GiaBan;
    //Property cho thuộc tính mã sách và giá bán.
    public double GiaBan
    {
      get { return GiaBan; }
      set
      {
        if (value > 1000)
          GiaBan = value;
        else
          Console.WriteLine("Giá bán phải lớn hơn 1,000.");
      }
    }
    //Phuong thuc khoi tao Khong co tham so
    public Sach()
    {
      MaSach = "S001";
      TenSach = "Huong doi tuong";
      TacGia = "Hien pham";
      SoTrang = 1000;
      GiaBan = 40000;
    } 
    //Phuong thuc khoi tao co tham so
    public Sach(string masach, string tensach, string tacgia, int sotrang, double giaban)
    {
      this.MaSach = masach;
      this.TenSach = tensach;
      this.TacGia = tacgia;
      this.SoTrang = sotrang;
      this.GiaBan = giaban;
    }
    //Xuat thong tin sach
    public void Xuatthongtin()
    {
      Console.WriteLine("Ma Sach " + MaSach);
      Console.WriteLine("Ten sach " + TenSach);
      Console.WriteLine("Tac gia " + TacGia);
      Console.WriteLine("so trang " + SoTrang);
      Console.WriteLine("gia ban " + GiaBan);
    }

    //phuong thuc tinh chi phi
    public double ChiPhi()
    {
      double chiphi = 10;
      return chiphi;
    }
    //phuong thuc tinh loi nhuan
    public double LoiNhuan()
    {
      double tientg = 0.2 * GiaBan;
      double thue = 0.03 * GiaBan;
      return GiaBan - ChiPhi() - tientg - thue;
    }
  }
}