Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
2 years ago
3.2 kB
2
Indexable
Never
void USART3_oppstart(void){
	  //Deklarasjon av initialiseringsstrukturane.
	  USART_InitTypeDef USART3_InitStructure;
	  USART_ClockInitTypeDef USART3_ClockInitStructure;


	  //Slipper til klokken.
	  RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART3, ENABLE);

	  USART_ClockStructInit(&USART3_ClockInitStructure);
	  USART_ClockInit(USART3, &USART3_ClockInitStructure);

	  USART3_InitStructure.USART_BaudRate = 9600; //19200;//57600;//19200; //9600;
	  USART3_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;
	  USART3_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;
	  USART3_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No ; //USART_Parity_Odd;
	  USART3_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;
	  USART3_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;

	  //Legg inn konfigurasjonen i modulen//
	  USART_Init(USART3, &USART3_InitStructure);

	  //Setter bit slik at vi får en global interrupt når det kommer fara i bufferet og det ennå er data i RDR registeret.(RXNEIE dvs RX NOT EMPTY INTERUPT ENABLE)
	  USART3->CR1 |= USART_CR1_RXNEIE;
	  //Aktiverer samtidig IRQ-en
	  NVIC_EnableIRQ(USART3_IRQn);
	  NVIC_SetPriority(USART3_IRQn, 2);
    USART_ITConfig(USART3,USART_IT_RXNE, ENABLE);

	  //GPIO-delen m� fiksast slik at den virkar her dvs. p� STM32F3-kortet
	  //P� STM32F3: GPIO-pinnane PA2 og 3 brukt mot intern USART2-modul
	  //------------------------------------------
	  //Deklarasjon av initialiseringsstrukturen.
	  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure_UART3;

	  //Slepp foerst til klokka paa GPIOA-modulen
	  RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_GPIOD, ENABLE);

	  //Sett USART2 Tx (PA2) som AlternativFunksjon og "push-pull" (vanleg totempaale)
	  GPIO_InitStructure_UART3.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8;
	  GPIO_InitStructure_UART3.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;
	  GPIO_InitStructure_UART3.GPIO_Speed = GPIO_Speed_Level_1;
	  GPIO_InitStructure_UART3.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;

	  //Initialiser, dvs. last ned konfigurasjonen i modulen
	  GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure_UART3);

	  //Knytt pinnen til AF */
	  GPIO_PinAFConfig(GPIOD, GPIO_PinSource8, GPIO_AF_7);// Sj� stm32f30x_gpio.h

	  //Sett USART2 Rx (PA3) som flytande inngang ("input floating")
	  GPIO_InitStructure_UART3.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;
	  GPIO_InitStructure_UART3.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;
	  GPIO_InitStructure_UART3.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;

	  //Initialiser, dvs. last ned konfigurasjonen i modulen
	  GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure_UART3);

	  //Knytt pinnen til AF */
	  GPIO_PinAFConfig(GPIOD, GPIO_PinSource9, GPIO_AF_7);

	  //Aktiver s� USART1
	  USART_Cmd(USART3, ENABLE);
}

uint8_t USART3_les(void)
{
  if ( USART_GetFlagStatus(USART3, USART_FLAG_RXNE) != RESET)
    {
	  return (uint8_t)USART_ReceiveData(USART3);
  }
  else {
    return (uint8_t)0x00;
  }
}

void USART3_skriv(uint8_t data)
{
  USART_SendData(USART3, (uint8_t) data); //Loop until the end of transmission
  while(USART_GetFlagStatus(USART3, USART_FLAG_TC) == RESET)
    {
    ;
    }

}