Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
19 days ago
4.1 kB
1
Indexable
Never
@import url("../../assets/styles/stylesall.scss");

.container {
 // display: flex;
 justify-content: center;
 width: 1920px;
}

form {
 display: flex;
 // max-width: 400px;
 flex-direction: column;
 justify-content: center;
 align-items: center;
 gap: 32px;
 flex: 1 0 0;
 padding-top: 60px;
 padding-bottom: 160px;

 h4 {
  align-self: stretch;
  color: #161823;
  text-align: center;
  font-family: Roboto;
  font-size: 24px;
  font-style: normal;
  font-weight: 500;
  line-height: normal;
  padding-bottom: 46px;
 }

 .email {
  display: block;
  span {
   display: block;
   color: #161823;
   font-family: Roboto;
   font-size: 13px;
   font-style: normal;
   font-weight: 600;
   line-height: 18px;
   text-transform: capitalize;
   align-self: stretch;
  }

  input {
   width: 400px;
   height: 34px;
   display: flex;
   padding: 6px 30px 6px 0px;
   align-items: center;
   align-self: stretch;
   border-bottom: 1px solid #d9d9d9;
  }


 }

 .password {
  display: block;
  span {
   display: block;
   color: #161823;
   font-family: Roboto;
   font-size: 13px;
   font-style: normal;
   font-weight: 600;
   line-height: 18px;
   text-transform: capitalize;
   align-self: stretch;
  }

  input {
   width: 400px;
   height: 34px;
   display: flex;
   padding: 6px 30px 6px 0px;
   align-items: center;
   align-self: stretch;
   border-bottom: 1px solid #d9d9d9;
  }


 }

 input {
  display: block;
  width: 24px;
  height: 24px;
  align-items: center;
 }

}

 .submit {
  display: flex;
  width: 400px;
  height: 52px;
  flex-direction: column;
  justify-content: center;
  align-items: center;
  border-radius: 10px;
  border: 1px solid #d9d9d9;
  background: #ddd;
  font-family: Roboto;
  font-size: 16px;
  font-style: normal;
  font-weight: 600;
  line-height: 22px;
  color: #fff;

 }
 // .google-login {
 //  margin-top: 16px; /* Khoảng cách giữa nút Đăng nhập và Đăng nhập bằng Google */
 //  background-color: #ffffff; /* Màu nền của nút Đăng nhập bằng Google */
 //  color: #000000; /* Màu chữ của nút Đăng nhập bằng Google */
 //  border: none; /* Bỏ viền của nút Đăng nhập bằng Google */
  
 // }
 
 // .google-login:hover {
 //  background-color: #000000; /* Màu nền khi di chuột qua nút Đăng nhập bằng Google */
 // }

 .additional-links {
  margin-top: 16px; /* Khoảng cách giữa nút Đăng nhập bằng Google và các mục phía dưới */
  display: flex; /* Sử dụng flexbox để các mục con được sắp xếp trên cùng một hàng */
  justify-content: space-evenly; /* Căn các mục con để chúng được phân bố đều trên dòng */
  align-items: center; /* Căn các mục con theo chiều dọc */
  font-family: Roboto;
  font-size: 14px;
  color: #666;
 
  p {
   cursor: pointer;
   margin: 0;
   padding: 0;
   position: relative; /* Để có thể sử dụng absolute position */
   display: inline-block; /* Hiển thị các mục trên cùng một hàng */
   white-space: nowrap; /* Đảm bảo không bị ngắt dòng */
  }
 
  p:not(:last-child) {
   margin-right: 12px; /* Khoảng cách giữa các mục (trừ phần tử cuối cùng) */
  }
 
  p:not(:last-child)::after {
   content: "";
   position: absolute;
   right: -6px; /* Điều chỉnh vị trí của đường gạch thẳng đứng */
   top: 0;
   height: 100%;
   width: 1px; /* Độ dài của đường gạch thẳng đứng */
   background-color: #ccc; /* Màu sắc của đường gạch thẳng đứng */
  }
 }
 
 .additional-links p:hover {
  color: #000;
  text-decoration: underline;
 }
 
Leave a Comment